Language
Mobile navigation Home page

Przestrzenie Teorii 3/4/2004

Open Access Open Access
PLN 43.00
Digital version
Platform: PRESSto

„Przestrzenie Teorii” – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i prezentuje tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. W skład redakcji wchodzą: Stanisław Balbus, Anna Burzyńska, Sylwester Dworacki, Irena Górska (sekretarz redakcji), Anna Krajewska (redaktor naczelna), Magdalena Popiel, Wojciech Sztaba, Elżbieta Tabakowska, Giovanna Tomassucci, David Williams, Seweryna Wysłouch. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

„Spaces in Theory” [„Przestrzenie Teorii”] is a theoretical and literary journal of scholarly criticism. Established in 2002 in the Faculty of Polish and Classical Philology of the Adam Mickiewicz University in Poznań (AMU), it is co-edited and developed in a close cooperation with the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Krakow. In the past, Przestrzenie Teorii was issued once a year, but since 2007, the journal is published by Adam Mickiewicz University Press bi-annually. The journal is refereed and has a nationwide range. It has also been able to attract growing interest in academic communities throughout Europe and overseas. Each article is preceded with an English translation of its abstract. The journal reflects the research interests of authors from across a wide range of universities and colleges in Poland and presents translations of texts of distinguished foreign theoreticians in literature publishing abroad. The editorial board includes: Stanisław Balbus, Anna Burzyńska, Sylwester Dworacki, Irena Górska (secretary), Anna Krajewska (editor-in-chief) Magdalena Popiel, Wojciech Sztaba, Elżbieta Tabakowska, Giovanna Tomassucci, David Williams and Seweryna Wysłouch. The journal undertakes to present key and essential problems in the contemporary criticism and theory of literature, provides a platform for a transdisciplinary dialogue, in which arguments, controversy and complementarity of the contributions reflect and shape the present research and artistic awareness and consciousness (at the scholary community level). The published texts, present in diversified methodological approach, address both aesthetical and poetical problems, show particular areas of research in philosophy and physics encompassing theatre and film, but also drama, fine arts and music, which enlight one another, correspond with one another, or reveal contradictions. The journal is characterized by its interdisciplinary approach, participates in the present-day scholarly discourse in the field of the philosophy of science and attempts to effect its policy of fostering the polyphonic form of literary studies in drama. The creative dramatics of the journal is co-produced by particular thematic sections: essays, interpretations', presentations, translations and reviews. Przestrzenie Teorii, presenting an interesting overview across a wide spectrum of modem thinking, becomes thus a multi-dimensional space of post-modern scholarly declarations of theoretical turns or shifts and of view and opinions. Presented theoretical considerations are not limited in their scope to just literature, but open up to the vast areas of culture and arts.

Z recenzji

Rozprawy

Bożena Tokarz
Absurd uciekającego bytu

Danuta Ulicka
Narracyjna i nienarracyjna koncepcja dyskursu literaturoznawczego

Anna Krajewska
Poznanie dramatyczne

Paweł Dudziak
Pan Soplica jako maska pseudonimu Henryka Rzewuskiego

Adrian Gleń
Człowiek i bycie. O ograniczaniu podmiotowości w późnej twórczości Czesława Miłosza

Adam Dziadek
Narracja a tożsamość - przypadek Rolanda Barthes'a

Seweryna Wysłouch
Od obrazu do sentencji. O grafice Sławomira Mrożka

Paweł Gogler
Kłopoty z ekfrazą

Marek Hendrykowski
"Rejs" jako gatunek

Andrzej Gwóźdź
Media - teatr/spektakl

Jacek Popiel
Program artystyczny Teatru Rapsodycznego

Dariusz Kosiński
Teatr w XXI wieku - ku nowym definicjom

Elżbieta Wesołowska
Senecjańskie "noli me tangere"

Tomasz Mizerkiewicz
W stronę mowy pozornie niezależnej, czyli o dialogu w polskiej prozie współczesnej

Roman Murawski
O czym rozprawiają matematycy, czyli o statusie bytowym przedmiotów matematyki

Prezentacje

Regina Lubas-Bartoszyńska
Philippe Lejeune, Catherine Bogaert, "Historia pewnej praktyki <<Un Journal á soi>>" Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych

Interpretacje

Marcin Rychlewski
Kto jest "autorem" "The Dark Side Of The Moon"? O nadawcy rockowym

Dariusz Piotr Klimczak
Medytacja nad Pustką. Konteksty buddyjskie w "Końcówce" i "Szczęśliwych dniach" Samuela Becketta

Przekłady

Olga Freidenberg
Pochodzenie liryki greckiej (Przełożył Bogusław Żyłko)

Recenzje

Jerzy Lis
Regina Lubas-Bartoszyńska "Pisanie autobiograficzne w kontekstach europejskich"

Anna Gawarecka
"Od poetiky k diskursu. Výbor z polské literání" teorie 70.-90. let XX. století". Sestavil J. Travniček, přeložili M. Havránková, J Travniček, P. Vidlák

Noty o autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Przestrzenie Teorii 3/4/2004
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 1644-6763 ISSN (Online): 2450-5765
DOI 10.14746/pt
Number of pages 412
Number of publishing sheets 30,00
Format [cm] 17,0 x 24.0
Type of binding paperback
Sign up