Language
Mobile navigation Home page

Fenomen tego, co nadchodzi

PLN 20.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Autorzy tekstów analizują różne formy „obecności rzeczy przyszłych”: kierunki rozwoju kultury, nauki, techniki, aktualne tendencje, zjawiska i procesy w ich obrębie, a także już obserwowalne oraz możliwe ich konsekwencje. Pytają o epistemologiczną wartość myślenia prognostycznego, a także o użytek, jaki czyni się z różnego rodzaju wizji przyszłości. Zastanawiają się nad tym, na ile wyobrażenie przyszłości – proklamowanej, projektowanej – wpływa na nasze dzisiejsze wybory, style życia i sposoby myślenia, a także odwrotnie – na ile to my sami nadajemy w ten sposób kształt i kierunek temu, co nadchodzi. Wreszcie – sporządzają bilans kluczowych nadziei i obaw związanych z przyszłością i próbują odpowiedzieć na pytanie, co robić, by urealniać te pierwsze i oddalać perspektywę tych drugich.

Słowo wstępne

TO, CO NADCHODZI – JAKO WYZWANIE DLA MEDYCYNY I PRAWODAWSTWA

Szczepan Cofta, Daria Springer
Pytania o przyszłość opieki zdrowotnej

Paweł Siek
Rozwój technik obrazowania w radiologii. Nadzieje i obawy dla człowieka XXI wieku

Hanna Suchocka, Łukasz Szoszkiewicz
Prawa dzieci w środowisku cyfrowym – istniejące wyzwania i próby ich regulacji

Justyna Czekajewska
Retrybucja, prewencja i restytucja. O sprawiedliwych i skutecznych metodach przeciwdziałania przestępczości

NOWY, LEPSZY CZŁOWIEK?

Roman Słowiński
Nadchodzi sztuczna inteligencja

Anna-Maria Barciszewska, Stefan Jurga, Jan Barciszewski
Epigenetyka behawioralna. O kształtowaniu człowieka

Rafał Tichy
Idea transformacji ludzkiej natury w średniowiecznej myśli patrystycznej

Jerzy Kopania
Chrześcijański wymiar projektów ulepszania człowieka

SPOGLĄDAJĄC W PRZYSZŁOŚĆ – Z PERSPEKTYWY WIARY

Bartosz Kirchner
Kościół wobec kryzysów XXI wieku – na podstawie dokumentów ostatnich papieży

Anna Grzegorczyk
„Świat płonie”. Motywy apokaliptyczne w refleksji Edyty Stein i René Girarda

Anna Ślebioda
„Jedynie Miłość jest celem samym w sobie”. Dążenie do Miłości w obliczu niepełnosprawności

Małgorzata Grzywacz
Pomoc, na którą czekano. Obecność kobiet u źródeł kształtowania kultury diakonijnej europejskiego ewangelicyzmu w XIX i XX stuleciu

WOBEC PRZEMIJANIA

Agata Rybińska
Życie przyszłe jako kod kulturowy – analiza wybranych modlitw żydowskich za zmarłych

Małgorzata Okupnik
Utrata antycypowana. Wspomnienia Anne-Dauphine Julliand o chorobie i śmierci córki

Rafał Brasse
Osoba jako wartość ostateczna – na podstawie wiersza Cypriana Norwida Do Zeszłej… (NA GROBOWYM GŁAZIE). W kręgu badań z zakresu antropologii Edyty Stein i Gastona Bachelarda

OBECNOŚĆ TEGO, CO NADCHODZI

Jan Grad
„Jak Bóg da, tak będzie” – przyszłość w ludowej wizji świata

Jacek Rudnicki, Michał Skoczylas
Logika wyobraźni

Maria Małgorzata Baranowska
O tym, co nadchodzi – pytanie o możliwość nadziei

Noty o autorach

In the essays collected in the book the authors consider the various forms of the “presence of future things”: the directions of cultural, scientific and technological development, current tendencies and processes within those domains, as well as their potential or already experienced consequences. They pose questions about the epistemological validity of prognostic reflections and the possible benefits of imagined futures. They also consider the extent to which imagined futures, whether proclaimed or designed, alter our decisions, lifestyles, and ways of thinking today, and vice versa, to what extent we ourselves, through our activities and engagement, give shape and direction to what is coming? Finally, they take stock of the key hopes and threats to our future, and seek to answer what to do to make the former more viable while diminishing the prospects of the latter.

Write Your Own Review
You're reviewing:Fenomen tego, co nadchodzi
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filozofia i Logika nr 133
ISSN 0083-4246
ISBN 978-83-232-3814-0
DOI 10.14746/amup.9788323238157
Number of pages 318
Number of publishing sheets 20,50
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up