Language
Mobile navigation Home page

Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się

PLN 23.00

The main point of interest of the present thesis is an attempt to determine the relationship between interpersonal competencies of managers, the implementation of principles determining the functioning of a learning organization, personnel policy, and the development of interpersonal relationships in a modern company. The thesis is divided into three parts. The first part presents the theoretical basis for research on interpersonal competencies of managers and the shaping of interpersonal relationships in learning organizations. The second part of the thesis contains the author’s research methodology and working assumptions. The third and final part presents the interpreted and analysed research data collected on the basis of two research methods: the diagnostic survey using the questionnaire technique and the monograph using the document analysis technique. Based on the analysis of findings one can state that a relationship exists between possessing and applying interpersonal skills, introducing operation principles of a learning organization, modern ways of personnel management, plus determined principles of personnel policy, and the development of interpersonal relationships in organizations included in the main hypothesis of the thesis.

Wstęp    
(Introduction)
ROZDZIAŁ 1
Ponowoczesna rzeczywistość jako nowy kontekst działania menedżera w organizacji
1.1.    Społeczeństwo informacyjne podstawą funkcjonowania organizacji uczącej się    
1.2.    Zasoby ludzkie – strategiczny kapitał organizacji    
1.3.    Lider przyszłości    
1.4.    Współczesna organizacja w procesie uczenia się    
ROZDZIAŁ 2
Edukacja ustawiczna w kontekście ponowoczesności i jej konsekwencje w polityce personalnej    
2.1. Edukacja ustawiczna a ponowoczesność    
2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce rynkowej    
2.3. Rola funkcji personalnej w organizacji    
2.4. Menedżer we współczesnej organizacji    
ROZDZIAŁ 3
Relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się a model kompetencyjny menedżera w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi    
3.1.    Stosunki pracy i jej znaczenie w organizacjach    
3.2.    Kierowanie zespołami pracowniczymi w procesie kształtowania relacji międzypracowniczych    
3.3.    Komunikacja interpersonalna wyznacznikiem atmosfery w miejscu pracy    
3.4.    Motywowanie pracowników a zadowolenie z pracy    
3.5.    Szkolenia i doskonalenie kadry pracowniczej w organizacji    
3.6.    Kompetencje i umiejętności – wyjaśnienia definicyjne    
3.7.    Teoretyczny model kompetencyjny menedżera w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi    
ROZDZIAŁ 4
Metodologiczne podstawy badań
4.1. Przedmiot i cele badań    
4.2. Problemy i hipotezy badawcze    
4.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze    
4.4. Organizacja i przebieg badań    
4.5. Charakterystyka grupy badawczej    
ROZDZIAŁ 5
Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi – wyniki badań    
5.1.    Praktyki zarządzania zasobami ludzkimi  w badanych organizacjach     
5.2.    Podsumowanie materiału badawczego dotyczącego dobrych praktyk w kontekście metodologii badań    
ROZDZIAŁ 6
Ocena zasad funkcjonowania organizacji, kompetencje menedżerskie a relacje międzypracownicze w świetle przeprowadzonych badań    
6.1.    Postrzeganie organizacji uczącej się w świetle wyników badań    
6.2.    Czynniki determinujące relacje międzypracownicze w organizacji    
6.3.    Kompetencje menedżerów średniego szczebla w opinii badanych    
6.4.    Rozwój zawodowy pracowników badanych organizacji    
6.5.    Elementy motywujące pracowników badanych organizacji    
6.6.    Ocena systemów szkoleniowych w świetle badań    
6.7.    Ocena systemów motywacyjnych w świetle badań    
6.8.    Kierunki zmian w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w opinii badanych    
ROZDZIAŁ 7
Wskazania dotyczące usprawnienia funkcjonowania organizacji w obszarze polityki personalnej oraz kompetencji menedżerskich w kierunku poprawy relacji międzypracowniczych    
ROZDZIAŁ 8
Wnioski końcowe z przeprowadzonych badań    
Bibliografia    
Aneks    
Załącznik 1. Spis schematów, tabel i wykresów    
Załącznik 2. Formy rozwoju zawodowego – najbardziej pożądane i rzeczywiście występujące w organizacjach sektora publicznego i prywatnego    
Załącznik 3. Elementy motywacyjne – najbardziej pożądane i rzeczywiście występujące w organizacjach sektora publicznego i prywatnego    
Załącznik 4. Propozycje ulepszeń systemów szkoleniowych w organizacjach sektora publicznego i prywatnego    
Załącznik 5. Propozycje ulepszeń systemów motywacyjnych w organizacjach sektora publicznego i prywatnego    
Załącznik 6. Zmiany w zakresie nowoczesnych sposobów kierowania personelem w organizacjach sektora publicznego i prywatnego    
Załącznik 7. Ocena kompetencji menedżera w badanych organizacjach

Spis_tresci.pdf
(Size: 110.9 KB)
Write Your Own Review
You're reviewing:Kompetencje menedżera a relacje międzypracownicze w organizacji uczącej się
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) The manager's competence and the interrelations between the employees in a learning organization
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 164
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-2328-3
Number of pages 272
Number of publishing sheets 19,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up