Language
Mobile navigation Home page

Młodość w służbie ołtarza (PDF)

PLN 27.00

Ministrantura, czyli formacja funkcjonująca w ramach młodzieżowej Liturgicznej Służby Ołtarza w Kościele rzymskokatolickim, rozpatrywana w kontekście socjopedagogicznym, wpisuje się w nurt rozważań obszaru tematycznego nauk społecznych oraz podejmowanych zagadnień dotyczących wspólnoty dorastających młodych ludzi, którzy poszukują dla siebie życiowych dróg oraz kształtują swoją tożsamość w grupie osób o podobnych przekonaniach i ideałach. Wśród problemów rozważanych na przestrzeni niniejszego opracowania jednym z ważniejszych jest problem młodości w służbie ołtarza, skoncentrowanej na przynależności do wspólnoty ministrantów, grupy ludzi, którzy „służą” w kościele, utożsamiają się w szczególny sposób z wychowaniem chrześcijańskim osadzonym w nurcie personalizmu. W opracowaniu starano się zatem ukazać fragment rzeczywistości społecznej młodych ludzi z perspektywy pedagogiki personalistycznej, „służby” rozumianej jako „dawanie” innym osobistych zasobów jednostki, wybranych koncepcji wychowawczych ujawniających się w polskim Kościele w XX w. oraz założeń Vaticanum II. Autorki wyrażają nadzieję, że lektura ta stanie się przyczynkiem do refleksji nad wartościami istotnymi dla wychowania młodych ludzi, które – zdaniem autorek – we współczesnym świecie powoli wydają się być uznawane za mniej istotne niż dobra materialne. Jednocześnie badaczki pragną podkreślić, że mimo zróżnicowanych światopoglądów w procesie konstruowania niniejszej monografii zwróciły uwagę na wartości, które łączą ponad podziałami.

Wprowadzenie

1. Młodość i młodzież w Kościele katolickim
1.1. Młodość – między pojęciem a rozumieniem
1.1.1. Młodość jako okres dorastania
1.1.2. Współczesna wartość i postrzeganie młodości
1.1.3. Temporalne postrzeganie młodości
1.1.4. Ponadczasowe dążenie do młodości
1.2. Formacja młodzieży w polskim Kościele katolickim – kluczowe pojęcia i konteksty historyczne
1.3. Jan Paweł II jako nauczyciel młodych ludzi
1.4. Duszpasterstwo młodzieży w Kościele katolickim
1.5. System prewencyjny Jana Bosko – „Bóg kocha młodych”

2. Socjopedagogiczne konteksty Kościoła rzymskokatolickiego
2.1. Kościół rzymskokatolicki – tradycje i współczesność
2.2. Pedagogika Kościoła rzymskokatolickiego – wybrane problemy
2.3. Katecheza Kościoła rzymskokatolickiego – wybrane konteksty
2.4. Wybrane konteksty personalizmu chrześcijańskiego
2.5. Życie dla wolności i koncepcja pedagogiczna Franciszka Blachnickiego – zarys problemu
2.6. Idee Rycerstwa Niepokalanej jako inspiracja Franciszka Blachnickiego

3. Wspólnota osób świeckich w świetle tradycji i tożsamości Kościoła rzymskokatolickiego
3.1. Wokół pojęcia służby w pedagogice Kościoła
3.2. Wybrane ustalenia Soboru Watykańskiego II w kontekście wspólnoty ludzkiej i służby w Kościele

4. Socjopedagogiczne aspekty ministrantury
4.1. Ministrantura – kluczowe pojęcia
4.2. Zarys dziejów ministrantury
4.3. Sylwetka ministranta
4.4. Ministrantura w świetle koinonii w Kościele rzymskokatolickim
4.5. Socjopedagogiczne konteksty Liturgicznej Służby Ołtarza
4.6. Wybrane konteksty formacji ministrantów
4.7. Młodość w Liturgicznej Służbie Ołtarza w Kościele rzymskokatolickim w opiniach ekspertów
4.7.1. Powody podjęcia Liturgicznej Służby Ołtarza
4.7.2. Autoidentyfikacja młodzieży związanej z Liturgiczną Służbą Ołtarza
4.7.3. Autorytety młodości w Liturgicznej Służbie Ołtarza w Kościele rzymskokatolickim
4.7.4. Środowiska wychowawcze młodzieży podejmującej Liturgiczną Służbę Ołtarza
4.7.5. Powody, dla których współczesna młodzież utożsamia się ze wspólnotą chrześcijańską
4.7.6. Funkcjonowanie młodych ludzi związanych z Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz postrzeganie ministrantury we współczesnym świecie
4.7.7. Przynależność młodzieży do wspólnoty ministrantów – konsekwencje związane z Liturgiczną Służbą Ołtarza
4.7.8. Wpływ ministrantury na czynione w dorosłym życiu wybory i orientacje

Zakończenie

Bibliografia

Summary (Youth in the service of the altar. Selected socio-pedagogical aspects of the community of altar servers in the Catholic Church)

Altar service, formation functioning as part of the youth liturgical service of the altar in the Roman Catholic Church, considered in the socio-pedagogical context, is part of the mainstream of the thematic area of social Sciences and issues concerning the community of adolescent young people who seek life paths for themselves and shape their identity in a group of people. with similar beliefs and ideals. Among the problems considered in this study, one of the most important is the problem of youth in the service of the altar, focused on belonging to the community of altar boys, a group of people who "serve" in the church, identity in a special way with Christian education rooted in the stream of personalism. Therefore, the study tries to show a fragment of the social reality of young people from the perspective of personalistic pedagogy, "service" understood as "giving" to others the personal resources of an individual, selected educational concepts revealed in the Polish Church in the 20th century and the assumptions of Vatican II. The authors express their hope that the reading will become a contribution to reflection on the values important for the upbringing of young people, which - according to the authors - seem to be slowly recognized as less important than material goods in the contemporary world. At the same time - researchers want to point out that they have different worldviews, and thus want to emphasize that in the process of constructing this monograph, they paid attention to the values that connect beyond divisions

Write Your Own Review
You're reviewing:Młodość w służbie ołtarza (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) Youth in the service of the altar. Selected socio-pedagogical aspects of the community of altar servers in the Catholic Church 
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 358
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4118-8 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241188
Number of pages 228
Number of publishing sheets 13,50
Sign up