Language
Mobile navigation Home page

Limnologia fizyczna Polski

 • In Stock: out of stock
 • ISBN: 978-83-232185-3-1
 • Category: Geography/Geology
 • Year of publication: 2008

Nominacja do Nagrody w Konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych na Najlepszy Podręcznik Akademicki 2008 (XII Targi Książki w Krakowie)

Podręcznik zawiera pełny opis jezior w Posce, z uwzględnieniem najnowszego stanu badań w zakresie limnologii. Stanowi kompendium wiedzy potrzebnej na specjalizacji hydrograficzno-klimatologicznej. Kierowany do studentów geografii jako nieodzowny podręcznik z nowego przedmiotu studiów tj. limnologii, przydatny także na kierunkach rolniczych i ochrony środowiska.

 • 1. Wstęp
  • 1.1. Zarys badań jezior w Polsce
  • 1.2. Przedmiot i zakres badań limnologii fizycznej
 • 2. Jeziorność Polski na tle jeziorności Europy
 • 3. Regionalne zróżnicowanie występowania jezior w Polsce
 • 4. Pochodzenie i morfometria mis jeziornych
  • 4.1. Typy genetyczne mis jeziornych
  • 4.2. Elementy mis jeziornych
 • 5. Morfometria jezior
  • 5.1. Parametry charakteryzujące powierzchnie jeziora
   • 5.1.1. Powierzchnia (P)
   • 5.1.2. Długość (D)
   • 5.1.3. Szerokość maksymalna (S)
   • 5.1.4. Średnia szerokość (Sśr.)
   • 5.1.5. Wskaźnik wydłużenia
   • 5.1.6. Długość linii brzegowej (L)
   • 5.1.7. Rozwinięcie linii brzegowej (K1, K2)
   • 5.1.8. Uwyspienie
  • 5.2. Parametry charakteryzujące misę jeziorną
   • 5.2.1. Głębokość maksymalna (Hmaks.)
   • 5.2.2. Głębokość średnia (Hśr.)
   • 5.2.3. Głębokość względna (Hw,)
   • 5.2.4. Wskaźniki kształtu mis jeziornych
   • 5.2.5. Rozwinięcie objętości (Rv)
   • 5.2.6. Wskaźnik odsłonięcia (otwartości) jeziora (Wo)
   • 5.2.7. Wskaźnik zwartości (Wz)
   • 5.2.8. Nachylenie dna jeziora
   • 5.2.9. Wskaźnik trwałości basenu jeziornego (BPI) według J. Kerekesa (1977)
   • 5.2.10. Empiryczny wskaźnik głębokości (C) według T.N. Piłatowej (1962)
   • 5.2.11. Relatywny wskaźnik głębokości (CR)
   • 5.2.12. Geometryczny wskaźnik misy jeziornej (kz)
   • 5.2.13. Objętość wód (V)
   • 5.2.14. Kryptodepresje
 • 6. Zasilanie jezior
 • 7. Wahania stanów wody
 • 8. Dynamika wód jeziornych
  • 8.1. Falowanie
  • 8.2. Sejsze
  • 8.3. Mieszanie wód
  • 8.4. Prądy
 • 9. Termika wód jeziornych
  • 9.1. Temperatura wód powierzchniowych
  • 9.2. Pionowy rozkład temperatury wody
  • 9.3. Bar termiczny
 • 10. Bilans cieplny jeziora
  • 10.1. Jeziora o największych zasobach energii cieplnej
 • 11. Zlodzenie jezior
 • 12. Fizyczno-chemiczne właściwości wód jeziornych
  • 12.1. Troficzne typy jezior
  • 12.2. Właściwości optyczne wody
  • 12.3. Barwa
  • 12.4. Zapach
  • 12.5. Gęstość wody
  • 12.6. Lepkość
  • 12.7. Przewodność elektryczna (konduktywność) wody
  • 12.8. Odczyn
  • 12.9. Twardość wody
  • 12.10. Tlen rozpuszczony
  • 12.11. Skład chemiczny wód jeziornych
 • 13. Zmiany powierzchni i zanik jezior
 • 14. Bilans wodny
  • 14.1. Równania bilansowe
   • 14.2. Elementy pionowej wymiany wody
   • 14.2.1. Opady atmosferyczne
   • 14.2.2. Parowanie
  • 14.3. Elementy poziomej wymiany wody
  • 14.4. Zróżnicowanie składników bilansowych
  • 14.5. Tempo wymiany wód
  • 14.6. Charakter przepływowości
 • 15. Zasoby wodne
 • 16. Osady denne
  • 16.1. Klasyfikacja osadów limnicznych
  • 16.2. Metodyka badań
  • 16.3. Miąższość osadów i tempo ich depozycji
  • 16.4. Skład chemiczny osadów dennych
 • 17. Antropogeniczne przemiany jezior
 • 18. Sztuczne zbiorniki wodne
 • 19. Jeziora w obszarach chronionych

Literatura

Indeks nazw jezior

Indeks terminów

Write Your Own Review
You're reviewing:Limnologia fizyczna Polski
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Podręcznik, skrypt
Edition I
ISBN 978-83-232185-3-1
Number of pages 547
Number of publishing sheets 48,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up