Language
Mobile navigation Home page

Plant cover of the Lover Oder River Valley Landscape Park

PLN 22.00

The presented book is a classical phytosociological monograph. It deals with the diversity of alluvial vegetation of an area of ca. 70 km2 situated in the river valley between the Western Oder and its branch Regalica. These are, one of the largest and most valuable in Europe, riparian swamps, the proposed 'SAC' object of Natura 2000, placed just on the border between Poland and Germany. The monograph contains: the syntaxonomical register and description of plant communities, 40 phytosociological tables with 478 classical releves, a colourful map of real vegetation at the scale of 1:10 000, as well as a short synthesis of the current state of vascular flora and an overall assessment of the area's natural values. The author's interpretation of the plant cover's variability is discussed on the background of the area's physiography which is outlined at the beginning of the study. The book is well illustrated with colour pictures.

Szata roślinna Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry

Monografia poświęcona szacie roślinnej Międzyodrza, chronionego w Parku Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry - będącego międzynarodowym obszarem węzłowym w europejskiej sieci ECONET ze względu na rolę w ochronie bioróżnorodności i funkcje środowiskotwórcze. Dokumentuje stan: flory naczyniowej, zbiorowisk roślinnych (w ujęciu fitosocjologicznym) oraz krajobrazu roślinnego (metodą synfitosocjologiczną), a opiera się na oryginalnym materiale z badań terenowych przeprowadzonych w latach 1998-2002. Całość uzupełnia barwna mapa roślinności rzeczywistej (na CD) w skali 1 : 10 000 (dla obszaru ok. 80 km2), sporządzona na podstawie kartowania terenowego i specjalnie wykonanych zdjęć lotniczych w skali 1 : 5000.

 • Acknowledgements Preface

 • Chapter 1. General description of the area
  • 1.1. Geographical and geobotanical position
   1.2. Geology and geomorphology.
   1.3. Climate
   1.4. Hydrology
   1.5. Soils

 • Chapter 2. Plant associations
  • 2.1. Forests and thickets
   2.2. Spring and bog vegetation
   2.3. Communities of therophytes on slimy grounds
   2.4. Psammophilous and thermophilous grasslands
   2.5. Vegetation of meadows, pastures and ground roads
   2.6. Herbaceous associations of forest edges
   2.7. Ruderal communities

 • Chapter 3. A map of the real vegetation

 • Chapter 4. State of vascular flora

 • Chapter 5. Plant cover evaluation

 • References

 • Szata roślinna Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry (summary)
 • Rozdział 1. Fizjograficzna charakterystyka badanego terenu
  • 1.1. Położenie na tle regionalizacji fizykogeograficznej i geobotanicznej
   1.2. Geologia i geomorfologia
   1.3. Klimat
   1.4. Hydrologia
   1.5. Gleby

 • Rozdział 2. Charakterystyka zbiorowisk roślinnych
  • 2.1. Lasy i zarośla
   2.2. Zbiorowiska źródliskowe i bagienne
   2.3. Zespoły terofitów namulnych
   2.4. Murawy napiaskowe i kserotermofilne
   2.5. Roślinność łąkowa, pastwiskowa i dróg gruntowych
   2.6. Ziołorośla okrajkowe
   2.7. Zbiorowiska ruderalne

 • Rozdział 3. Mapa roślinności rzeczywistej

 • Rozdział 4. Stan flory naczyniowej

 • Rozdział 5. Waloryzacja szaty roślinnej

 • Literatura

 • Plant cover of the Lover Oder River Yalley Landscape Park (streszczenie)
Write Your Own Review
You're reviewing:Plant cover of the Lover Oder River Valley Landscape Park
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Biologia nr 70
ISSN 0554-811X
ISBN 83-232-1354-2
Number of pages 144
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 21, 0
Type of binding paperback
Sign up