Language
Mobile navigation Home page

Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie

 • In Stock: in stock
 • ISBN: 978-83-232-2238-5
 • Category: OUTLET, Law
 • Year of publication: 2010
PLN 28.00
 • Wykaz skrótów

 • Wprowadzenie

 • I. PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • Podstawy prawne

 • 1. Istota i cechy działalności gospodarczej
 • 1.1. Ekonomiczna Klasyfikacja Działalności Gospodarczej
  • Kazus 1
  • Kazus 2
  • Kazus 3
 • 1.2. Zorganizowanie jako cecha działalności gospodarczej
  • Kazus 4
  • Kazus 5
 • 1.3. Ciągłość jako cecha działalności gospodarczej
  • Kazus 6
  • Kazus 7
  • Kazus 8
 • 1.4. Zarobkowość jako cecha działalności gospodarczej
  • Kazus 9
  • Kazus 10
  • Kazus 11
 • 1.5. Działalność wytwórcza w rolnictwie a działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • Kazus 12
  • Kazus 13
 • 2. Przedsiębiorca w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • 2.1. Wspólnicy spółki cywilnej
  • Kazus 14
  • Kazus 15
  • Kazus 16
 • 2.2. Dopuszczalność działalności gospodarczej gmin
  • Kazus 17
  • Kazus 18
 • 2.3. Stowarzyszenia i fundacje jako przedsiębiorcy
  • Kazus 19
  • Kazus 20
 • 2.4. Status prawny notariusza w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
  • Kazus 21
 • 2.5. Narodowy Bank Polski jako przedsiębiorca
  • Kazus 22
 • 3. Zasada podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • 3.1. Wolność gospodarcza i równość przedsiębiorców
  • Kazus 23
  • Kazus 24
  • Kazus 25
  • Kazus 26
  • Kazus 27
  • Kazus 28
 • 3.2. Obowiązek posiadania rachunku bankowego
  • Kazus 29
 • 3.3. Instytucja interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów
  • Kazus 30
 • 3.4. Kontrola przedsiębiorcy
  • Kazus 31
 • 4. Rejestracja przedsiębiorców
 • 4.1. Ewidencja działalności gospodarczej
 • 4.1.1. Charakter prawny wpisu
  • Kazus 32
 • 4.1.2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wspólników spółki cywilnej
  • Kazus 33
 • 4.1.3. Odmowa wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
  • Kazus 34
 • 4.1.4. Wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej
  • Kazus 35
 • 4.2. Rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 • 4.2.1. Charakter prawny i skutki wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
  • Kazus 36
 • 4.2.2. Domniemania w postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
  • Kazus 37
 • 4.2.3. Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców KRS
  • Kazus 38
 • 5. Ograniczenia wolności gospodarczej
 • 5.1. Ograniczenia przedmiotowe
 • 5.1.1. Koncesja
  • Kazus 39
  • Kazus 40
  • Kazus 41
  • Kazus 42
  • Kazus 43
  • Kazus 44
 • 5.1.2. Zezwolenie
  • Kazus 45
  • 5.1.3. Licencja
  • Kazus 46
 • 5.1.4. Wpis do rejestru działalności regulowanej
  • Kazus 47
 • 5.2. Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
  • Kazus 48
  • Kazus 49
 • 6. Prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych
 • 6.1. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych
  • Kazus 50
 • 6.2. Oddziały i przedstawicielstwa
  • Kazus 51
  • Kazus 52
  • Kazus 53
  • Kazus 54

 • II. NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

 • Podstawy prawne

 • 1. Uznanie administracyjne w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców
  • Kazus 55
 • 2. Zezwolenie na nabycie nieruchomości a nabycie udziałów przez cudzoziemca w spółce będącej użytkownikiem wieczystym lub właścicielem nieruchomości
  • Kazus 56
  • Kazus 57
  • Kazus 58

 • III. KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA

 • Podstawy prawne

 • 1. Istota komercjalizacji
  • Kazus 59
 • 2. Organy jednoosobowej spółki Skarbu Państwa powstałej w wyniku komercjalizacji
  • Kazus 60
 • 3. Prywatyzacja pośrednia
  • Kazus 61
  • Kazus 62
 • 4. Uprawnienia pracowników do nieodpłatnego nabywania akcji
  • Kazus 63
  • Kazus 64
  • Kazus 65
  • Kazus 66
  • Kazus 67
 • 5. Prywatyzacja bezpośrednia
  • Kazus 68
  • Kazus 69
  • Kazus 70
  • Kazus 71

 • IV. OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

 • Podstawy prawne
 • 1. Ochrona interesu publicznego
  • Kazus 72
 • 2. Pojęcie przedsiębiorcy w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Kazus 73
  • Kazus 74
  • Kazus 75
 • 3. Rynek właściwy
  • Kazus 76
 • 4. Pozycja dominująca
  • Kazus 77
 • 5. Praktyki ograniczające konkurencję
 • 5.1. Porozumienia ograniczające konkurencję
  • Kazus 78
  • Kazus 79
  • Kazus 80
 • 5.2. Nadużywanie pozycji dominującej
  • Kazus 81
  • Kazus 82
  • Kazus 83
 • 6. Wyłączenia spod ogólnych reguł konkurencji
  • Kazus 84
 • 7. Kontrola koncentracji
  • Kazus 85
 • 8. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
  • Kazus 86
  • Kazus 87
  • Kazus 88

 • V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA NA RYNKACH REGULOWANYCH

 • Podstawy prawne

 • 1. Postępowanie regulacyjne a postępowanie antymonopolowe
  • Kazus 89
  • Kazus 90
 • 2. Środki regulacyjne
  • Kazus 91
  • Kazus 92
  • Kazus 93
  • Kazus 94
  • Kazus 95

 • VI. POMOC PUBLICZNA

 • Podstawy prawne

 • 1. Charakter pomocy publicznej
  • Kazus 96
 • 2. Uchwała Rady Gminy jako przykśad programu pomocowego
  • Kazus 97
 • 3. Beneficjent pomocy publicznej
  • Kazus 98
  • Kazus 99

 • VII. POLITYKA ROZWOJU

 • Podstawy prawne

 • 1. Charakter czynności w toku postępowania w sprawach wsparcia finansowego ze środków publicznych w okresie programowania 2000-2004
  • Kazus 100
  • Kazus 101
 • 2. Specyfika postępowania w sprawie o udzielenie wsparcia finansowego w świetle ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
  • Kazus 102
  • Kazus 103
  • Kazus 104

 • AKTY PRAWNE

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
  • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (wyciąg)
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (wyciąg)
Write Your Own Review
You're reviewing:Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 978-83-232-2238-5
Number of pages 347
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up