Language
Mobile navigation Home page

Kreatives Schreiben auf der DaF-Fortgeschrittenenstufe im Unterricht und Internet-Tandem

PLN 15.00
Digital version
Platform: ibuk.pl

Pisanie przeżywa we współczesnych społeczeństwach swoisty renesans. Niewątpliwie warto jest na lekcji języka obcego wykorzystać owo zainteresowanie pisaniem, odpowiednio je wspierając i tym samym rozwijając interkulturową kompetencję komunikacyjną. Niestety sprawność ta nadal nierzadko traktowana jest w nauczaniu i uczeniu się języków obcych marginalnie. Przypisuje się jej przede wszystkim rolę służebną, a jej rozwijanie częstokroć zorientowane jest na podlegający ocenie produkt, nie zaś na proces. Także (językowa) kreatywność zdaje się być nie dosyć rozwijana (nie tylko) w polskim kontekście edukacyjnym. Dotąd powstało też niewiele prac poświęconych teoretycznej i empirycznej refleksji nad uczeniem się języków obcych w tandemie internetowym.

Niniejszą publikację poświęcono tej właśnie problematyce, przedstawioną na tle rozważań teoretycznych dotyczących rozwijania sprawności pisania na poziomie zaawansowanym języka niemieckiego poprzez pisanie kreatywne na zajęciach i w tandemie mailowym. Praca podzielona została na część teoretyczną (rozdziały 1-3) oraz empiryczną (rozdziały 4-6). Wnioski oraz implikacje glottodydaktyczne (rozdział 7) wysnute na podstawie przeprowadzonego badania pilotażowego i zasadniczego pozostają w ścisłym związku z głównym celem badawczym pracy, tj. wypracowaniem modelu wspierania sprawności pisania obcojęzycznego u dorosłych uczących się na poziomie zaawansowanym.

Writing is enjoying a great revival in modern societies. Undoubtedly, it is worth taking advantage of this interest in writing in foreign language classes. A proper approach to writing can help support it, and thereby develop intercultural communication competence. Unfortunately, this skill is often considered a marginal one in teaching and learning foreign languages. It is primarily attributed an ancillary role, and its development is often focussed on the product to be assessed, and not the process. In addition, (linguistic) creativity seems to be not sufficiently developed (not only) in the Polish educational context. To date, there have appeared just a few studies devoted to theoretical and empirical reflection on learning foreign languages in Internet tandem.

This publication is devoted to the above mentioned topic reported against the backdrop of developing the skill of writing at an advanced level in German language through creative writing in classes and e-mail tandem. This thesis is divided into the theoretical part (chapters 1-3), and the empirical part (chapters 4-6). Conclusions and glottodidactic implications (chapter 7) drawn on the basis of a pilot study and basic study are closely related to the main research objective of the thesis, i.e. developing a model of supporting the skill of foreign language writing in advance-level adult learners.

INHALTSVERZEICHNIS
(Size: 99.3 KB)
Streszczenie
(Size: 81.6 KB)
EINLEITUNG
(Size: 111.8 KB)
VORWORT
(Size: 69.6 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Kreatives Schreiben auf der DaF-Fortgeschrittenenstufe im Unterricht und Internet-Tandem
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Creative writing at an advanced level of German language in classes and Internet tandem
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Germańska nr 58
ISSN 0554-8152
ISBN 978-83-232-3185-1
Number of pages 450
Number of publishing sheets 31,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up