Language
Mobile navigation Home page

Profilaktyka zachowań ryzykownych – dobre praktyki i dowody naukowe

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Publikacja dotyczy zagadnienia koncepcji współczesnej profilaktyki zachowań ryzykownych, zachowań problemowych, które dotykają przestrzeni zarówno rodzinnej, jak i szkolnej. Książkę przygotowali pedagodzy, psycholodzy, terapeuci i mediatorzy zajmujący się w swojej pracy naukowej i praktyce zapobieganiem zachowaniom ryzykownym oraz profilaktyką i terapią uzależnień. Przeznaczona jest dla szerokiego grona odbiorców – poruszona w niej tematyka zainteresuje bowiem zarówno pedagogów, socjologów czy psychologów, jak i osoby aspirujące do powyższych zawodów. Treść książki obejmuje tematykę: współczesnych kontekstów i uwarunkowań zachowań ryzykownych, profilaktyki związanej z używaniem substancji psychoaktywnych, programów profilaktycznych realizowanych w szkole, współpracy szkoły/nauczycieli z rodzicami, mediacji rówieśniczej i rodzinnej, a także problematycznego korzystania z Internetu czy hazardu. Celem publikacji jest promocja profilaktyki szkolnej i środowiskowej opartej na dowodach naukowych oraz dobrych praktykach profilaktycznych wykorzystywanych w placówkach oświatowych.

Podziękowania

Maciej Muskała
Zachowania ryzykowne – kierunki profilaktyki

Ewelina Silecka-Marek
Kontekstualny wymiar zachowań ryzykownych młodzieży

Ewa Włodarczyk
Profilaktyka w zakresie problemów związanych z używaniem alkoholu

Natalia Walter
Problematyczne korzystanie z internetu – rozumienie zjawiska i profilaktyka

Agnieszka Barczykowska
System wsparcia i leczenia osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków (perspektywa polska)

Sonia Dzierzyńska-Breś
Rodzic jako uczestnik profilaktyki uzależnień w szkole

Joanna Rajewska de Mezer
Mediacje rówieśnicze jako forma reakcji na konflikt i ich rola w profilaktyce używania substancji psychoaktywnych

Małgorzata Piasecka, Justyna Kusztal
Szkolna profilaktyka zaburzeń uprawiania hazardu

Anetta Dropińska-Pawlicka
Profilaktyka w szkole – garść pomysłów z „Siódemki”

Jana Chojecka
Wykorzystanie kart metaforycznych w działalności profilaktycznej

Hanna Karaszewska
Mediacja wobec problemu uzależnienia w rodzinie – możliwości i bariery jej zastosowania

Nota autorska

The publication deals with the concept of modem prevention of risky behaviours, problem behaviours that affect both family and school space. It was prepared by pedagogues, psychologists, therapists and mediators whose scientific work and practice concerns the prevention of risk behaviour, and prevention and therapy for addictions. The book is intended for a wide audience, because its subject matter will be of interest to pedagogues, sociologists or psychologists, as well as people aspiring to these professions. The content of the book covers the topics of: contemporary contexts and determinants of risky behaviour, prevention related to the use of psychoactive substances, prevention programs implemented at school, cooperation between school/teachers and parents, peer and family mediation, and the problematic use of the Internet or gambling. The aim of the publication is to promote school and community prevention, which is based on scientific evidence, as well as good preventive practices used in schools or educational institutions.

Write Your Own Review
You're reviewing:Profilaktyka zachowań ryzykownych – dobre praktyki i dowody naukowe
Detailed information
Publication Version e-book, open access
Language polski
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4252-9 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323242529
Number of pages 213
Number of publishing sheets 13,50
Sign up