Language
Mobile navigation Home page

Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji

Digital version
Platform: ibuk.pl

Jaka jest genealogia idei cyborgizacji? W jakim stopniu cyborgizowany jest współczesny człowiek? Czy narodzinom cyborgizacji towarzyszą przemiany sposobu postrzegania edukacji? Książka jest próbą odpowiedzi na te pytania. Postawiono w niej tezę, iż cyborgizacja jest ideową hybrydą nowej eugeniki i transhumanizmu oraz że genealogicznie sięga eugeniki. Wskazano, że narodzinom cyborgizacji towarzyszy konstrukcja idei zmierzchu edukacji, czyli idei zbyteczności – tradycyjnie ujmowanej – edukacji w techno-świecie. Zmierzch edukacji to pewna regularność myślenia o roli edukacji w techno-progresie człowieka, to pewien porządek w spoglądaniu na przyszłość relacji człowiek – edukacja. Regularność ta (czy ów porządek) ukazuje się nam z rzadka explicite, najczęściej implicite. Explicite w tym sensie, że w tekstach z zakresu systemów nowej eugeniki i transhumanizmu mówi się czasami wprost o tym, że pewne działania techniczne zastępują edukację, że są od niej efektywniejsze. Implicite natomiast w tym znaczeniu, że w tekstach tych przedstawia się szczegółowe strategie stymulowania progresu człowieka, zupełnie z pominięciem oddziaływań edukacyjnych – wszelkie typy stymulatorów mają tu wyłącznie naturę techniczną.

What is the genealogy of the idea of cyborgization? To what extent is the contemporary man cyborgized? Is the birth of cyborgization accompanied with changes in the perception of education? The book is an attempt at replying these questions. A thesis is posed about cyborgization being an ideological hybrid of new eugenics and transhumanism, and that it reaches eugenics genealogically. It shows that the birth of cyborgization is accompanied with a concept of the dawn of education, or the idea of superfluity, from a traditional perspective, of education in the technoworld. The dawn of education is a sort of regularity in thinking about the role of education in the technoprogress of the man; it is a sort of order in viewing the future of the relations between the man and education. This regularity, or this order, is rarely explicit; most often it is implicit. It is explicit in the sense that texts on the systems of new eugenics and transhumanism sometimes talk directly about the fact that some technological activities replace education, and are more effective. On the other hand, it is implicit in the sense that these texts present detailed strategies for the stimulation of human progress, omitting educational effects completely; all stimulus types are exclusively of technological nature.

Spis treści
(Size: 71.8 KB)
Wstęp
(Size: 194.3 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji
Detailed information
Publication Version e-book
Title (EN) The birth of cyborgization. New eugenics, transhumanism and the dawn of education
Type of publication Inne
Edition I
ISBN 978-83-232-2733-5
Number of pages 188
Format [cm] 15,0 x 21,0
Type of binding hardcover
Sign up