Language
Mobile navigation Home page

Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca

  • In Stock: in stock
  • ISBN: 978-83-232-2029-9
  • Category: OUTLET, Law
  • Year of publication: 2009
PLN 70.00

ŻYCIORYS PROFESORA ANDRZEJA J. SZWARCA

CHARAKTERYSTYKA DOKONAŃ NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I ORGANIZACYJNYCH PROFESORA ANDRZEJA J. SZWARCA

MIROSŁAW BABIACZYK, KATARZYNA PAWŁOWSKA
Między formalistycznym a aktywistycznym stosowaniem prawa

MAREK BOJARSKI
Kodyfikacja prawa o wykroczeniach - problem zmian merytorycznych czy tylko techniczno-legislacyjnych

TADEUSZ BOJARSKI
Znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu - problemy kryteriów oceny

WOJCIECH CIEŚLAK
Z karnoprawnej problematyki mobbingu

RYSZARD DĘBSKI
O "działaniu na szkodę", "dopuszczeniu" do zabronionego skutku i zasadzie ustawowej określoności czynu

JOANNA DŁUGOSZ, JOANNA ŻUROWSKA
Problematyka rozgraniczenia czynów karalnych wymierzonych przeciwko mieniu w kontekście odpowiedzialności za wykroczenie paserstwa

TERESA DUKIET-NAGÓRSKA
O istocie przestępstwa z art. 192 k.k.

JACEK GIEZEK
"Zezwolenie" na naruszenie dobra prawnego - negatywne znamię typu czy okoliczność kontratypowa

PIOTR GOSIENIECKI
Przestępczość w Polsce w roku 1996 i 2006 - tendencje, podobieństwa, różnice

STAMSŁAW HOC
Rozkaz w kodeksie karnym

JOLANTA JAKUBOWSKA-HARA
W kwestii rezygnacji z kary aresztu w prawie wykroczeń

ZBIGNIEW JANKU
Kara - administracja publiczna - prawo administracyjne

TOMASZ KACZMAREK
Spory wokół przyczynowości zaniechania i przypisywania jego skutku

RYSZARD KAMIŃSKI
Rachunkowość agresywna w procederze fałszowania sprawozdań finansowych

PIOTR KARDAS
Podstawy wyłączania odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania a procesowa konstrukcja zakazów dowodowych. Próba analizy dogmatycznej na tle aktualnego stanu orzecznictwa

HUBERT KOŁECKI
Fałszerstwo dokumentów w świetle kryminalistyki. Zagadnienia wybrane

YIOLETTA KONARSKA-WRZOSEK
Przedmiot ochrony przy typie przestępstwa kazirodztwa

WITOLD KULESZA
"Kłamstwo o Auschwitz" jako czyn zabroniony w polskim i niemieckim prawie karnym

BARBARA KuNiCKA-MicHALSKA
Kara aresztu w końcu tygodnia w Kodeksie Karnym Hiszpanii i jej zmienne losy

KATARZYNA LASKOWSKA
Współczesna przestępczość w Rosji jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa

STEFAN LELENTAL
Faktyczne i potencjalne rozmiary przeludnienia jednostek penitencjarnych

JAROSŁAW MAJEWSKI
O (braku) karalności usiłowań "nierealnych", "absolutnie nieudolnych" i im podobnych

ANDRZEJ MAREK
Kilka uwag o zasadzie praworządności w prawie karnym

WŁADYSŁAW MACIOR
Złe prawo należy zmienić

MIROSŁAWA MELEZINI
Samoistne orzeczenie środka karnego. Założenia i rzeczywistość

IGOR B. NESTORUK
Polityka ochrony konsumentów w Polsce - 20 lat transformacji

LECHK.PAPRZYCKI
Ustawa z 2004 r. o zapobieganiu przewlekłości postępowań - próba oceny {ze szczególnym uwzględnieniem postępowania karnego)

STANISŁAW PIKULSKI
Wybrane problemy wymiaru kary za zabójstwo w kodeksie karnym z 1997 r.
JUSTYN PISKORSKI
Geopolityka kryminalna

EMIL W. PŁYWACZEWSKI
Wokół postulatu tzw. konfiskaty rozszerzonej {rozszerzonego przepadku mienia)

ŁUKASZ POHL
W sprawie wyjaśnień oskarżonego w polskim postępowaniu karnym - odpowiedź

WOJCIECH RADECKI
Legislacyjne ujęcie przestępstw bezprawnego postępowania z odpadami
AGNIESZKA RYBAK-STARCZAK
Kilka uwag o wzajemnym stosunku art. 233 § 3 k.k. i art. 271 § l k.k. Rozważania na bazie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2008

ZOFIA SIENKIEWICZ
Z problematyki odpowiedzialności karnej nieletnich

JAN SKUFIŃSKI
Problem reformy prawa karnego: nowelizacja czy rekodyfikacja

STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI
Studia prawnicze na UAM w latach 1956-1961: nasi nauczyciele, koledzy i otoczenie polityczno-organizacyjne

RYSZARD STEFAŃSKI
Publikacja wizerunku sprawcy przestępstwa de legę lata i de legeferenda

GRAŻYNA B. SZCZYGIEŁ
Wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego a przeludnienie zakładów karnych

LEON TYSZKIEWICZ
Spory, wątpliwości i propozycje dotyczące ewentualnej nowelizacji przepisów o zniesławieniu

PAWEŁ WILIŃSKI
Konstytucyjna zasada nulla poena sine legę a instytucja exequatur

WŁODZIMIERZ WRÓBEL
Pojęcie "dobra prawnego" w wykładni przepisów prawa karnego

ROBERT ZA WŁOCKI
Karalna niegospodarność

NOTY O AUTORACH

Write Your Own Review
You're reviewing:Aktualne problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca
Detailed information
Publication Version printed
Type of publication Monografia
Edition I
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-2029-9
Number of pages 660
Number of publishing sheets 46,00
Format [cm] 17,5 x 24,5
Type of binding paperback
Sign up