Language
Mobile navigation Home page

Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych. Kontekst pandemii COVID-19

PLN 45.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Monografia, która jest pracą zbiorowa, jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczej”, która odbyła się w czerwcu 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczyli w niej badacze z ośmiu ośrodków naukowych, w tym trzech uniwersytetów zagranicznych. Autorzy tego opracowania zaprezentowali wyniki badań, w których uwagę skupili na ukazaniu skutków gospodarczych sytuacji kryzysowych, w szczególności sytuacji, która jest wynikiem pandemii Covidl9, ale również na wskazaniu nowych rozwiązań jako remedium na negatywne tendencje gospodarcze. Nowe rozwiązania są przez autorów rozumiane szeroko, jako nowe produkty (usługi), technologie, ale również jako nowe metody organizacji procesów gospodarczych (w tym ich finansowania), nowe metody zarządzania zasobami i procesami (w tym zasobami informacyjnymi) oraz nowe regulacje prawne. Tym samym zaistniała możliwość weryfikacji klasycznego rozumienia pojęcia innowacji gospodarczych pod kątem jego przydatności w rozważaniach na temat istoty kryzysów i metod przeciwdziałania ich skutkom, a także ukazania nowych rozwiązań w powiązaniu z uwarunkowaniami wpływającymi na proces ich tworzenia i absorbowania przez przedsiębiorstwa czy też całe sektory gospodarcze. Monografia składa się z 13 rozdziałów, które są relacją z badań prowadzonych indywidualnie przez ich autorów.

Wstęp (Ryszard Kamiński)

Zdzisław W. Puślecki

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w modularyzacji działalności innowacyjnej

w obliczu pandemii COVID-19

Elżbieta Jantoń-Drozdowska

Biznes międzynarodowy w kryzysie wywołanym przez COVID-19

Szymon Piotrowski

Działalność badawczo-rozwojowa w okresie kryzysu. Wnioski dla polityki badawczej

w Polsce

Michał Flieger

Działania antykryzysowe i ich spójność w dobie zjawisk turbulentnych

Oksana Polinkevych

Innowacyjny paradygmat filozofii biznesu w okresie COVID-19

Marcin Flotyński

Zmiana kondycji finansowej sektora bankowego w Polsce w czasie pandemii COVID-19

Alicja Mikołajewicz-Woźniak

Zdecentralizowane finanse jako odpowiedź na sytuacje kryzysowe

Adam Baszyński

Kryzys jako determinanta innowacji społecznej na przykładzie radia internetowego

Marek Szczepański

Wpływ pandemii COVID- 19 na wprowadzenie innowacji w zakładowych systemach emerytalnych

w Polsce

Ryszard Kamiński

Projekt dyrektywy Unii Europejskiej na temat raportowania zrównoważonego rozwoju

Anna Leszczyłowska

Preferencje w podatku dochodowym wspierające płynność i inwestycje przedsiębiorstw

w dobie kryzysu pandemicznego

Mieszko Łukaszewicz

Opodatkowanie transgranicznej pracy zdalnej w dobie pandemii i jego ewentualne skutki

Inna Khovrak

Społeczna odpowiedzialność uczelni w warunkach COVID- 19. Monitoring i komunikacja

Noty o autorach

The monograph, which is a collective work, is the result of an international scientific conference entitled "Crisis as a determinant of economic innovation", which was held in June 2021 in the Faculty of Law and Administration at Adam Mickiewicz University in Poznań. It was attended by researchers from eight research centers, including three foreign universities. The authors of this monograph presented the results of research in which they focused on showing the economic effects of crisis situations, in particular the situation resulting from the Covid 19 pandemic, but also on identifying new solutions as a remedy for negative economic trends. These new solutions are widely understood by the authors as new products (services), technologies, but also as new methods of organizing economic processes (including their financing), new methods of managing resources and processes (including information resources) and new legal regulations. Thus, it was possible to verify the classical understanding of the concept of economic innovation in terms of its usefulness in considering the essence of crises and methods of counteracting their effects, as well as to show new solutions related to the conditions influencing the process of their creation and absorption by enterprises or entire economic sectors. The monograph consists of 13 chapters, which present the research conducted individually by their authors.

Write Your Own Review
You're reviewing:Kryzys jako determinanta innowacji gospodarczych. Kontekst pandemii COVID-19
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Crisis as a determinant of economic innovation. The context of the COVID-19 pandemic
Type of publication Monografia
Edition I
Series Prawo nr 250
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3976-5
DOI 10.14746/amup.9788323239772
Number of pages 244
Format [cm] 16,8 x 23,8
Type of binding hardcover

Related Products

Sign up