Language
Mobile navigation Home page

Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania

PLN 20.00

Książka jest pierwszą w języku polskim monografią, w której przedstawiono podstawowe metody badań biblio- oraz webometrycznych. Autor główny nacisk położył na omówienie trzech następujących komponentów bibliometrii: praw i prawidłowości, sposobów oceny efektywności czasopism naukowych oraz metod oceny badaczy. W drugiej części publikacji ukazał początki oraz główne kierunki badań webometrycznych. Jednym z podstawowych celów opracowania było także podkreślenie polskiego wkładu w dorobek bibliometrii i webometrii, dlatego, w miarę możliwości, najważniejsze nurty badań dokumentowano przede wszystkim rodzimymi dokonaniami w tym zakresie.

Foundations of the quantitative current in studies of the writings, which is bibliometrics, are discussed in the book. Also the origin and directions of development of studies on the Internet, which in the literature are most often defined as webometrics. The book consists of five chapters, which are dedicated in turn to: (1) defining of concepts, the scope of bibliometric research, data bases used in bibliometrics and methods of description of the increase in sources of information, (2) law and regularities in bibliometrics, (3) bibliometric methods of the study of efficiency of scientific journals, (4) analysis of author structures and bibliometric methods of the evaluation of researchers and (5) the beginnings of webometrics.

 • Wprowadzenie
 •  

 • ROZDZIAŁ 1. POJĘCIA I DEFINICJE. PRZEDMIOT I POLE BADAWCZE BIBLIOMETRII
  • 1. Od bibliografii statystycznej do bibliometrii
  • 2. Bibliometria: metoda badawcza, kierunek badań czy dyscyplina
  • 3. Bibliometria - naukometria - informetria
  • 4. Analizy bibliometryczne w naukach społecznych i humanistycznych. Możliwości i ograniczenia zastosowań
   • 4.1. Nauki formalne i przyrodnicze a nauki społeczno-humanistyczne
   • 4.2. Język wydania
   • 4.3. Forma wydawnicza a przydatność źródła do analiz bibliometrycznych
  • 5. Rola bibliografii statystycznej i bibliometrii w procesie kształtowania się współczesnych badań księgoznawczych
   • 5.1. Bibliografia statystyczna Edwarda W. Hulme'a w świetle założeń pozytywizmu
   • 5.2. Neopozytywizm i prawa w bibliometrii
   • 5.3. Bibliometria w nurcie metody hipotetyczno-dedukcyjnej
   • 5.4. Teoria jako wskaźnik rozwoju nauki. Teoria w bibliometrii
  • 6. Materiał badawczy w bibliometrii
   • 6.1. Eugene Garfield i Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii
   • 6.2. Indeksy cytowań Institute for Scientific Infonnation/Thomson Scientific
   • 6.3. Bazy danych ISI/Thomson Scientific w badaniach bibliometrych
   • 6.4. Polskie indeksy cytowań
  • 7. Przyrost źródeł informacji. Metodyka opisu
   • 7.1. Jednostka pomiaru
   • 7.2. Ogólne tendencje przyrostu piśmiennictwa naukowego
   • 7.3. Metoda opisu przyrostu liniowego
   • 7.4. Metoda opisu przyrostu wykładniczego
   • 7.5. Metoda opisu przyrostu logistycznego i wahań cyklicznych
  • 8. "Metrie" w dyscyplinach humanistycznych i społecznych
  •  

 • ROZDZIAŁ 2. PRAWA I PRAWIDŁOWOŚCI W BIBLIOMETRII
  • 1. Prawo nauki. Próba definicji
   • 1.1. Rodzaje praw. Prawa ilościowe a prawa jakościowe. Prawa statystyczne
   • 1.2. Prawa w bibliometrii jako prawa statystyczne
   • 1.3. Prawo Pareto jako podstawa rozkładów piśmiennictwa
  • 2. Prawo rozproszenia Samuela C. Bradforda (Bradford's law of scattering)
   • 2.1. Analizy S.c. Bradforda
   • 2.2. Próba zastosowania prawa Bradforda: określanie minimalnego poziomu kompletności zasobu czasopism w bibliotekach wąskodziedzinowych
  • 3. Prawo produktywności naukowej Alfreda Jamesa Lotki
   • 3.1. Alfred James Lotka (1880-1949)
   • 3.2. Prace Alfreda Jamesa Lotki
   • 3.3. Rozkład produktywności: inne formy prezentacji
   • 3.4. Krytyka prawa Lotki
   • 3.5. Procedura testowania prawa Lotki
   • 3.6. Analiza korpusu pierwszego
   • 3.7. Analiza drugiego zbioru danych
   • 3.8. Wnioski
  • 4. Prawo Georga Zipfa
   • 4.1. Językoznawstwo statystyczne. Relacje z bibliometrią
   • 4.2. Prace J. Estroupa oraz G. Zipfa
   • 4.3. Pierwsze prawo Zipfa (Estroupa-Zipfa)
   • 4.4. Drugie prawo Zipfa
   • 4.5. Stanowisko E.M. Condona i B.B Mandelbrota
   • 4.6. Przegląd wybranych studiów nad tendencjami statystycznymi w języku
  • 5. Inne prawa i prawidłowości w bibliometrii
   • 5.1. Prawo Bootha
   • 5.2. Prawo Brookesa
   • 5.3. Derek J. de Solla Price. Prawo Price'a
   •  

 • ROZDZIAŁ 3. BILIOMETRYCZNE METODY BADANIA EFEKTYWNOŚCI CZASOPISM NAUKOWYCH
  • 1. Badanie efektywności czasopisma naukowego
  • 2. Sposoby oceny wartości merytorycznej czasopism
  • 3. Cytowanie w nauce
   • 3.1. "Dobre" i "złe" cytowania
   • 3.2. Powiązania pomiędzy dokumentami oparte na cytowaniach
  • 4. Wskaźniki oceny czasopism oparte na cytowaniach
   • 4.1. Wskaźnik wpływu czasopisma (irnpact factor, journal)
   • 4.2. Wskaźnik odbicia (echo factor)
   • 4.3. Wskaźnik popularności (popularity factor)
   • 4.4. Immediacy index
   • 4.5. Waga wpływu (influence weight)
   • 4.6. Wskaźnik starzenia się czasopisma (half life)
   • 4.7. Wskaźnik wpływu dziedziny wiedzy w obliczaniu standaryzowanego wskaźnika wpływu czasopisma (standard irnpact factor, journal)
   • 4.8. Ustandaryzowany wskaźnik wpływu czasopisma (standard impact factor, journal)
  • 5. "Zdolność przyciągania" (attraction power) jako bibliometryczny wskaźnik oceny czasopisma
   • 5.1. Próba zastosowania wskaźnika "zdolność przyciągania" do oceny czasopisma
   •  

 • ROZDZIAŁ 4. BIBLIOMETRYCZNE METODY OCENY BADACZy
  • 1. Współautorstwo
   • 1.1. Sztywna liczba publikacji autora
   • 1.2. Dostosowana liczba publikacji autora
   • 1.3. Pełna liczba publikacji autora
   • 1.4. Wskaźnik udziału autora w dokumencie zbiorowym
   • 1.5. Wskaźnik pozycji autora w dokumencie zbiorowym
  • 2. Bibliometryczne metody oceny autora. Od tradycyjnych ocen peer review do metod kwantytatywnych
   • 2.1. Impact factor autora
   • 2.2. Cytowalność jako metoda klasyfikowania badaczy
   • 2.3. Możliwości zastosowania kwantytatywnych ocen badaczy w naukach społecznych i humanistycznych
   •  

 • ROZDZIAŁ 5. INTERNET I POCZĄTKI WEBOMETRII
  • 1. Podstawowe pojęcia. Główni przedstawiciele
  • 2. Obszar badań
   • 2.1. Rozmiar Internetu
   • 2.2. Dane semistrukturalne w heterogeniczym modelu źródła
   • 2.3. Dokument dynamiczny jako jednostka obliczeniowa w webometrii
   • 2.4. Rozwój teorii. Badania relacji
  • 3. Web Impact Factor - przykład wskaźnika webometrycznego
  • 4. System praw w webometrii: status quo czy konieczność rewizji?
  • 5. Techniczne aspekty badań webometrycznych
  • 6. Dalszy rozwój webometrii
 • Zakończenie

Załącznik 1

Załącznik 2

Bibliografia

Indeks nazwisk

Bibliometrics. Webometrics. Foundations. Selected Applications (Summary)

 • Introduction
 •  

 • CHAPTER 1. CONCEPTS AND DEFlNITlONS. THE OBJECT AND FIELD OF RESEARCH OF BIBLIOMETRICS
  • 1. From Statistical Bibliography to Bibliometrics
  • 2. Bibliometrics: a Research Method, a Line of Research or a Discipline
  • 3. Bibliometrics - Scientometrics - Informetrics
  • 4. Bibliometric Analyses in Social Science and Humanities. Application Opportunities and Restrictions
   • 4.1. Deductive and Natural Sciences versus Social Sciences and Humanities
   • 4.2. Language of Publication
   • 4.3. Publishing Form and Suitability of a Source for Bibliometric Analyses
  • 5. The Role of Statistical Bibliography and Bibliometrics in the Process of Shaping Modem Bibliological Research
   • 5.1. Statistical Bibliography of Edward W. Hulme in the Light of Positivistic Premises
   • 5.2. Neo-Positivism and Laws of Bibliometrics
   • 5.3. Bibliometrics in the Light of the Hypothetico-Deductive Model
   • 5.4. Theory as a Science Development Index. Theory in Bibliometrics
  • 6. Research Material in Bibliometrics
   • 6.1. Eugene Garfield and the Institute of Information Science in Philadelphia
   • 6.2. Citation Indices of the Instźtute for Scźentifźc Informatźon Thomson Scźentifźc
   • 6.3. Databases of the ISI(Thomson Scźentifźc in Bibliometric Research
   • 6.4. Polish Citation Indices
  • 7. Information Sources Growth Rate. Description Methodology
   • 7.1. Measurement Unit
   • 7.2. General Trends of Scientific Literature Growth Rate
   • 7.3. Methodology of Linear Growth Rate Description
   • 7.4. Methodology of Exponential Growth Rate Description
   • 7.5. Methodology of Logistic Growth Rate Description and Cyclic Fluctua tions
  • 8. "Metric Sciences" in Humanities and Social Sciences
  •  

 • CHAPTER 2. LA WS AND REGULARITIES IN BIBLIOMETRICS
  • 1. Law of Science. Definition Propos al
   • 1.1. Types of Laws. Quantitative Laws versus Qualitative Laws. Statistical Laws
   • 1.2. Laws in Bibliometrics as Statistical Laws
   • 1.3. Pareto's Law as a Foundation of Literature Distribution
  • 2. Bradford's law of scattering
   • 2.1. Analyses of S.c. Bradford
   • 2.2. Bradford's Law Application: Determining aMinimal Level of Journal Stock Completeness in Narrow-Discipline Libraries
  • 3. Lotka's Law of Scientific Productivity
   • 3.1. Alfred James Lotka (1880-1949)
   • 3.2. Works of Alfred Lotka
   • 3.3. Productivity Distribution: Other Forms of Presentation
   • 3.4. Lotka's Law Review
   • 3.5. Lotka's Law Testing Procedure
   • 3.6. First Corpora Analysis
   • 3.7. Second Corpora Analysis
   • 3.8. Conclusions
  • 4. George Zipfs Law
   • 4.1. Statistical Linguistics. Relations with Bibliometrics
   • 4.2. Works of J. Estroup and G. Zipf
   • 4.3. Zipf's First Law (Estroup-Zipf's Law)
   • 4.4. Zipf's Second Law
   • 4.5. The Stance of E.M. Condon and B.B Mandelbrot
   • 4.6. A Review of Selected Studies on Statistical Trends in Languages
  • 5. Other Laws and Regularities in Bibliometrics
   • 5.1. Booth's Law
   • 5.2. Brookes' Law
   • 5.3. Derek J. de Solla Price. Price's Law
   •  

 • CHAPTER 3. BIBLIOMETRIC METHODS OF EVALUATING PRODUCTIVITY OF SCIENTIFIC JOURNALS
  • 1. Evaluation of Scientific Joumal Productivity
  • 2. Methods of Joumal Contents Evaluation
  • 3. Citations in Science
   • 3.1. "Good" and "Bad" Citations
   • 3.2. Relations Between Documents Based on Citations
  • 4. Joumal Evaluation Factors Based on Citations
   • 4.1. Journal Impact Factor
   • 4.2. Echo Factor
   • 4.3. Popularity Factor
   • 4.4. Immediacy Index
   • 4.5. Influence Weight
   • 4.6. Half Life
   • 4.7. Disdpline Impact Factor in Ca1culating Journal Standard Impact Factor
   • 4.8. Joumal Standard Impact Factor
  • 5. "Attraction Power" as a Bibliometric Joumal Impact Factor
   • 5.1. Using" Attraction Power" Factor for Journal Impact Ca1culation
   •  

 • CHAPTER 4. BIBLIOMETRIC METHODS OF AUTHORS' IMP ACT EV AL UA TION
  • 1. Co-authorship
   • 1.1. Straight Count of Author's Publications
   • 1.2. Adjusted Count of Author's Publications
   • 1.3. Complete Count of Author's Publications
   • 1.4. Author's Contribution Factors in Multiple Authors' Publieations
   • 1.5. Author's Importance Factors in Multiple Authors' Publications
  • 2. Bibliometric Methods of Author Evaluation. From Traditional Peer Review to Quantitative Evaluation Methods
   • 2.1. Author's Impact Factor
   • 2.2. Citation Rate as an Author's Classification Method
   • 2.3. Opportunities of Using Author Quantitative Evaluation in Sodal Sciences and Humanities
   •  

 • CHAPTER 5. THE INTERNET AND THE BEGINNINGS OF WEBOMETRICS
  • 1. Basic Concepts. Main Representatives
  • 2. Field of Research
   • 2.1. Size of the Internet
   • 2.2. Semi-Structural Data in a Heterogenic Source Model
   • 2.3. A Dynamie Document as a Measurement Unit of Webometrics
   • 2.4. Theory Development. Research into Relations
  • 3. Web Impact Factor - an Example of a Webometric Factor
  • 4. The System of Laws in Webometrics: status quo or Revision Necessity?
  • 5. Technical Aspects of Webometric Research
  • 6. Future Development of Webometrics
  •  

 • Conclusions
 •  

Appendix 1

Appendix 2

Bibliography

Index of names

Bibliometrics. Webometrics. Foundations. Selected Applications (Surnmary)

Write Your Own Review
You're reviewing:Bibliometria. Webometria. Podstawy. Wybrane zastosowania
Detailed information
Publication Version printed
Title (EN) Bibliometrics. Webometrics. Foundations. Selected Applications
Type of publication Monografia
Edition II poprawione
Series Badania Interdyscyplinarne nr 4
ISSN 1895-376X
ISBN 978-83-232-1701-7
Number of pages 214
Number of publishing sheets 12,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up