Language
Mobile navigation Home page

Samobójstwo w optyce katolickiej (PDF)

PLN 21.00

Problemy psychiczne także w polskim społeczeństwie nasiliły się po ponad dwóch latach trwania pandemii COVID-19. W szczególnie trudnej sytuacji znajduje się młodzież, wśród której liczba samobójstw podwoiła się. Również w starszych grupach wiekowych obserwuje się wzrost zaburzeń psychicznych, co może zaowocować w przyszłości większą liczbą zachowań samobójczych. W tych trudnych czasach, w cieniu toczącej się wojny w Ukrainie, trwającego kryzysu energetycznego i gospodarczego, rodzą się pytania o rolę i miejsce osób duchownych w profilaktyce samobójstw.

W książce dość szczegółowo opisano zjawisko samobójstw w Polsce i na świecie, koncentrując się na konsekwencjach społecznych zjawiska. Opisano specyfikę samobójstw i zachowań samobójczych oraz ich druzgocące skutki wśród młodzieży, seniorów i kobiet. W książce odwołano się do skutków pandemii COVID-19, przedstawiając najnowsze dane z Komendy Głównej Policji. Przedstawiono także tematykę samobójstw w Biblii. Wiele miejsca poświęcono ukazaniu podejścia Kościoła Rzymskokatolickiego do zjawiska samobójstw i do samobójców w historii. Zwrócono tu uwagę zwłaszcza na poglądy św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, a także na ustalenia licznych soborów. W oddzielnym rozdziale poruszono temat samobójstw i samobójców we współczesnej wykładni Kościoła Rzymskokatolickiego, odnosząc się do dokumentów Soboru Watykańskiego II i późniejszych. W książce przedstawiono także współczesną praktykę duszpasterską stosowaną wobec samobójców i ich rodzin.

Wstęp

Samobójstwa w Polsce i na świecie. Socjologiczna analiza zjawiska

Charakterystyka samobójstw u dzieci i młodzieży

Charakterystyka samobójstw osób starszych

Tematyka samobójstwa w Biblii

Podejście Kościoła Rzymskokatolickiego do zjawiska samobójstwa i do samobójców w historii

Samobójstwo i samobójcy w oficjalnej współczesnej wykładni Kościoła Rzymskokatolickiego

Współczesna praktyka duszpasterska wobec samobójców i ich rodzin

Osoby duchowne w profilaktyce samobójstw

Komentarz do Poradnika dla księży o zapobieganiu zachowaniom samobójczym

Koncepcja rozwoju wolontariatu PTS „Pomoc osobom w kryzysie samobójczym”

Zakończenie

Aneks

Bibliografia

Streszczenie

Noty o autorach

 

Mental problems have escalated among Polish society after over two years of the COVID-19 pandemic. Young people, among whom the number of suicides has doubled, are in a particularly difficult situation. An increase in mental disorders is also observed in some older age groups, which may result in more suicidal behaviour in the future. In these difficult times, in the shadow of the ongoing war in Ukraine, the persistent energy and economic crisis, questions arise about the role and place of clergy in suicide prevention. The book describes in some detail the phenomenon of suicide both in Poland and worldwide, focusing on the social consequences of the aforementioned phenomenon. The specifics of suicide and, more broadly, of suicidal behaviour and its devastating consequences among youth, seniors and women are described.

The book refers to the impact of the COVID-19 pandemic by presenting the latest data from the Police Headquarters. The next chapter presents the topic of suicide in the Bible. Much space is devoted to showing the Roman Catholic Church’s approach to the phenomenon of suicide and to suicide in history. Particular attention has been paid here to the views of St Augustine and St Thomas Aquinas as well as to the findings of numerous Councils. In a separate chapter, the topic of suicide and suicide in the contemporary interpretation of the Roman Catholic Church is addressed, referring to the documents of the Second Vatican Council and later ones. In addition, the book presents contemporary pastoral practice applied to suicides and their families.

Write Your Own Review
You're reviewing:Samobójstwo w optyce katolickiej (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski/angielski
Title (EN) Suicide in Catholic view
Type of publication Monografia
Edition I
Series Nauki Teologiczne nr 12
ISSN 1731-0903
ISBN 978-83-232-4135-5 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241355
Number of pages 112
Number of publishing sheets 7,25
Sign up