Language
Mobile navigation Home page

Ekonomika przestrzeni turystycznej. Zarys teorii (PDF)

PLN 15.00

Książka, która rewolucjonizuje gospodarowanie przestrzenią turystyczną.

Naukowym problemem pracy jest teoria ekonomiki przestrzeni turystycznej rozumiana jako teoria kreowania i kształtowania takiej przestrzeni. Inaczej niż w podażowym podejściu tradycyjnej urbanistyki, sedno problemu stanowi ustalenie w przestrzeni turystycznej bilansu równowagi występujących w niej popytowych i podażowych turystycznych składników. Pozwala to na kreowanie i kształtowanie zoptymalizowanej przestrzeni turystycznej w respekcie dla determinizmu walorystycznego oraz postulatu zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarki turystycznej. Metodologia ekonomiki przestrzeni turystycznej jest interdyscyplinarna. Syntezę spójnego zastosowania rozmaitych w ich genezie i funkcji metod do kreowania i kształtowania przestrzeni turystycznej stanowi model zintegrowanego planowania i projektowania operacyjnej podprzestrzeni recepcji turystów.

Praktycznym problemem pracy jest wskazanie możliwości zastosowania teorii ekonomiki przestrzeni turystycznej w inżynierii tej dyscypliny, w planowaniu i projektowaniu takiej przestrzeni. Dualna, naukowa i praktyczna użyteczność pracy czyni jej adresatami szerokie spektrum badaczy i dydaktyków nauki, studentów oraz praktyków gospodarowania przestrzenią turystyczną i gospodarowania w tej przestrzeni.

1. Wprowadzenie − charakterystyka pracy
1.1. Problemy pracy: naukowy i praktyczny
1.2. Literatura przedmiotu – przegląd krytyczny
1.3. Metoda
1.4. Struktura


2. Ekonomika przestrzeni turystycznej – podstawy metodologiczne
2.1. Zagospodarowanie turystyczne
2.1.1. Definicje sprawozdawcze: typologia, krytyczna analiza
2.1.2. Definicja projektująca
2.2. Ekonomika przestrzeni turystycznej
2.2.1. Definicja, przedmiot i cel
2.2.2. Nauka
2.2.2.1. Miejsce w systemie nauk
2.2.2.2. Metodologia
2.2.2.2.1. Metodologia ogólna
2.2.2.2.2. Adaptowalne teorie i metody innych dyscyplin nauki
2.2.2.2.2.1. Metody ekonomiczne
2.2.2.2.2.2. Metody urbanistyczne
2.2.2.2.2.3. Teorie i metody geograficzne
2.2.2.2.2.3.1. Teorie przestrzeni geograficznej
2.2.2.2.2.3.2. Teorie przestrzeni turystycznej
2.2.2.2.2.3.2.1. Modele systemu
2.2.2.2.2.3.2.2. Modele struktury
2.2.2.2.2.3.2.3. Modele ewolucji
2.2.2.2.3. Metody własne
2.2.3. Praktyka
2.2.3.1. Inżynieria ekonomiki przestrzeni turystycznej - definicja, przedmiot, cel
2.2.3.2. Związek i proces metodologiczny nauka – praktyka. Metodologia praktyki


3. Przestrzeń turystyczna – przedmiot ekonomiki przestrzeni turystycznej
3.1. Definicja
3.2. Natura ontyczna
3.3. Struktura funkcjonalna i terytorialna. Terytorialne poziomy operacyjne
3.4. Atrybuty
3.5. Zmienność


4. Popyt turystyczny w przestrzeni turystycznej
4.1. Turysta
4.2. Potrzeby turysty oraz źródła ich zaspokojenia w przestrzeni turystycznej
4.3. Definicja i rola popytu turystycznego
4.4. Czynniki popytu turystycznego
4.5. Diagnozowanie i prognozowanie
4.6. Planowanie i projektowanie


5. Podaż turystyczna w przestrzeni turystycznej
5.1. Definicje i wprowadzenie do problemu
5.2. Walory turystyczne
5.2.1. Natura ontyczna
5.2.2. Determinizm walorystyczny − naczelna zasada metodologii gospodarki turystycznej
5.2.3. Racjonalne gospodarowanie
5.2.3.1. Typologia
5.2.3.2. Identyfikacja
5.2.3.3. Atrakcyjność i jej ocena
5.2.3.4. Stan i nim zarządzanie
5.2.3.4.1. Udział we wprowadzaniu zmian pożądanych
5.2.3.4.1.1. Przystosowanie
5.2.3.4.1.2. Tworzenie
5.2.3.4.2. Udział w przeciwdziałaniu zmianom szkodliwym
5.2.3.4.2.1. Czynniki i skutki zmian szkodliwych. Syndrom modliszki.
5.2.3.4.2.2. Przeciwdziałanie czynnikom szkodliwych zmian stanu
5.2.3.4.2.2.1. Zapobieganie
5.2.3.4.2.2.2. Ochrona
5.2.3.4.2.3. Przeciwdziałanie skutkom działania czynników szkodliwych zmian stanu – odtwarzanie: istnienia, atrakcyjności
5.3. Infrastruktura turystyczna
5.3.1. Typologia funkcjonalna
5.3.1.1. Infrastruktura organizacji podróży
5.3.1.2. Infrastruktura transportowa
5.3.1.3. Infrastruktura motywacyjna
5.3.1.4. Infrastruktura egzystencjalna
5.3.1.4.1. Infrastruktura noclegowa
5.3.1.4.2. Infrastruktura żywieniowa
5.3.1.4.3. Infrastruktura towarzysząca
5.3.1.5. Wielofunkcyjny zespół obiektów infrastruktury turystycznej
5.3.2. Trend globalny
5.4. Usługi turystyczne
5.5. Terytorialny produkt turystyczny
5.5.1. Definicja
5.5.2. Czynniki popytu
5.5.3. Atrakcyjność
5.5.3.1. Atrakcyjność immanentna
5.5.3.1.1. Definicja i struktura
5.5.3.1.2. Spirala atrakcyjności
5.5.3.2. Atrakcyjność względna – konkurencyjność
5.5.4. Klaster turystyczny


6. Bilans równowagi: podaż turystyczna – popyt turystyczny w przestrzeni turystycznej – fundamentalny problem ekonomiki przestrzeni turystycznej
6.1. Kryteria optymalizacji bilansu w podprzestrzeni recepcji turystów
6.1.1. Determinizm walorystyczny
6.1.2. Zrównoważony i trwały rozwój gospodarki turystycznej
6.2. Instrumenty ustalenia bilansu równowagi w przestrzeni obszaru turystycznego
6.2.1. Instrumenty ustalenia zrównoważonego rozwoju gospodarki turystycznej – optymalizacji systemu i struktury przestrzeni obszaru turystycznego
6.2.1.1. Instrumenty planistyczne
6.2.1.1.1. Metody optymalizacji systemu
6.2.1.1.2. Metoda optymalizacji struktury
6.2.2. Instrumenty ustalenia trwałego rozwoju gospodarki turystycznej – optymalizacji ewolucji przestrzeni obszaru turystycznego
6.2.2.1. Instrumenty planistyczne
6.2.2.2. Instrument ekonomiczny
6.2.3. Instrumenty prawne ustalenia bilansu równowagi
6.3. Model zintegrowanego planowania i projektowania operacyjnej podprzestrzeni recepcji turystów


Posłowie
Literatura przedmiotu
Spis rycin
Spis tabel
Summary (Economics of the tourist space. An outline of the theory)

A book that is revolutionising the management of tourist space.

A scientific problem of the thesis is the theory of the economics of the tourist space understood as the theory of the creation and formation of this space. Contrary to the supply approach of the traditional urban planning, the core of the problem is the determination of equilibrium in the tourist space between components representing tourism supply and demand. It enables the creation and formation of an optimised tourist space with respect to valoristic determinism and the postulate of durable and sustainable development of the tourism economy. The methodology of the economics of the tourist space is interdisciplinary. The model of integrated planning and design of an operational tourist reception subspace constitutes a synthesis of coherent application of methods for creation and formation of the tourist space, different in their genesis and function.

The practical problem of the thesis is to show the application possibilities of the theory of the economics of the tourist space to engineering, to planning and designing this space. Dual, scientific and practical usefulness of the thesis makes it open for a large spectrum of researchers and educators, students and practitioners who manage the tourist space and work in it.

Write Your Own Review
You're reviewing:Ekonomika przestrzeni turystycznej. Zarys teorii (PDF)
Detailed information
Publication Version e-book
Language polski
Title (EN) Economics of the tourist space. An outline of the theory
Type of publication Monografia
Edition I poprawione
ISBN 978-83-232-3733-4 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323237334
Number of pages 328
Sign up