Language
Mobile navigation Home page

Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw

PLN 29.00

Prezentowana książka wpisuje się w nurt empirycznych badań nad procesem translacji i stanowi próbę analizy zachowania adeptów przekładu z parą językową język niemiecki - język polski. Celem rozprawy jest przedstawienie strategii rozwiązywania problemów stosowanych przez badanych oraz wychwycenie deficytów w ich działaniu. Dane do analizy, pozyskane z protokołów głośnego myślenia, poddane są oglądowi niejako z trzech perspektyw. Pierwsze spojrzenie koncentruje się na krótkiej charakterystyce intraindywidualnych profili procesualnych. Druga płaszczyzna analityczna obejmuje porównanie strategii w wymiarze globalnym oraz kontrastywne ujęcie strategii rozwiązywania konkretnych problemów o wysokim stopniu interindywidualności. Analizę materiału wieńczy diagnoza zachowania badanych w świetle paradygmatu rozwiązywania problemów kompleksowych. Praca zawiera także refleksje na temat dydaktyki translacji.

 • Wstęp

 • Rozdział 1. Hipertekst
  • 1.1. Pojęcie hipertekstu
  • 1.2. Struktura hipertekstu
  • 1.3. Hiperlącza
  • 1.4. Tworzenie hipertekstu
  • 1.5. Percepcja hipertekstu
  • 1.6. Obraz w przekazie hipertekstowym

 • Rozdział 2. Hipertekst w świetle kryteriów opisu tekstologicznego
  • 2.1. Tekst i e-tekst
  • 2.2. Kryteria tekstualności
   • 2.2.1. Intertekstualność
   • 2.2.2. Koherencja
  • 2.3. Kategoria funkcji i tematu
  • 2.4. Linearność
  • 2.5. Realizacja językowa
  • 2.6. Działanie językowe
  • 2.7. Koncepcja prototypu
  • 2.8. Podsumowanie

 • Rozdział 3. Gatunki struktur hipertekstowych: podejście integracyjne
  • 3.1. Gatunki tekstu
   • 3.1.1. Pojęcie gatunku tekstu
   • 3.1.2. Koncepcje opisu gatunków linearnych
  • 3.2. Gatunki hipertekstu (na przykładzie gatunku autoprezentacyjnego)
   • 3.2.1. Internetowa prezentacja jako narzędzie komunikacji przedsiębiorstw
   • 3.2.2. Stan badań nad gatunkami hipertekstu
   • 3.2.3. Pojęcie gatunku hipertekstu
   • 3.2.4. Konwencje
   • 3.2.5. Problemy metodologiczne analizy gatunków hipertekstu
   • 3.2.6. Gatunki hipertekstu a strona WWW
   • 3.2.7. Koncepcja złożonego działania w hipertekście
    • 3.2.7.1. Autoprezentacja eksplicytna w kontekście modelu złożonego działania
    • 3.2.7.2. Funkcja i relacje interfunkcyjne
    • 3.2.7.3. Warstwa tematyczna i relacje tematyczne
   • 3.2.8. Wzorce strukturalne

 • Rozdział 4. Analiza gatunku autoprezentacyjnego
  • 4.1. Metodologia opisu gatunków hipertekstu
   • 4.1.1. Kategorie analityczne
    • 4.1.1.1. Kategorie opisu zależnego gatunku hipertekstu
    • 4.1.1.2. Kategorie opisu gatunku węzła i modułów hipertekstu
   • 4.1.2. Podsumowanie
  • 4.2. Profil samodzielnego gatunku hipertekstu: internetowa prezentacja przedsiębiorstwa
  • 4.3. Zależny gatunek hipertekstu: autoprezentacja eksplicytna
   • 4.3.1. Cechy sytuacji komunikacyjnej
   • 4.3.2. Nazwa gatunku
   • 4.3.3. Funkcja: wypowiedzi metakomunikacyjne
   • 4.3.4. Treść i elementy makrostrukturalne
   • 4.3.5. Interakcyjność i intertekstualność
   • 4.3.6. Płaszczyzna niewerbalna
   • 4.3.7. Zabiegi perswazyjne
   • 4.3.8. Profil gatunku
  • 4.4. Gatunek węzła autoprezentacyjnego
   • 4.4.1. Treść i elementy makrostrukturalne
   • 4.4.2. Struktura działania
    • 4.4.2.1. Perspektywa odczytu
     • 4.4.2.1.1. Działania obligatoryjne
     • 4.4.2.1.2. Działania fakultatywne i dodatkowe
    • 4.4.2.2. Perspektywa nawigacji
   • 4.4.3. Interakcja i intertekstualność
   • 4.4.4. Płaszczyzna niewerbalna
   • 4.4.5. Płaszczyzna środków językowych
   • 4.4.6. Profil gatunku

 • Rozdział 5. Kulturowe gatunki hipertekstu: perspektywa kontrastywna
  • 5.1. Wielojęzyczne internetowe prezentacje jako wariant gatunkowy
  • 5.2. Wzorzec działania jako lertium comparationis
  • 5.3. Wzorzec działania w internetowych prezentacjach przedsiębiorstw
  • 5.4. Przykład analizy kontrastywnej kulturowych wariantów gatunkowych
   • 5.4.1. Poziom hipertekstu zależnego
   • 5.4.2. Poziom węzła hipertekstu
   • 5.4.3. Poziom modułu hipertekstu

 • Rozdział 6. Zakończenie

 • Bibliografia

 • Hypertextsorten aus textlinguistischer Perspektive. Eine Analyse am Beispiel von Internetauftritten von Unternehmen (Zusammenfassung)
Write Your Own Review
You're reviewing:Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowych prezentacji przedsiębiorstw
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Język. Kultura. Komunikacja nr 5
ISBN 978-83-232-1998-9
Number of pages 372
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up