Language
Mobile navigation Home page

Poznań w nazwach, nazwy w Poznaniu

Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka ma charakter popularnonaukowego słownika nazw własnych oznaczających najważniejsze obiekty przestrzeni publicznej współczesnego Poznania: dzielnice, parki, ulice, osiedla i place, instytucje, hotele, restauracje, apteki, szpitale, kina, teatry, kościoły, budynki, cmentarze, mosty, rzeki i jeziora. Są wśród nich określenia historyczne i współcześnie tworzone, nadane urzędowo oraz potoczne, używane tylko przez mieszkańców Poznania. Autorka wyjaśnia ich pochodzenie, najważniejsze procesy językowe, w wyniku których powstały, przyczyny przemian, jakim podlegały w ciągu dziejów, wzorce odmiany, zbliżone strukturalnie typy nazw innych obiektów miasta, podobieństwa i różnice między nazwami z innych obszarów kraju, tendencje w formowaniu najnowszych nazw, podkreślając zarazem ich uniwersalny wymiar. Odzwierciedlają one specyficzny sposób widzenia danej przestrzeni, ducha ich twórców, są rodzajem lupy, przez którą mieszkańcy Poznania spoglądali na otaczający ich świat. W książce wyjaśnia się związki poszczególnych nazw z ukształtowaniem terenu miasta, z uwarunkowaniami historyczno-społeczno-kulturowymi. Ponieważ publikacja ma postać słownika gniazdowego, w obrębie poszczególnych haseł znajduje się omówienie innych nazw powiązanych tematycznie, językowo, czasem powołania i lokalizacją obiektu z hasłem głównym.

Wstęp

Nazwy własne Poznania

Wykaz literatury

Indeks nazw

Nota o Autorze

Summary

The book is a popular science dictionary of the names of the most important public space features of present-day Poznań: districts, parks, streets, housing estates and squares, institutions, hotels, restaurants, pharmacies, hospitals, cinemas, theaters, churches, buildings, cemeteries, bridges, rivers and lakes. Among them are both historical and contemporary names, and alongside the official names there are also colloquial ones used only by the inhabitants of Poznań. The author explains their origins, the most important linguistic processes that led to their creation, the reasons for the changes that they have undergone throughout history, their declension patterns, structurally similar types of names of other urban features, similarities and differences between the names from other parts of the country, trends in the formation of the most recent names. At the same time, she emphasizes their universal dimension. These features reflect the spirit of their creators. They act as a kind of magnifying glass through which the inhabitants of Poznań looked at the world around them. The book explains the relationship of individual names with the topography of the city, as well as with historical, social and cultural circumstances. Since the publication takes the form of a nest dictionary, within each headword there is a discussion of other names related to the headword thematically, linguistically, and in terms of the time of coining and location.

Write Your Own Review
You're reviewing:Poznań w nazwach, nazwy w Poznaniu
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Poznań in names, names in Poznań
Type of publication Słownik
Edition I
Series Nazewnicze zabytki Wielkopolski
ISBN 978-83-232-3923-9
DOI 10.14746/amup.9788323239239
Number of pages 272
Number of publishing sheets 22,00
Format [cm] 16,8 x 23,8
Type of binding hardcover

Related Products

Sign up