Language
Mobile navigation Home page

Blanchot i Pessoa na ścieżkach indyferencji (wyzwania tożsamościowe − retrospekcja indyferencji)

PLN 42.00
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

W monografii są przedstawiane i analizowane wyzwania tożsamościowe zawarte w Tomaszu Mrocznym Maurice’a Blanchota oraz Ksiedze niepokoju Fernanda Pessoi w kontekście problemów filozoficznych podejmowanych m.in. przez Davida Hume’a, Immanuela Kanta, Martina Heideggera, a przede wszystkim w perspektywie – zaprezentowanej przez autora w kilkudziesięciu tekstach – estetyczno-filozoficznej koncepcji „uobecniania indyferencji”. Książka stanowi trzeci tom cyklu Wobec indyferencji. O możliwości konstytuowania całości poindyferencjalnej. W tomie drugim – Epiktet, Stirner, Hume na ścieżkach indyferencji (aspekt wyzwań tożsamościowych – część pierwsza) – badaniom poddane zostały wyzwania tożsamościowe powiązane z aktami „antycypacji indyferencji”, a trzeci rozszerza zakres badań na akty „retrospekcji indyferencji”.

Spis treści

Contents

Inhaltsverzeichnis

Wprowadzenie

Podróż pierwsza

Na granicy pomiędzy antycypacją i retrospekcją indyferencji – ekstremalna próba zanurzenia w „puste miejsce” wyłaniane/niknące wraz z gasnącym znaczeniem różnicy pomiędzy „ja” i „nie-ja” (Blanchot, Tomasz Mroczny)

Rozdział pierwszy

„Ja” wobec indyferencji jako „bezgranicznego oceanu”

Rozdział drugi

„Ja” wobec indyferencji jako „najgłębszej ciemności”

Rozdział trzeci

Pomiędzy „dogłębnym unicestwianiem” (antycypacja indyferencji) i „porywami ufności” (retrospekcja indyferencji)

Podróż druga

„Płynny, nieobecny, rozmyty, gubię się w sobie, jakbym tonął w nicości” (Pessoa, Księga niepokoju) – heteronimy, wyzwania tożsamościowe a uobecnianie indyferencji w trybie retrospekcyjnym

Rozdział czwarty

„Ja” jako wielbłąd na jałowej pustyni

Rozdział piąty

Heteronimiczne rozplenianie tożsamości a ścieżki indyferencji

Rozdział szósty

Bezsilność totalnego nieokreślenia

Rozdział siódmy

„Zamrzeć, osiągnąć wreszcie kres, zachowując jednocześnie życie; stać się stroną w książce, pasmem rozpuszczonych włosów, kołysaniem się pnącza pod niedomkniętym oknem” – tożsamość a wrażliwość i całość poindyferencjalna

 

Aneks: Wprowadzenie do specyfiki pojęć istotnych dla analiz problematyki

indyferencji (diagramy)

Literatura cytowana

Nota wydawnicza

Indeks osób

The following monograph presents and analyzes the identity challenges in Maurice Blanchet’s Thomas the Obscure and Fernando Pessoa’s The Book of Disquiet in terms of philosophical problems taken up by David Hume, Immanuel Kant, Martin Heidegger, (among others), as well as in the context of the aesthetic and philosophical concept of “making the indifference present” presented by the author in several dozen other texts. The following tome is the third in the cycle In the Presence of Indifference. On the Possibility of Constituting of Post-indifferential Wholeness. The second tome – Epictetus, Stirner, Hume on Paths of Indifference (the Aspect of the Challenges of Identity – Part One) explores the identity challenges associated with the acts of “anticipation of indifference”, and the third extends the scope of research to the acts of “retrospection of indifference”.

Write Your Own Review
You're reviewing:Blanchot i Pessoa na ścieżkach indyferencji (wyzwania tożsamościowe − retrospekcja indyferencji)
Detailed information
Publication Version printed
Language polski
Title (EN) Blanchot and Pessoa on the Paths of Indifference – Identity Challenges – Retrospection of Indifference
Type of publication Monografia
Edition I
Series Filozofia i Logika nr 134
ISSN 0083-4246
ISBN 978-83-232-3940-6
DOI 10.14746/amup.9788323239413
Number of pages 358
Format [cm] 14,7 x 23,0
Type of binding paperback

Related Products

Sign up