Language
Mobile navigation Home page

Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne

PLN 13.00

Publikacja ukierunkowana na badania dotyczące migracyjnej perspektywy podmiotu mikro w trzech perspektywach temporalnych. Traktując temat szeroko, starano się ukazać obszerne spektrum biograficznych doświadczeń młodych polskich migrantów zawartych w trzech perspektywach temporalnych. Ważkim zagadnieniem jest wieloaspektowość migracyjnej biografii – od motywów skłaniających do emigracji zarobkowej po decydujące o powrocie do kraju i pozostaniu w nim, poprzez wiele kwestii związanych z funkcjonowaniem w kraju emigracji oraz po powrocie do ojczyzny. Znaczenie emigracyjnych doświadczeń w biografiach respondentów to kolejny ważny aspekt niniejszej książki. Zmiana miejsca życia i pracy – tak w kategoriach temporalnych, jak permanentnych – jest dużym wyzwaniem, rodzącym wiele trudności, co predysponuje migrantów do objęcia kompleksowym wsparciem (formalnym oraz nieformalnym). Proponowane ujęcie wpisuje się w nurt humanistycznego dyskursu nad temporalną wielowymiarowością życia człowieka skazanego na permanentne szukanie swojego miejsca (do życia, pracy, wypełniania funkcji rodzinnych) w ciągle na nowo konstruowanej rzeczywistości globalnej.

Analyses of the phenomenon of international migration of Poles do not address the biographical experiences of young Polish post-accession emigrants or their judgments and opinions. This publication is therefore targeted toward research on migration prospects for individuals as seen from three temporal perspectives. A quest for answers to questions concerning many aspects of migrants’ biographies has become an important topic – from the motives for economic emigration to the arguments in favour of returning to Poland and the entire spectrum of issues related to one’s functioning in the country of emigration as well as after returning to the country of origin. The importance of the emigration experience in the biographies of the respondents is another important aspect of this book. A temporal or permanent change of one’s life and work is a great challenge which generates many difficulties. These, in turn, are the reason why migrants should receive both formal and informal multifaceted support. The proposed approach should inspire the reader to reflect on the quality of migrants’ biographies as it blends with the mainstream humanist discourse on the temporal multidimensionality of the life of a human being who is condemned to a permanent search for his or her place (related to living, working and fulfilling one’s family role) in global reality that is constantly reconstructed anew. The monograph also presents a broad range of biographical experiences of young Polish migrants from three temporal perspectives.

Spis treści
(Size: 152.3 KB)
Wprowadzenie
(Size: 243.4 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Poakcesyjne migracje zarobkowe. Kontekst teoretyczno-empiryczny. Wsparcie społeczne
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Post-accession migration. The theoretical and empirical context. Social support
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 204
ISSN 0083- 4254
ISBN 978-83-232-2664-2
Number of pages 276
Number of publishing sheets 20,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up