Language
Mobile navigation Home page

Roczniki Socjologii Rodziny, tom XII. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne

PLN 3.00

„Roczniki Socjologii Rodziny” to czasopismo ukazujące się regularnie od 1989 roku. Głównym jego celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę. Zgodnie z regułą przyjętą od początku jego istnienia, czasopismo to ma charakter interdyscyplinarny i sprzyja wymianie doświadczeń badaczy, którzy uczynili rodzinę ważnym przedmiotem badań, prezentowane są tu artykuły socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne i demograficzne, pokazujące różne aspekty życia rodzinnego a także procesy mikrospołeczne bezpośrednio i pośrednio wiążące się z rodziną.

ARTYKUŁY

 • Zbigniew Tyszka (UAM Poznań), Stan rodziny współczesnej a wewnątrzrodzinna socjalizacja dzieci
 • Bogusław Bieszczad (UJ Kraków), Stan przygotowania młodych małżonków do pełnienia funkcji socjalizacyjno-wychowawczej w rodzinie
 • Ryszard Skrzypniak (Politechnika Koszalińska), Wartości w procesie wychowania rodzinnego
 • Urszula Sokal (Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna Koszalin), Wybrane aspekty kształto-wania się tożsamości człowieka w rodzinie
 • Witold Wrzesień (UAM Poznań), Relacje międzypokoleniowe a rodzina
 • Leszek Gołdyka, Krzysztof Lisowski (WSP Zielona Góra), Zachowania młodzieży miasta pogranicza polsko-niemieckiego wobec rodziców
 • Iwona Przybył (UAM Poznań), Postawy małżonków bezdzietnych wobec rodzicielstwa
 • Henryk Pełka (Politechnika Koszalińska), Rodzina - wybór zawodu -szkoła
 • Anna Wachowiak (WSP Zielona Góra), Tendeneje rozwojowe rodziny niemieckiej w latach dziewięćdziesiątych - wobec pluralistycznych wzorów życia społeczeństwa postindustrialnego
 • Silke Bartsch, Barbara Methfessel (Padagogische Hochschule, Heidelberg), Youth in Germany: their orientation in life
 • Mieczysław Radochoński, Anna Radochońska, Lidia Perenc (WSP Rzeszów), Family factors in the development of obsessive-compulsive disorders in youth
 • Anna Kotlarska-Michalska (UAM Poznań), Starość w aspekcie socjologicznym
 • Aldona Żurek (UAM Poznań), Wpływ rodziny i innych grup małych na poczucie zadowolenia i bezpieczeństwa jednostki
 • Marek Żyromski (UAM Poznań), Dziewiętnastowieczna rodzina polska
 • Katarzyna Szafer (UAM Poznań), Makro- i mikrostrukturalne uwarunkowania sytuacji ziemiaństwa wielkopolskiego na przełomie XIX i XX wieku
 • Waldemar Nowak (WSP Bydgoszcz), Malżeństwa wiejskie w Polsce lat osiemdziesiatych. Szkic historyczny
 • Roman Tokarczyk (UMCS Lublin), Normatywne ujęcia antyprokreacji

RECENZJE

 • Martyna Roszkowska, recenzja książki: Maria Ziemska (red.), Rodzina współczesna
 • Anna Wachowiak, recenzja książki: Elżbieta Puchnarewicz, Kobieta i rodzina w krajach rozwijających się. Dziedzictwo a wyzwania współczesności
 • Tadeusz Sakowicz, recenzja książki: ks. Jan Śledzianowski, Zranione ojcostwo. Na podstawie badań Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

ARTICLES

 • Zbigniew Tyszka, Condition of contemporary family and socialization within family
 • Bogusław Bieszczad, The condition of young husband and wife's preparation to perform the social and educational role in the family
 • Ryszard Skrzypniak, Values in the process of education in the family
 • Urszula Sokal, Selected aspects of shaping man's identity in a family
 • Witold Wrzesień, Generation relations and the family
 • Leszek Gołdyka, Krzysztyf Lisowski, Behaviour of the youth inhabiting Polish - German border towns towards their parents
 • Iwona Przybył, The attitudes towards parenthood of childless married couples
 • Henryk Pielka, Family - profession choice of occupation - school
 • Anna Wachowiak, New development tendencies of German family in nineties - into pluralistic patterns of life of post-industrial society
 • Silke Bartsch, Barbara Methfessel, Youth in Germany: their orientation in life
 • Mieczysław Radochoński, Anna Radochońska, Lidia Perenc, Family factors in the development of obsessive-compulsive disorders in youth
 • Anna Kotlarska-Michalska, Old Age in sociological aspect
 • Aldona Żurek, The influence of family and other small groups on the sense of satisfaction and safety of individual
 • Marek Żyromski, The institution of Plish family in the l9th century
 • Katarzyna Szafer, Macro- and microstructural conditions of situations of the land aristocracy in Wielkopolska on the turn of l9th century
 • Waldemar Nowak, Rural marciages in Poland ofthe 80-ies. Historical study
 • Roman Tokarczyk, Normative interpretations of anti-procreation

REVIEWS

 • Martyna Roszkowska, review of book: Maria Ziemska, Contemporary family
 • Anna Wachowiak, review of book: Elżbieta Pucharewicz, Woman and family in the developing countries. The heritage and the challenges of modern times
 • Tadeusz Sakowicz, review of book: ks. Jan Śledzianowski, The Wounded Fatherhood. On the Research Base Concerning the Association for Father Rights Defence
Write Your Own Review
You're reviewing:Roczniki Socjologii Rodziny, tom XII. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0867-2059
Number of pages 246
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 16,5 x 23,5
Type of binding paperback
Sign up