Language
Mobile navigation Home page

Balcanica Posnaniensia XI/XII

PLN 3.00

Czasopismo naukowe, którego właścicielem jest Instytut Historii UAM. Poświęcone jest wszelkim sprawom dotyczącym regionu Europy Południowo-Wschodniej i ma charakter interdyscyplinarny. Na jego łamach ukazują się artykuły z zakresu historii, etnologii, historii sztuki, archeologii, socjologii, nauk politycznych, filologii i innych nauk, głównie humanistycznych. Artykuły wydawane są w języku polskim, angielskim, rosyjskim, francuskim, niemieckim, rzadziej w słowiańskich językach bałkańskich. Czasopismo zawiera również recenzje, sprawozdania, biografie wybitnych uczonych zajmujących się Bałkanami.

ARTYKUŁY


Aleksander Korybut Woroniecki, Mniejszości narodowe w Europie - problem prawny czy polityczny ?

Wincenty Swoboda, Korzenie konfliktów narodowościowych na Bałkanach

Mitko B. Panov, On the Slav colonization and the ethnic changes in Macedonia by the end of the 6th and the first half of the 7th century

Petar Rokai, Opłata dziesięciny kościelnej przez Serbów jako źródło konfliktów społecznych w średniowiecznych Węgrzech

Jerzy Hauziński, Formowanie się szkół sufickich na Bałkanach

Ilona Czamańska, Skład etniczny Mołdawii i Wołoszczyzny w średniowieczu

Zbigniew Chodyła, Cyganie w Wielkopolsce w XVIII wieku w świetle dokumentów z Archiwum Państwowego w Poznaniu

Swietlana Morozova, The Unite Orthodox Church of Beylorussia in opposition between the East and the West

Wladimir Sosna, National groups of peasants in Bielorussia in the first half of the 19th century

Mira Kolar- Dimitrijević, Rola mniejszości etnicznych w gospodarce Chorwacji do 1945 roku

Marija Pandevska, Migration of the Muhajirs in Macedonia during the Great Eastern Crisis (1875-1881)

Zbigniew Klejn, Rola mniejszości narodowych w państwowym i narodowym odrodzeniu Bułgarii (1877-1914)

Damir Agićić, Czesi w Chorwacji na przełomie wieków

Antoni Giza, Stosunki narodowościowe na ziemiach macedońskich w początkach XX wieku

Miran Komac, Mniejszości etniczne w Słowenii (1918-1991). Między destrukcją a koegzystencją

Grzegorz Pełczyński, Ormianie Polscy w Rumunii (1918-1945)

Artur Patek, Z uwag nad polityką władz bolszewickich względem Kościoła katolickiego na byłych kresach wschodnich Rzeczypospolitej w latach 1917-1922 (do proklamowania ZSRR)

Jędrzej Paszkiewicz, Włochy wobec Słowian Południowych przed rozpoczęciem paryskiej konferencji pokojowej

Jan Jacek Bruski, Z zagadnień polityki narodowościowej I Republiki Czechosłowackiej - spór o tożsamość narodową zakarpackich Rusinów

Jan Sziling, Niemieckie władze okupacyjne wobec mniejszości narodowych i wyznaniowych na terenie Pomorza Gdańskiego (1939-1945)

Viorel Achim, Les Tsiganes de Roumanie pendant la deuxieme guerre mondiale

Liliana Panovska, Macedonians in the Greek-Italian war (1940-1941)

Ewa Kowalska, Niektóre aspekty przymusowych przesiedleń wybranych narodów Związku Radzieckiego i ich konsekwencje

Mirosław Golon, Deportacje ludności cywilnej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej do obozów pracy Głównego Zarządu ds. Jeńców Wojennych i Internowanych NKWD ZSRR w latach 1944-1945

Ryszard Sudziński, Losy ludności niemieckiej na ziemiach dawnych i nowych po zakończeniu II wojny światowej (na przykładzie Pomorza Nadwiślańskiego). Podobieństwa i różnice

Maciej Hejger, Kwestia narodowościowa w województwie gdańskim w latach 1945-1947

Stanisław Jankowiak, Polityka państwa wobec ludności autochtonicznej w Polsce po II wojnie światowej ( 1945-1956)

Czesław Osękowski, Fiasko polityki integracyjnej państwa wobec grup ludnościowych w Polsce zachodniej i północnej po II wojnie światowej

Vera Veskovic-Vangeli, Die Menschenrechte bei ASNOM und in der Verfassungsgeschichte Makedoniens

Irena Stawowy-Kawka, Współczesne problemy narodowościowe w Republice Macedonii

Urszula Kaczmarek, Polityka narodowościowa państwa węgierskiego a polonia węgierska

Tomasz Cychnerski, Cyganie i Rumuni: wspólne dzieje oraz związki kulturowe i językowe (przyczynek)

RECENZJE


Jarosław Dudek, "Cala ziemia dyrracheńska" pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005-1205, Zielona Góra 1999 (Z. Pentek)

Gunther von Pairis, Hystoria Constantinopolitana. Untersuchungen und kritische Ausgabe von Peter Orth, Hildesheim 1994 (Z. Pentek)

Zbigniew Klejn, Polskie ślady w budowie nowożytnej Bułgarii 1877-1914. Łowicz 1999 (U. Kaczmarek)

Pasquale Iuso, Il fascismo e gli ustascia 1929-l941. Il separatismo croato in Italia, Roma 1998 (J. Paszkiewicz)

Dariusz Kołodziejczyk, Ottoman - Polish Diplomatic Relations (15th-18th century). An Annotated Edition of Ahdnames and Other Documents, Brill Leiden -Boston-Köln 2000 (I. Czamańska)

IN MEMORIAM


Wincenty Swoboda (1934-2000)

Sir Steven Runciman (1903-2000)

ARTICLES


Aleksander Korybut-Woroniecki, Ethnic minorities in Europe as a legal and political problem?

Wincenty Swoboda, The roots of ethnic conflicts in the Balcans

Mitko B. Panov, On the Slav colonization and the ethnic changes in Macedonia by the end of the 6th and the first half of the 7th century

Peter Rokai, Payment of the church tithe by Serbians as a source of social conflicts in the mediaeval Hungary

Jerzy Hauziński, Formation of Suffite schools in the Balkans

Ilona Czamańska, Ethnic composition (make-up) of Moldavia (Moldova) and Wallachia (Voloshchyzna) in the Middle Ages

Zbigniew Chodyła, Gypsies in Wielkopolska (Great Poland) in the 18th century in the light of documents at the state archive in Poznań

Swietlana Morozova, The Unite Orthodox Church of Beylorussia in opposition between the East and the West

Wladimir Sosna, National groups of peasants in Bielorussia in the first half of the 19th century

Mira Kolar-Dimitrijević, The role of national and ethnic minorities in the economy of Croatia until 1945 year

Marija Pandewska, Migration of the Muhajirs in Macedonia during the Great Eastern Crisis (1875-1881)

Zbigniew Klejn, The role of national minorities in the state and national rebirth of Bulgaria (1877-1914)

Damir Agićić, The role of Czechs in the cultural life of Croatia in the late 19thcentury

Antoni Giza, Ethnic relations on the Macedonian teritories in the early 20th century

Miran Komac, Ethinic minority in Slovenien (1918-1955). Between destructions and coexistence

Grzegorz Pełczyński, Polish Armenians in Romania (1918-1945)

Artur Patek, Some remarks on the policy of bolshevik authorities towards the Catholic Church on the former eastern territories of the late Polish Republic between 1917-1922 (till the proclamation of the USSR)

Jędrzej Paszkiewicz, Italy's attitude to sothern Slavs before the commencement of the Paris Peace Conference

Jan Jacek Bruski, The attitude of the government of the Czechoslovak Republic and Czechoslovak parties to the debate about the national identity of the Trans - Carpathian Russniaks

Jan Sziling, The attitude of German occupation authorities towards the ethnic and denominational minorities on the territory of the Gdańsk Pomerania (1939-1945)

Viorel Ach i m, Gypsis in Rumania during the second world war

Liliana Panovska, Macedonians in the Greek-Italian war (1940-1941)

Ewa Kowalska, Some aspects of compulsory removals of the selected nations of the Soviet Union and their consequences

Mirosław Golon, Deportations of civilians from Central and Eastern European countries to Lador Camps in the USSR in 1944-1945

Ryszard Sudziński , History of the German population on the former and regained Polish territories after world war II (on the example of Vistula Pomerania). Similarities and differences

Maciej Hejger, The ethnic policy of the Polish authorities in the Gdańsk Region in
1945 - 1947

Stanisław Jankowiak, The state policy towards autochthons after world war II (1945 - 1956)

Czesław Osękowski, The failure of the state policy to mainstream the native population of the western and northern Poland after world war I

Vera Veskovic- Vangeli, The ASNOM principles on the question of human rights as a factor influencing the coexistence of various nationalities in Macedonia

Irena Stawowy-Kawka, Contemporary ethnic problems in the Republic of Macedonia

Urszula Kaczmarek, Ethnic policies of the Hungarian state and Hungarian Polonia

Tomasz Cychnerski, Gypsies and Rumunians: common history and cultural and linguistic relation (contribution)

REVIEWS

IN MEMORIAM

Write Your Own Review
You're reviewing:Balcanica Posnaniensia XI/XII
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Wydawnictwo ciągłe
Edition I
ISSN 0239-4278
Number of pages 331
Number of publishing sheets 29,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Type of binding paperback
Sign up