Language
Mobile navigation Home page

Bioróżnorodność mojej okolicy ukryta w historii – dane archiwalne i współczesne w obserwacjach przyrodniczych. Podręcznik dla nauczycieli i praktyków ochrony przyrody

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Publikacja prezentuje system AMUNATCOLL IT, składający się z bazy historycznych danych przyrodniczych (ponad 2 mln rekordów roślin, zwierząt i grzybów) oraz portalu z wieloma funkcjonalnościami do pracy z danymi. Dodatkowo, system oferuje aplikację mobilną, która umożliwia użytkownikom bazy prowadzenie w terenie własnych obserwacji, pozyskiwanie danych i porównywanie ich z zasobami bazy AMUNATCOLL.

Kurs zaproponowany w podręczniku pozwoli z jednej strony zapoznać się z narzędziami i danymi AMUNATCOLL, z drugiej – odkryć ich praktyczne zastosowanie w edukacji i ochronie przyrody.

1. Wstęp
Czym są historyczne zbiory przyrodnicze?
Dlaczego historyczne zbiory przyrodnicze są nadal potrzebne?
Misja systemu AMUNATCOLL IT
Bioróżnorodność mojej okolicy
Podręcznik AMUNATCOLL IT dla nauczycieli i praktyków ochrony przyrody

2. Praca z systemem AMUNATCOLL IT
2.1. Przegląd wybranych narzędzi AMUNATCOLL IT
Narzędzia wyszukiwania i prezentacja wyniku wyszukiwania
Zespoły badawcze w AMUNATCOLL IT
Aplikacja mobilna AMUnatcoll
2.2. AMUNATCOLL IT w edukacji – propozycja scenariuszy lekcji
2.3. AMUNATCOLL IT w ochronie i monitoringu przyrody

Bibliografia

Streszczenie

1. Introduction
What are natural history collections?
Why are natural history collections still relevant?
Mission of the AMUNATCOLL IT system
Biodiversity around my corner
AMUNATCOLL IT handbook for teachers and nature conservation practitioners

2. Working with the AMUNATCOLL IT system
2.1. Overview of selected AMUNATCOLL IT tools
Search tools and search result presentation
Research teams at AMUNATCOLL IT
AMUnatcoll Mobile Application
2.2. AMUNATCOLL IT in education – proposed lesson plans
2.3. AMUNATCOLL IT in nature protection and monitoring

Bibliography

Summary 

 

 

 

 

 

The content of this manual will enable readers to recognize the AMUNATCOLL IT system, which consists of a database of natural history collections (over 2 million records of plants, animals and fungi) and a portal with many functionalities for working with these data. Additionally, the system includes a mobile application that allows users to collect their own observations during field survey and compare them with records of the AMUNATCOLL database.

Through the course proposed in the manual, readers will be able to learn AMUNATCOLL tools and data, but first of all, discover their practical application in education and conservation biology.

Write Your Own Review
You're reviewing:Bioróżnorodność mojej okolicy ukryta w historii – dane archiwalne i współczesne w obserwacjach przyrodniczych. Podręcznik dla nauczycieli i praktyków ochrony przyrody
Detailed information
Publication Version e-book, open access
Language polski/angielski
Title (EN) Biodiversity around my corner hidden in history – archival and current data in nature-based observations. A handbook for teachers and nature conservation practitioners
Type of publication Monografia
Edition I
ISBN 978-83-232-4256-7 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323242567
Number of pages 79
Sign up