Language
Mobile navigation Home page

Estetyczne impresje. Powtórzenia – powroty – perspektywy (PDF)

PLN 37.00

Estetyczne impresje. Powtórzenia – powroty – perspektywy to książka jubileuszowa dedykowana profesor Annie Krajewskiej, literaturoznawczyni, twórczyni Zakładu Estetyki Literackiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktorki czasopisma naukowego „Przestrzenie Teorii”. Składające się na tom teksty to dwadzieścia dwa artykuły naukowe ofiarowane profesor Annie Krajewskiej przez uczniów, współpracowników i przyjaciół nie tylko z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale także z wielu innych ośrodków akademickich. Słowo estetyka jest tu kluczowe, bowiem Jubilatka stworzyła od podstaw ośrodek badań nad estetyką literacką, a następnie wraz ze swoimi uczniami rozszerzyła badania na teatr, sztukę czy szeroko pojęte teksty i zjawiska kultury. Natomiast słowo impresje wskazuje na subiektywne nawiązania badaczy z różnych dyscyplin do estetycznych zagadnień będących przedmiotem namysłu Jubilatki. Szeroki i wieloaspektowy wpływ estetycznych przemyśleń Jubilatki na współczesną humanistykę potwierdzają teksty napisane na tę okazję przez badaczy z zakresu: literaturoznawstwa, językoznawstwa, dramatoznawstwa, teatrologii, filmoznawstwa, medioznawstwa, kulturoznawstwa czy historii sztuki.

Wstęp

CZĘŚĆ I

W KRĘGU KATEGORII I TEORII ESTETYCZNYCH

ELŻBIETA MUSKAT-TABAKOWSKA

Teatrum linguae: teatr, język, metafora

DANUTA ULICKA

Dwa teatry Romana Jakobsona

MATEUSZ KŁOSOWSKI

Estetyczna teoria literatury

 

CZĘŚĆ II

W KRĘGU ESTETYKI DRAMATU

 

PIOTR DOBROWOLSKI

Dramatyczna matryca

ANNA LEGEŻYŃSKA

Leśna socjodrama. Do piachu Tadeusza Różewicza w znanych i nowych kontekstach

BEATA POPCZYK-SZCZĘSNA

Od dzieła do twórcy i z powrotem. Estetyzacja biografii w scenariuszach teatralnych Jerzego Jarockiego

ELŻBIETA WESOŁOWSKA

Fedra i Hipolit, czyli estetyka wstydu (O’Neill: wzorce, paralele i dygresje)

 

CZĘŚĆ III

W KRĘGU ESTETYKI TEATRU

 

MONIKA BŁASZCZAK

Wstydliwe „splątanie” estetyczne ciała. Obszary estetycznego ryzyka w dramacie, teatrze i sztukach performatywnych

MAREK HENDRYKOWSKI

Hrabia Tarnowski na premierze Wesela

KRYSTYNA LATAWIEC

Literacka klasyka w przestrzeni industrialnej: H. Jana Klaty i Bracia Karamazow Petra Zelenki

WANDA ŚWIĄTKOWSKA

Przeciw hegemonii wzroku. O teatrze wielozmysłowym na wybranych przykładach

 

CZĘŚĆ IV

W KRĘGU ESTETYKI NARRACJI

 

IRENA GÓRSKA

Małe epifanie estetyczne. O śródziemnomorskich podróżach Iwaszkiewicza, Herberta, Kubiaka

AGNIESZKA KARPOWICZ

O znikaniu. „Metafizyka nieobecności” Mirona Białoszewskiego

EWELINA WOŹNIAK-CZECH

Kosmiczny artysta. Estetyczna interpretacja Solaris Stanisława Lema

BOŻENA KARWOWSKA

Publiczna edukacja – odkrywanie Ameryki

 

CZĘŚĆ V

W KRĘGU ESTETYKI POEZJI

 

KRZYSZTOF HOFFMANN

Ku archeologii antybinarności: Aleksander Wat

KATARZYNA KUCZYŃSKA-KOSCHANY

„Estetyka jest matką etyki” – słowa Josifa Brodskiego jako bodziec do rozważań nad wierszami Tomasza Augusta Olizarowskiego Poczta rossyjska i Wiktora Gomulickiego Francuzica

BOŻENA TOKARZ

Artystyczna interioryzacja rzeczywistości: przypadek poezja

ELŻBIETA WINIECKA

Efekt zaskoczenia. Estetyka poezji digitalnej

 

CZĘŚĆ VI

W KRĘGU ESTETYKI SZTUKI

 

ZBIGNIEW W. SOLSKI

Jaskinia platońska Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku. O „teatralności” filmu i „filmowości” teatru

EWA SZKUDLAREK

W cieniu milczenia

WOJCIECH SZTABA

 

Dialogi Witkacego

 

Bibliografia prac prof. dr hab. Anny Krajewskiej

 

Noty o autorach

 

Notes on authors

 

Indeks nazwisk

Estetyczne impresje. Powtórzenia – powroty – perspektywy (Aesthetic Impressions. Repetitions – Returns – Perspectives) is a jubilee book dedicated to Professor Anna Krajewska, literary scholar, founder of the Department of Literary Aesthetics at Adam Mickiewicz University in Poznan, and editor of the scientific journal ‘Przestrzenie Teorii’. The volume comprises twenty-two scientific articles dedicated to Professor Anna Krajewska written by her students, colleagues and friends, not only from the Adam Mickiewicz University in Poznań, but also from many other academic centres. The word ‘aesthetics’ is crucial here, as it was Professor Krajewska who created from scratch a centre for the study of literary aesthetics, and then, together with her students, extended her research to theatre, art or cultural texts and this phenomena in the broadest sense. The word ‘impressions’, on the other hand, indicates the subjective references scholars from various disciplines have made to the aesthetic issues Krajewska considered. The broad and multifaceted influence of her aesthetic reflections on contemporary humanities is confirmed by texts written for the occasion by scholars from the fields of literary studies, linguistics, drama studies, theatre studies, film studies, media studies, cultural studies and art history.

Write Your Own Review
You're reviewing:Estetyczne impresje. Powtórzenia – powroty – perspektywy (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) Aesthetic Impressions. Repetitions – Returns – Perspectives
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filologia Polska nr 241
ISBN 978-83-232-4110-2 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241102
Number of pages 380
Number of publishing sheets 23,00
Sign up