Language
Mobile navigation Home page

Roczniki Socjologii Rodziny, tom XIII. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne Rodzina w czasach szybkich przemian

PLN 4.00

„Roczniki Socjologii Rodziny” to czasopismo ukazujące się regularnie od 1989 roku. Głównym jego celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę. Zgodnie z regułą przyjętą od początku jego istnienia, czasopismo to ma charakter interdyscyplinarny i sprzyja wymianie doświadczeń badaczy, którzy uczynili rodzinę ważnym przedmiotem badań, prezentowane są tu artykuły socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne i demograficzne, pokazujące różne aspekty życia rodzinnego a także procesy mikrospołeczne bezpośrednio i pośrednio wiążące się z rodziną.

ARTYKUŁY

Zbigniew Tyszka (UAM Poznań), Człowiek i rodzina w XXI wieku. Czas nadziei czy cywilizacja udręki?
Anna Kwak (Uniwersytet Warszawski), Kierunki przemian rodziny - alternatywy dla małżeństwa
Zofia Dąbrowska (Redaktor kwartalnika naukowego "Małżeństwo i Rodzina"), Małżeństwa w Polsce współczesnej. Studium empiryczne
Marek Żyromski (UAM Poznań), Instytucja rodziny jako kanał ruchliwości społecznej Aldona Żurek (UAMPoznań), Relacje zachodzące pomiędzy miejską rodziną małą a rodziną dużą
Witold Wrzesień (UAM Poznań), Rodzina jako sposób bycia dwóch pokoleń w świecie życia codziennego
Anna Wachowiak (Uniwersytet Zielonogórski), Nowoczesna domowa ekonomia jako instrument zmiany relacji społecznych w rodzinie
Waldemar Nowak (Akademia Bydgoska), System ról w rodzinach wiejskich w Polsce lat osiemdziesiątych
Iwona Przybył (UAM Poznań), Źródła wiedzy o rolach małżeńskich
Barbara Wejnert (Cornell University, USA), Sergei Zherebkin (Kharkov State University), The Politics of Architecture: Illustration of Gender Roles in Communist and Post-communist Ukraine
Józefa Anna Pielkowa (Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin), Wychowanie dziecka w rodzinie nauczycielskiej
Henryk Pielka (Politechnika Koszalińska), Wewnątrzrodzinne uwarunkowania wyboru zawodu i szkoły uczniów postrzeganych przez nauczycieli jako wybitnie zdolnych
Ryszard Skrzypniak (Politechnika Koszalińska). Transmisja międzypokoleniowa wartości wychowawczych w rodzinie
Urszula Sokal (Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin), Wartości preferowane przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin pełnych i rozwiedzionych
Joanna Frątczak (Uniwersytet Zielonogórski), Kształt polityki społecznej wobec rodziny w dobie transformacji systemowej
Hanna Liberska (UAM Poznań), Oczekiwania dotyczące własnej osoby i przyszłego partnera małżeńskiego w późnej adolescencji
Grażyna Filipiak (UAM Poznań), Kompetencja emocjonalna kobiet i mężczyzn a życie w rodzinie
Iwona Taranowicz (Uniwersytet Wrocławski), Rola rodziny w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym
Józefa Brągiel (Uniwersytet Opolski), Od histerii do pourazowego zespołu stresu - z historii badań nad przemocą
Mieczysław Radochoński, Anna Radochońska (WSP Rzeszów), Role of the family determinants in the development of anxiety disorders in children and adolescents: A sistemic perspective
Małgorzata Sawicka (UAM Poznań), Socjomedyczne aspekty spóźnionego macierzyństwa . Maciej Kokociński (UAM Poznań), Bezrobocie w skali kraju, województwa i powiatu poznańskiego
Małgorzata Jodłowska (UAM Poznań), Partnerstwo w międzykulturowych małżeństwach mieszanych

INFORMACJE O KONFERENCJACH NAUKOWYCH, RECENZJE

Zbigniew Tyszka, Sprawozdanie z konferencji naukowej na temat "Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian"
Mariusz Kwiatkowski (rec.), Francis Fukuyama, Wielki Wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego
Sabina Królikowska (rec.), Anna Kotlarska-Michalaka (red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej
Anna Wachowiak (rec.), Krystyna Marzec-Holka, Pracownicy socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej
Joanna Frątczak (rec.), Barbara Tryfan, Zabezpieczenia społeczne rolników w Europie

ARTICLES

Zbigniew Tyszka, A man and family in XXI century. A time of hope or the civilization of torment?
Anna Kwak, Direction of family transformation-alternatives to marriage
Zofia Dąbrowska, Marriage sin modern Poland. Empirical study
Marek Żyromski, Family as the social institution and channel of the social mobility
Aldona Żurek, Relations in the nuclear and extended city family
Wfitold Wrzesień, Family-the two generations in the world of evreryday life
Anna Wachowiak, New home economics as instrument of changes of social relations in the family
Waldemar Nowak, Role syndrome in country families in Poland of the 80s from historical point of view
Iwona Przybył, Sources of knowledge about marital roles
Barbara Wejnert, Sergei Zherebkin, The Politics of Architecture: Illustration of Gender Roles in Communist and Post-communist Ukraine
Józefa Anna Pielkowa, Bringing up a child in a teachers' family
Henryk Pielka, Inter-family conditioning of choosing school and job by students perceived by teachers as outstanding .
Ryszard Skrzypniak, Transmission of educational valves in families among generations
Urszula Sokal, Values preferred by adults from full and divorced families
Joanna Frątczak, The shape of social policy in front of family during transformation period
Hanna Liberska, Expectations of young people concerning themselves and their future partners in late adolescence
Grażyna Filipiak, Women's and men's emotional competence and family life
Iwona Taranowicz, The role of the family in taking care of chronically ill members
Józefa Brągiel, Starting with hysteria, ending with post-traumatic stres disorder. From the history of survey concerning violence
Mieczysław Radochoński, Anna Radochońska, Role of the family determinants in the development of anxiety disorders in children and adolescents: A sistemic perspective Malgorzata Sawicka, Maternity is mostly associated with young women
Maciej Kokociński, Unemployment in the scale of the country, Poznań province and Poznań district
Małgorzata Jodłowska, The partnership in multicultural mixed marriages

INFORMATIONS, REVIEWS

Zbigniew Tyszka, Report of a scientific conference: "Modern Polish families - their condition and direction of changes"
Mariusz Kwiatkowski, review of book: Francis Fukuyama, A great shock. Human nature and the reconstructions of social order
Sabina Królikowska review of book: Anna Kotlarska-Michalska (ed.), Diagnosis and projecting in social work
Anna Wachowiak review of book: Krystyna Marzec-Holka (ed.), Social workers and volunteers and the chances of reform of social help
Joanna Frątczak review of book: Barbara Tryfan, Social insurance of farmers in Europe

More Information
Publication Version printed
Write Your Own Review
You're reviewing:Roczniki Socjologii Rodziny, tom XIII. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne Rodzina w czasach szybkich przemian
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0867-2059
Number of pages 301
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 16,5 x 23,5
Type of binding paperback
Sign up