Language
Mobile navigation Home page

Człowiek i Społeczeństwo, tom XXI, Marketing wartości społecznych

Open Access Open Access
PLN 3.00

„Człowiek i Społeczeństwo” to czasopismo naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, wydawane jest w wersji papierowej i elektronicznej. Koncentruje się ono na problemach jednostki i ludzkich społeczności w kontekście współczesnej kultury. Czasopismo wyróżnia interdyscyplinarne podejście wynikające ze stosowania metod i teorii właściwych dla poszczególnych kierunków tworzących Wydział Nauk Społecznych UAM, a więc filozofii, kognitywistyki, kulturoznawstwa, psychologii, socjologii. Celem czasopisma jest przełamywanie barier międzydyscyplinarnych, integrowanie badań w obszarze nauk społecznych oraz wskazywanie nowych obszarów badawczych wymagających interdyscyplinarnego podejścia. Czasopismo chce także służyć, poprzez inicjowane na jego łamach dyskusje, wypracowaniu nowych płaszczyzn i punktów widzenia na zagadnienia będące dotąd przedmiotem zainteresowania poszczególnych nauk społecznych, a tym samym przyczyniać się do ich rozwoju.

„Człowiek i Społeczeństwo” is an academic journal of the Faculty of Social Sciences, Adam Mickiewicz University, published in both paper and on-line versions. It focuses both on the issues of the individual and communities in the context of contemporary culture. A distinctive feature of the Journal is its interdisciplinary approach incorporating the application of different methods and theories characteristic of separate disciplines taught at the AMU Faculty of Social Sciences, i.e. cognitive science, cultural studies, philosophy, psychology and sociology. The aim of the journal is to break down the walls separating academic disciplines, to integrate research in the field of social sciences, and indicate new research areas that require an interdisciplinary approach. By initiating discussions, the journal also aims to work out new dimensions and viewpoints on issues that have been the subjects of interest for separate social sciences, whilst at the same time contributing to the development of the latter.

Zamiast wstępu (WALDEMAR DOMACHOWSKI)

 

MICHAŁ STASIAKIEWICZ
Psychologiczne problemy społecznej reklamy

DOBROSŁAWA BARTKOWSKA-NOWAK
"Marketing wartości społecznych "jako metafora społecznej perswazji na przykładzie akcji prośrodowiskowych

WIESŁAW BANACH
Czy możliwy jest "marketing wartości społecznych"?

JAKUB ISAŃSKI
Rola mediów, jako rynku przedstawiania cech gości, w przyciąganiu turystów

MAGDALENA WEGNER-JEZIERSKA
Znaczenie doboru wartości w tworzeniu skutecznego przekazu reklamowego

JOLANTA MILUSKA
Moda jako instrument rozpowszechniania wartości

HANNA MAMZER
" Tytus Andronikus ". Teatr, film czy widowisko z wartości?

MARIA STRYKOWSKA
Przedsiębiorczość jako realizacja pożądanych wartości społecznych

Write Your Own Review
You're reviewing:Człowiek i Społeczeństwo, tom XXI, Marketing wartości społecznych
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0239-3271
ISBN 83-232-1350-X
DOI 10.14746/cis
Number of pages 144
Number of publishing sheets 11,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up