Language
Mobile navigation Home page

Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka

 • In Stock: in stock
 • ISBN: 83-232-1604-5
 • Category: OUTLET, Law
 • Year of publication: 2006
PLN 37.00

Autor podejmuje ważkie kwestie prawa międzynarodowego, dotyczące dwóch ważnych jego działów: prawa dyplomatycznego i konsularnego oraz międzynarodowego prawa dot. praw człowieka. Praca wypełni istniejącą i dotkliwą lukę z punktu widzenia potrzeb dydaktycznych. W szczególności odnosi się to do prawa dyplomatycznego i konsularnego, posiadającego bardzo ograniczoną literaturę nadającą się do wykorzystania w dydaktyce. Warto podkreślić aktualne, najnowsze uzupełnienia w zakresie aktów prawnych dot. tej tematyki.

In this book the author made an attempt to defend a thesis that the right of diplomatic protection is vested not only in states, but also in natural persons, and is an element of international law of human rights. Against this background the author framed a postulate of imposition on a state of an obligation of diplomatic protection of a national whose ius cogens has been violated. The author considers diplomatic protection as the fundamental instrument of international protection of human rights and critically assesses factors which restrict its efficacy.

 • Od autora

 • Wykaz skrótów

 • Wprowadzenie

  • 1. Pojęcia i tezy
  • 2. Systematyka a prace kodyfikacyjne KPM
  • 3. Metodologia

 • CZĘŚĆ I. Opieka dyplomatyczna jako narzędzie ochrony praw człowieka

  • I.1. Opieka dyplomatyczna a opieka konsularna
  • I.2. Geneza instytucji opieki dyplomatycznej
  • I.3. Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka
   • I.3.1. Interes jednostkowy i państwowy a opieka dyplomatyczna
   • I.3.2. Interes jednostkowy a interes ogólny społeczności międzynarodowej
   • I.3.3. Skargi państw a opieka dyplomatyczna
   • I.3.4. Opieka traktatowa a opieka dyplomatyczna
  • I.4. Zasada równości obywateli i cudzoziemców a opieka dyplomatyczna

 • CZĘŚĆ II. Przesłanki opieki dyplomatycznej

  • II.1. Delikt międzynarodowy
  • II.2. Sprawa karabinowa
   • II.2.1. Stan faktyczny
   • II.2.2. Interwencja dyplomatyczna
   • II.2.3. Czy Stany Zjednoczone popełniły delikt międzynarodowy uzasadniający opiekę dyplomatyczną?
    • II.2.3.1. Zarzuty strony polskiej
    • II.2.3.2. Kurtuazja międzynarodowa
    • II.2.3.3. Brak jurysdykcji amerykańskiej nad oskarżonymi
    • II.2.3.4. Naruszenie prawa polskiego
    • II.2.3.5. Naruszenie polsko-amerykańskiej umowy celnej
    • II.2.3.6. Selektywne ściganie
   • II.2.4. Konkluzje
  • II.3. Obywatelstwo
   • II.3.1. Obywatelstwo osoby fizycznej a opieka dyplomatyczna
   • II.3.2. Ważność obywatelstwa na płaszczyźnie międzynarodowej a tzw. obywatelstwo efektywne
    • II.3.2.1. Sprawa Nottebohma
    • II.3.2.2. Sprawa Flegenheimera
   • II.3.3. Opieka dyplomatyczna nad osobami posiadającymi podwójne i wielokrotne obywatelstwo
    • II.3.3.1. Znaczenie koncepcji obywatelstwa efektywnego
    • II.3.3.2. Sprawa Merge
   • II.3.4. Obywatelstwo członków załogi statku a opieka dyplomatyczna
   • II.3.5. Czy obywatel ma prawo do opieki dyplomatycznej?
   • II.3.6. Sprawa palestyńskich koncesji Mavrommatisa
   • II.3.7. Sprawa Kaundy i innych
    • II.3.7.1. Stan faktyczny i problemy prawne
    • II.3.7.2. Konkluzje
   • II.3.8. Obywatelstwo osób prawnych a opieka dyplomatyczna
   • II.3.9. Sprawa "Barcelona Traction"
    • II.3.9.1. Stan faktyczny i stanowisko stron
    • II.3.9.2. Krytyka wyroku
    • II.3.9.3. Stanowisko KPM w sprawie opieki dyplomatycznej nad akcjonariuszami
    • II.3.9.4. Komentarz do stanowiska KPM
   • II.3.10. Ciągłość obywatelstwa osoby prawnej
    • II.3.10.1. Sprawa "Loewen Group Inc."
    • II.3.10.2. Krytyka stanowiska KPM w sprawie ciągłości obywatelstwa osób prawnych
  • II.4. Czy zasada "czystych rąk" zawiera przesłankę opieki dyplomatycznej?

 • CZĘŚĆ III. Zasada wyczerpania dróg prawa wewnętrznego a opieka dyplomatyczna

  • III.1. Zasada wyczerpania - antecedencje
   • III.1.1. Przyczyny uzależnienia opieki dyplomatycznej od wyczerpania dróg prawa wewnętrznego
   • III.1.2. Pojęcie drogi prawa wewnętrznego
   • III.1.3. Renesans zasady wyczerpania?
  • 111.2. Treść zasady wyczerpania
   • III.2.1. Geneza
   • III.2.2. Czynniki kształtujące zasadę
  • III.3. Sprawa m/t "Aquarius"
   • III.3.1. Stan faktyczny
   • III.3.2. Interwencja dyplomatyczna
   • III.3.3. Postępowanie przed sądem rosyjskim
   • III.3.4. Kwestia zasadności interwencji dyplomatycznej pomijającej zasadę wyczerpania
  • III.4. Zastosowalność zasady wyczerpania
  • III.5. Zasada wyczerpania a zasady słuszności
   • III.5.1. Znaczenie zasad słuszności dla norm prawa międzynarodowego
   • III.5.2. Znaczenie zasad słuszności dla zasady wyczerpania
   • III.5.3. Problem racjonalności i skuteczności
  • III.6. Wyjątki od zasady wyczerpania
   • III.6.1. Kilka przykładów
   • III.6.2. Sprawa pożyczek norweskich
  • III.7. Krytyka zasady wyczerpania
  • III.8. Zasada wyczerpania a międzynarodowa ochrona praw człowieka
   • III.8.l. Zasada wyczerpania w Europejskiej Konwencji z 1950 r.
   • III.8.2. Zasada wyczerpania w świetle orzecznictwa EKPCz i ETPCz
  • III.9. Zasada wyczerpania w pracach kodyfikacyjnych KPM
  • III.10. Konkluzje

 • CZĘŚĆ IV. Opieka dyplomatyczna Unii Europejskiej a obywatelstwo unijne

  • IV.1. Więź obywatelstwa narodowego i unijnego z unijną opieką dyplomatyczną
  • IV.2. Pojęcie obywatelstwa w prawie wewnętrznym i międzynarodowym
  • IV.3. Prawo międzynarodowe a obywatelstwo polskie
   • IV.3.1. Obywatelstwo polskie w Konstytucji RP z 1997 r.
   • IV.3.2. Nabycie i utrata obywatelstwa polskiego
   • IV.3.3. Europejska Konwencja o obywatelstwie z 1997 r. a ustawodawstwo polskie
  • IV.4. Opieka dyplomatyczna i konsularna w świetle polskiego prawa wewnętrznego
   • IV.4.1. Artykuł 36 Konstytucji RP
   • IV.4.2. Ustawa o funkcjach konsulów a opieka konsularna
  • IV.5. Obywatelstwo Unii Europejskiej
   • IV.5.1. Geneza obywatelstwa Unii Europejskiej
   • IV.5.2. Prawa obywatela Unii Europejskiej
   • IV.5.3. Swoboda przemieszczania się i osiedlania
  • IV.6. Prawo do wspólnotowej opieki dyplomatycznej i konsularnej

 • CZĘŚĆ V. Prawo do porozumiewania się jako podstawa skuteczności opieki dyplomatycznej i konsularnej

  • V.1. Kwestie prawne związane z porozumiewaniem się konsula z obywatelami pozbawionymi wolności w państwie pobytu
  • V.2. Naruszenie art. 36 Konwencji wiedeńskiej z 1963 r.
   • V.2.1. Prawa wynikające z art. 36
   • V.2.2. Sprawa Brearda
   • V.2.3. Sprawa LaGrand
   • V.2.4. Sprawa Aveny
  • V.3. Sprawa kombatantów afgańskich
   • V.3.1. Kwestia zasadności pozbawienia wolności kombatantów afgańskich w świetle orzecznictwa sądów amerykańskich
   • V.3.2. Sprawa Abbasiego
   • V.3.3. Status prawny kombatantów afgańskich w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego
    • V.3.3.1. Krytyka doktryny Busha
    • V.3.3.2. Pogwałcenie art. 5 Konwencji genewskiej III
    • V.3.3.3. Argumenty przemawiające za uznaniem kombatantów afgańskich za jeńców wojennych
   • V.3.4. Prawo do porozumiewania się jeńca wojennego, wobec którego wszczyna się postępowanie karne
   • V.3.5. Funkcje quasi-konsularne wynikające z międzynarodowego prawa humanitarnego
   • V.3.6. Zwyczajowe normy międzynarodowego prawa humanitarnego a status jeńca wojennego
   • V.3.7. Konkluzje

 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk
 • Indeks rzeczowy

 • Diplomatic protection and international protection of human rights. Selected problems (Summary)
 • Diplomatischer Schutz und der international Schutz der Menschenrechte. Ausgesuchte Fragestellungen (Zusammenfassung)
 • Table of contents
 • Inhaltsverzeichnis
Write Your Own Review
You're reviewing:Opieka dyplomatyczna a międzynarodowa ochrona praw człowieka
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Diplomatic protection and international protection of human rights. Selected problems
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 157
ISSN 0083-4262
ISBN 83-232-1604-5
Number of pages 432
Number of publishing sheets 23,00
Format [cm] 14,5 x 20,5
Type of binding paperback
Sign up