Language
Mobile navigation Home page

Przestrzenie Teorii 8/2007

Open Access Open Access
PLN 33.00
Digital version
Platform: PRESSto

„Przestrzenie Teorii” – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i prezentuje tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. W skład redakcji wchodzą: Stanisław Balbus, Anna Burzyńska, Sylwester Dworacki, Irena Górska (sekretarz redakcji), Anna Krajewska (redaktor naczelna), Magdalena Popiel, Wojciech Sztaba, Elżbieta Tabakowska, Giovanna Tomassucci, David Williams, Seweryna Wysłouch. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

„Spaces in Theory” [„Przestrzenie Teorii”] is a theoretical and literary journal of scholarly criticism. Established in 2002 in the Faculty of Polish and Classical Philology of the Adam Mickiewicz University in Poznań (AMU), it is co-edited and developed in a close cooperation with the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Krakow. In the past, Przestrzenie Teorii was issued once a year, but since 2007, the journal is published by Adam Mickiewicz University Press bi-annually. The journal is refereed and has a nationwide range. It has also been able to attract growing interest in academic communities throughout Europe and overseas. Each article is preceded with an English translation of its abstract. The journal reflects the research interests of authors from across a wide range of universities and colleges in Poland and presents translations of texts of distinguished foreign theoreticians in literature publishing abroad. The editorial board includes: Stanisław Balbus, Anna Burzyńska, Sylwester Dworacki, Irena Górska (secretary), Anna Krajewska (editor-in-chief) Magdalena Popiel, Wojciech Sztaba, Elżbieta Tabakowska, Giovanna Tomassucci, David Williams and Seweryna Wysłouch. The journal undertakes to present key and essential problems in the contemporary criticism and theory of literature, provides a platform for a transdisciplinary dialogue, in which arguments, controversy and complementarity of the contributions reflect and shape the present research and artistic awareness and consciousness (at the scholary community level). The published texts, present in diversified methodological approach, address both aesthetical and poetical problems, show particular areas of research in philosophy and physics encompassing theatre and film, but also drama, fine arts and music, which enlight one another, correspond with one another, or reveal contradictions. The journal is characterized by its interdisciplinary approach, participates in the present-day scholarly discourse in the field of the philosophy of science and attempts to effect its policy of fostering the polyphonic form of literary studies in drama. The creative dramatics of the journal is co-produced by particular thematic sections: essays, interpretations', presentations, translations and reviews. Przestrzenie Teorii, presenting an interesting overview across a wide spectrum of modem thinking, becomes thus a multi-dimensional space of post-modern scholarly declarations of theoretical turns or shifts and of view and opinions. Presented theoretical considerations are not limited in their scope to just literature, but open up to the vast areas of culture and arts.

Z recenzji

Rozprawy

 • Michał Januszklewicz
 • Literatura i nihilizm
 • Andrzej Zawadzki
 • "Hojność śladu". O "Śniegu" Leśmiana
 • Andrzej Leśniak
 • Obraz, nieobecność i moment krytyczny (uwagi o pewnej frazie Jaspera Johnsa)
 • Anna Czabanowska-Wróbel
 • "Uspokojona, uspokajająca..." Elesia młodopolska jako ogniwo modernistycznych dziejów gatunku
 • Wojciech Bałus
 • Wielka inicjacja. O znaczeniu podróży do Francji w roku 1890 dla poglądów i postawy artystycznej Stanisława Wyspiańskiego
 • Cezary Zalewski Antropologia fotografii. Zdjęcia artystów w literackim ujęciu Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta i Andrzeja Stasiuka
 • Piotr Dobrowolski Tadeusz Kantor i iluzja powtórzenia
 • Maria Gołebiewska
 • Powtórzenie w myśli Sorena Kierkegaarda - opowieść a przypowieść
 • Dariusz Śnieżko Dawni autorzy o grafomanii

Prezentacje

 • Jan Kordys
 • Don Juan i Pan Niedziela
 • Stanisław Balbus
 • Neurosemiotyka jako hermeneutyka kultury i literatury (krótki komentarz do rozpraw Jana Kordysa)

Interpretacje

 • Regina Lubas-Bartoszyńska
 • Przestania motywów elewacji w poezji Bertranda Degotta
 • Anna Igielska
 • "Sny" Jarosława Iwaszkiewicza - subiectum w obiektywie

Przekłady

 • Margaret H. Freeman Przekraczanie granic czasu: fenomenologia Merleau- Ponty'ego a teorie językoznawstwa kognitywnego (Przełożyła Małgorzata Majewska)
 • Craig Brandist
 • Parodia w rosyjskiej literaturze i literaturoznawstwie rosyjskim lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku (Przełożył Stefan Głowacki)
 • Reinhard Dohl
 • Literatura konkretna (Przełożyła Joanna Roszak)
 • Brigitta Helbig-Mischewski
 • Między omnipotencją a niemocą, gloryfikacją a denuncjacją. O rozpadzie "porządku Ojca" i masochizmie w twórczości Brunona Schulza (Przełożyła Gabriela Matuszek)

Pamięć

 • Listy do mojego Wuja. Listy Tymoteusza Karpowicza do brata Jana Brzezińskiego. Opracowała Ewa Szkudlarek
 • Pięć listów Tymoteusza Karpowicza do Anny Frajlich. Opracowała Joanna Roszak
 • Frank Kujawiński
 • Noc nadchodzi. Dnieje (Przełożyła Joanna Roszak)

Noty o Autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Przestrzenie Teorii 8/2007
Detailed information
Publication Version printed, e-book
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 1644-6763 ISSN (Online): 2450-5765
DOI 10.14746/pt
Number of pages 325
Number of publishing sheets 25,00
Format [cm] 17,0 x 24.0
Type of binding paperback
Sign up