Language
Mobile navigation Home page

Roczniki Socjologii Rodziny, tom XX. Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną

PLN 20.00

„Roczniki Socjologii Rodziny” to czasopismo ukazujące się regularnie od 1989 roku. Głównym jego celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę. Zgodnie z regułą przyjętą od początku jego istnienia, czasopismo to ma charakter interdyscyplinarny i sprzyja wymianie doświadczeń badaczy, którzy uczynili rodzinę ważnym przedmiotem badań, prezentowane są tu artykuły socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne i demograficzne, pokazujące różne aspekty życia rodzinnego a także procesy mikrospołeczne bezpośrednio i pośrednio wiążące się z rodziną.

Wprowadzenie (Anna Kotlarska-Michalska)        
ARTYKUŁY
Iwona Przybył (UAM Poznań), Chodzenie ze sobą, spanie ze sobą, mieszkanie ze sobą. Młodzieńcze relacje uczuciowe i obyczajowość przedślubna         
Witold Wrzesień (UAM Poznań), Czy ulegając nastolatyzacji zachowamy młodość?         
Katarzyna Palus (UAM Poznań), Zalety i wady życia w pojedynkę w percepcji młodych dorosłych nie posiadających partnera życiowego         
Daniel Falcman, Łukasz Koperski (UAM Poznań), Bycie singlem jako nowa koncepcja życia i alternatywa wobec małżeństwa         
Aldona Żurek (UAM Poznań), Atrakcyjność instytucji małżeństwa we współczesnych społeczeństwach         
Marzanna Farnicka (Uniwersytet Zielonogórski), Zmiany w zakresie realizacji zadań rozwojowych wczesnej dorosłości w trzech pokoleniach dorosłych Polaków (w zakresie danych biograficznych i oczekiwanego doświadczenia)     
Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter (UAM Poznań), Rodzicielstwo z perspektywy rodziców dziecka pełnosprawnego i niepełnosprawnego intelektualnie    
Monika Frąckowiak-Sochańska (UAM Poznań), Rodzinne i społecznokulturowe uwarunkowania zaburzeń psychicznych. Analiza z perspektywy płci społeczno-kulturowej      
Dobroniega Trawkowska (Uniwersytet Śląski), Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy społecznej w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną       
Ewa Kantowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Perspektywa transwersalna w badaniu rodziny ryzyka i wsparciu społecznym na rzecz dziecka i rodziny     
RECENZJE
Maria Świątkiewicz-Mośny, recenzja pracy Leona Dyczewskiego, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie - pomiędzy tradycją a nowoczesnością, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009      
Dobroniega Trawkowska, recenzja pracy Zofii Kawczyńskiej-Butrym, Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008      


Introduction (Anna Kotlarska-Michalska)         
ARTICLES
Iwona  Przybył   (Adam Mickiewicz University), Dating, coupling, living together. Emotional relationships and the premarital customs        
Witold Wrzesień (Adam Mickiewicz University), Can teenagealization keep us young?         
Katarzyna Palus  (Adam Mickiewicz University), Advantages and disadvantages of singlehood in young adult singles' perception      
Daniel Falcman, Łukasz Koperski (Adam Mickiewicz University), Making singles in society - alternative in accordance with marriage and families, as new style of life       
Aldona Żurek (Adam Mickiewicz University), The attractiveness of the marriage in present-day societies    
Marzanna Farnicka (University of Zielona Góra), Changes in the realization of developmental tasks of early adulthood in three generations of adult Poles (in therms of biographical data and expected experience      
Lucyna Bakiera, Żaneta Stelter (Adam Mickiewicz University), Parenthood from the perpective of parents of a child mentally fit and a child mentally handicapped       
Monika Frąckowiak-Sochańska (Adam Mickiewicz University), Family and sociocultural factors in mental disorders. An analysis from the point of view of the sociocultural gender      
Dobroniega Trawkowska (Silesian University), Barriers in the development of social work in social service from a systemie perspective. The case of social work with the family       
Ewa Kantowicz (University of Warmia and Mazury), Transversal prospective in research on family at risk and social support for children and familie    
REVIEWS
Maria Świątkiewicz-Mośny, review of book: Leon Dyczewski, Young people's ideas of the marriage and the family: between the traditional and the modem, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009    
Dobroniega Trawkowska, review of book: Zofia Kawczyńska-Butrym, Challenges for the family: health, illness, disability, old age, Wydawnictwo Makmed, Lublin2008    


Write Your Own Review
You're reviewing:Roczniki Socjologii Rodziny, tom XX. Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0867-2059
Number of pages 320
Number of publishing sheets 16,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up