Language
Mobile navigation Home page

Przestrzenie Teorii 14/2010

Open Access Open Access
PLN 23.00
Digital version
Platform: PRESSto

„Przestrzenie Teorii” – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i prezentuje tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. W skład redakcji wchodzą: Stanisław Balbus, Anna Burzyńska, Sylwester Dworacki, Irena Górska (sekretarz redakcji), Anna Krajewska (redaktor naczelna), Magdalena Popiel, Wojciech Sztaba, Elżbieta Tabakowska, Giovanna Tomassucci, David Williams, Seweryna Wysłouch. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

„Spaces in Theory” [„Przestrzenie Teorii”] is a theoretical and literary journal of scholarly criticism. Established in 2002 in the Faculty of Polish and Classical Philology of the Adam Mickiewicz University in Poznań (AMU), it is co-edited and developed in a close cooperation with the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Krakow. In the past, Przestrzenie Teorii was issued once a year, but since 2007, the journal is published by Adam Mickiewicz University Press bi-annually. The journal is refereed and has a nationwide range. It has also been able to attract growing interest in academic communities throughout Europe and overseas. Each article is preceded with an English translation of its abstract. The journal reflects the research interests of authors from across a wide range of universities and colleges in Poland and presents translations of texts of distinguished foreign theoreticians in literature publishing abroad. The editorial board includes: Stanisław Balbus, Anna Burzyńska, Sylwester Dworacki, Irena Górska (secretary), Anna Krajewska (editor-in-chief) Magdalena Popiel, Wojciech Sztaba, Elżbieta Tabakowska, Giovanna Tomassucci, David Williams and Seweryna Wysłouch. The journal undertakes to present key and essential problems in the contemporary criticism and theory of literature, provides a platform for a transdisciplinary dialogue, in which arguments, controversy and complementarity of the contributions reflect and shape the present research and artistic awareness and consciousness (at the scholary community level). The published texts, present in diversified methodological approach, address both aesthetical and poetical problems, show particular areas of research in philosophy and physics encompassing theatre and film, but also drama, fine arts and music, which enlight one another, correspond with one another, or reveal contradictions. The journal is characterized by its interdisciplinary approach, participates in the present-day scholarly discourse in the field of the philosophy of science and attempts to effect its policy of fostering the polyphonic form of literary studies in drama. The creative dramatics of the journal is co-produced by particular thematic sections: essays, interpretations', presentations, translations and reviews. Przestrzenie Teorii, presenting an interesting overview across a wide spectrum of modem thinking, becomes thus a multi-dimensional space of post-modern scholarly declarations of theoretical turns or shifts and of view and opinions. Presented theoretical considerations are not limited in their scope to just literature, but open up to the vast areas of culture and arts.

Anna Krajewska Witkacy i antybinarna teoria tekstu

Rozprawy

 • Janusz Degler
 • "Piekło edytora", czyli o listach Witkacego do żony
 • Lech Sokół
 • Muzyka jako Sztuka Czysta. Stanisław Ignacy Witkiewicz i Konstanty Regamey
 • Giovanna Tomassucci
 • Witkacowskie raje
 • Wojciech Sztaba
 • Próba artykulacji
 • Anna Żakiewicz
 • Przestrzeń barwna Czystej Formy. Kolor w teorii i praktyce twórczej Stanisława Ignacego Witkiewicza
 • Jan Gondowicz "Stargana za trzewia publiczność opadła jak jeden flak". Witkacego spektakle potencjalne
 • Ewa Wąchocka
 • Udręki edukacji (Metafizyka dwugłowego cielęcia Witkacego)
 • Irena Górska
 • Witkacego próba podmiotu -podmiot na próbę

Prezentacje

 • Beata Zgodzińska
 • Próba rekonstrukcji pierwotnej kolorystyki papierowego podłoża portretów Witkacego
 • Tomasz Bocheński
 • Rozlewność mistyczna, czyli o epifanii i symbolu w powieści wczesnomodernistycznej nieco inaczej
 • Krzysztof Obremski
 • Witkiewiczowie w Lovranie

Polemiki

 • Stefan Okołowicz
 • "Muszę mieć maskę, wściekłą maskę". Polemika z Marią Anną Potocką
 • Stefan Okołowicz
 • "Witkacy rzucił się jak szczerbaty na suchary". Witkiewicz w czasie pierwszej wojny światowej

Przekłady

 • Gérard Conio
 • Przekład (przełożył Zdzisław Hryhorowicz

Pamięć

 • Jerzy Ziomek
 • Personalne dossier dramatów Witkacego
 • Jerzy Ziomek
 • Deformacja, rzeczywistość i "Szewcy"

Noty o Autorach

Write Your Own Review
You're reviewing:Przestrzenie Teorii 14/2010
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Spaces in Theory
Type of publication Czasopismo naukowe
Edition I
ISSN 1644-6763; ISSN (Online) 2450-5765
ISBN 978-83-232-2210-1
DOI 10.14746/pt
Number of pages 308
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24.0
Type of binding paperback
Sign up