Language
Mobile navigation Home page

Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. V

PLN 58.00

Problems discussed in the fifth volume of „Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych” [Genesis, lithology and stratigraphy of Quaternary deposits, vol. V] were the subject of the Seminar organised for the fifth time in 2009 by the Institute of Geoecology and Geoinformation of Adam Mickiewicz University in Poznań. This publication contains 41 papers presenting, among others, new research methods, interdisciplinary studies in the field of classification of Quaternary sediments and results of contemporary lithogenesis studies in various morphoclimatic zones. The book is an overview of synthetic works concerning studies of Quaternary deposits in Poland.


Przedmowa         
Foreword         
Agata Buchwał
Rekonstrukcja procesów erozyjno-denudacyjnych na ścieżkach turystycznych w świetle badań dendrogeomorfologicznych (Babia Góra)         
Henryk Chmal, Marek Kasprzak
Stożki Piszczaka – problem wieku teras rzecznych i utworów lodowcowych w Kotlinie Jeleniogórskiej         
Maciej Dąbski, Piotr Angiel
Zapis procesów glacjalnych i peryglacjalnych w południowej części Skálabjörg (nunataki Esjufjöll, SE Islandia). Wstępne wyniki badań         
Walter Dörfler, Iwona Hildebrandt-Radke, Waldemar Spychalski,
Monika Lutyńska
Zapis palinologiczny, litologiczny, geochemiczny i diatomologiczny regionalnych zmian użytkowania terenu w osadach jeziora Wonieść (Pojezierze Wielkopolskie)         
Jacek Forysiak
Stan badań geologicznych, geomorfologicznych i paleobotanicznych torfowisk regionu łódzkiego         
Maria Górska-Zabielska
Petrografia żwirów lobu Odry         
Katarzyna Issmer
Badania multiproxy – nowe trendy w badaniach paleoklimatycznych holocenu. Założenia metodologiczne         
Zdzisław Jary
Pseudomorfozy klinów lodowych w późnoplejstoceńskich sekwencjach lessowo-glebowych w Polsce i w zachodniej części Ukrainy         
Jarosław Jasiewicz
Zastosowanie cyfrowych modeli rzeźby terenu do analizy cech morfometrycz-nych vistuliańskich sieci drenażu         
Jarosław Jasiewicz, Iwona Hildebrandt-Radke
Zastosowanie oprogramowania OPEN SOURCE GIS do oszacowania wpływu parametrów morfometrycznych terenu na rozwój osadnictwa pradziejowego, na przykładzie Równiny Kościańskiej         
Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda
Litologia, wiek i geneza mad wiślanych w kotlinach Sandomierskiej i Toruńskiej         
Mirosław T. Karasiewicz, Piotr Weckwerth, Przemysław Gromek
Etapy rozwoju rzeźby rezerwatu „Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego” w Wierzchlesie i jego otoczenia         
Elżbieta Kobojek
Lokalne uwarunkowania holoceńskich procesów fluwialnych w dolinach rzecznych Równiny Łowicko-Błońskiej         
Andrzej Kostrzewski
Aktualny stan i zadania w zakresie badań genezy, litologii i stratygrafii utworów czwartorzędowych         
Ján Košťálik, Martin Suvák
Aeolian sediments of Medzibodrožie and its vicinity in the southern part of the East Slovakian Lowland         
Leszek Lindner
Problemy ilości i wieku czwartorzędowych zlodowaceń górskich w Polsce         
Ewelina Lipka
Zróżnicowanie petrograficzne osadów polodowcowych strefy marginalnej fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego na Wysoczyźnie Lubuskiej         
Monika Lutyńska, Karol Rotnicki
Zapis zmian paleoekologicznych jeziora Gardno na podstawie analiz okrzemkowych         
Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
Typologia przestrzenna lessów Europy         
Edyta Łokas, Przemysław Wachniew, Jerzy Wojciech Mietelski, Michał Gąsiorek, Piotr Bartmiński, Jerzy Melke
Naturalne i sztuczne radionuklidy w glebach i torfach zachodniego Spitsbergenu        
Marta Morawska, Marcin Morawski
Formy po strumieniach lodowych w Polsce Zachodniej i Północno-Zachodniej – identyfikacja w rzeźbie         
Daniel Okupny, Jacek Forysiak
Geologiczna i geomorfologiczna charakterystyka wybranych torfowisk południowej części Kotliny Kolskiej         
Piotr Owczarek, Adam Nawrot, Michał Pętlicki
Współczesny rozwój doliny Arie w świetle badań dendrochronologicznych, SW Spitsbergen         
Renata Paluszkiewicz
Zróżnicowanie litologiczne osadów dolinek erozyjno-denudacyjnych (Pomorze Zachodnie)         
Ryszard Paluszkiewicz
Przestrzenne zróżnicowanie cech litofacjalnych osadów centralnej części strefy marginalnej lobu Parsęty         
Krzysztof Petelski, Andrzej Piotrowski, Małgorzata Schiewe
Wpływ ukształtowania stropu utworów neogenu na budowę geologiczną serii osadów czwartorzędowych oraz współczesną rzeźbę zachodniej części Pojezierza Bytowskiego i Wysoczyzny Polanowskiej         
Dominik Płoskonka
Porównanie wyników metod areometrycznej i dyfrakcji laserowej wykorzystanych w analizie różnych utworów         
Zbigniew Rdzany
Zapis aktywności lądolodu warty okresu deglacjacji w regionie łódzkim         
Joanna Remisz, Piotr Migoń, Ireneusz Malik, Piotr Owczarek
Stoki usypiskowe w polskiej części Sudetów. Rozmieszczenie i wiek         
Karol Rotnicki, Jolanta Czerniawska, Monika Lutyńska, Andrzej Muszyński, Marek Michalik
Kopalne zagłębienia bezodpływowe w Rowach (Nizina Gardnieńsko-Łebska) – pozostałości po martwym lodzie czy świadectwo potężnego spiętrzenia sztormowego o niewyjaśnionej przyczynie lub uderzenia meteorytów w środkowym holocenie? Wyniki wstępnych badań i hipotezy         
Maria Rucińska-Zjadacz, Stanisław Rudowski, Radosław Wróblewski
Geneza, rozwój i stan barier piaszczystych Zatoki Puckiej         
Mariusz Samołyk, Jacek Tylkowski
Zmienność cech litologicznych osadów strefy brzegowej Petuniabukta (Wordie-kammen-Ebbaelva, Spitsbergen Środkowy)         
Ewa Smolska
Cechy uziarnienia aluwiów rzek roztokowych a zapis litofacjalny         
Jacek B. Szmańda
Próba interpretacji litodynamicznej warunków sedymentacji litofacji aluwiów pozakorytowych Dunaju w Bratysławie (Słowacja)         
Ewa Szymczak, Halina Piekarek-Jankowska
Dopływ i sedymentacja rumowiska Redy w Zalewie Puckim         
Andrzej Traczyk
Problemy klasyfikacji grubofrakcyjnych pokryw stokowych        
Lucyna Wachecka-Kotkowska, Ireneusz J. Olszak
Nowe wyniki datowań TL a wiek wysoczyzny glacjalnej południowo-wschodniej części regionu łódzkiego         
Marcin Winowski
Wybrane przejawy funkcjonowania osuwisk translacyjnych na wybrzeżu klifowym wyspy Wolin         
Barbara Woronko, Magdalena Ostrowska
Wpływ środowiska fluwialnego na charakter powierzchni ziarn kwarcowych. Dyskusja         
Krzysztof Jan Wójcicki
Biofacjalna analiza osadów biogenicznych z doliny Kłodnicy         
Sławomir Żurek
Rozwój torfowisk wysokich Polski w rzeźbie młodoglacjalnej, staroglacjalnej, wyżynnej i górskiej

Write Your Own Review
You're reviewing:Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. V
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Genesis, Lithology and Stratigraphy of Quaternary Deposits. Vol. V
Type of publication Monografia
Edition I
Series Geografia nr 88
ISSN 0554-8128
ISBN 978-83-232-2097-8
Number of pages 674
Number of publishing sheets 54,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up