Language
Mobile navigation Home page

Przesilenie. Kręgi kryzysów kontekstów edukacji - wyzwania dla pedagogiki

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka stanowi tom pokonferencyjny XI Zjazdu Pedagogicznego i poświęcona jest zagadnieniu sformułowanemu jako: Przesilenie. Kręgi kryzysów kontekstów edukacji – wyzwanie dla pedagogiki. Jest to zbiór tekstów uczestników sesji zorganizowanej przez redaktorów tomu, która połączyła w sobie zainteresowania pedagogów krytycznych, socjologów edukacji i pedagogów społecznych pochylających się nad uwarunkowaniami społecznymi, strukturalnymi, środowiskowymi oraz wychodzących poza paradygmat konstruktywistyczny poprzez pluralizm idei i ram interpretacyjnych. Wydarzenia ostatnich dekad, a w szczególności nowe kryzysy, takie jak: zmiany klimatyczne, pandemie, wojny etniczne i kulturowe, masowe migracje, fundamentalizmy religijne, monopol neoliberalnych gospodarek, poszerzanie sfer nędzy, patogenne wykorzystywanie Internetu, systemy edukacyjne w służbie przeszłości, stanowią nieustanne wyzwania dla pedagogiki (w tym nierówności społecznych w edukacji). Autorzy tekstów poszukują odpowiedzi na pytania: Jaka powinna być pedagogika w XXI wieku? Jaka jest jej rola społeczna, polityczna, ekonomiczna i kulturowa, lokalnie i globalnie? Jakie działania powinni podejmować pedagodzy w obliczu rosnących nierówności i rosnącej niepewności.

Wstęp (Anna Odrowąż-Coates, Zbigniew Kwieciński, Mirosław J. Szymański)

Zbigniew Kwieciński, Edukacja publiczna w kręgach kryzysów jej kontekstów

Mirosław J. Szymański, O przyszłości edukacji i kompetencjach absolwentów szkół

Lech Witkowski, Florian Znaniecki jako pedagog (ślady nowego odczytania)

Inetta Nowosad, Kryzys postkolonialny a proces kształtowania wysokiej jakości systemu edukacji. Przykład Singapuru

Anna Odrowąż-Coates, Refleksje przy cyklu księżyca. Sytuacja kobiet w wybranych kontekstach kulturowych

Hanna Kubiak, Dzieci a wojna – o zespole stresu pourazowego. Wprowadzenie w problematykę

Marzanna Bogumiła Kielar, Przeszkody na drodze ku postkonwencjonalnym poziomom moralności i poznania

Rafał Włodarczyk, Populizm, kontrdemokracja i kontredukacja. Uwagi na temat wyobrażenia o antidotum na kryzys liberalnej demokracji

Katarzyna Krasoń, Pedagogika kina czy film w pedagogice – rozstrzygnięcia niezobowiązujące

Anna Babicka-Wirkus, Interwencyjna sztuka publiczna jako wyzwanie dla dominującego dyskursu władzy

Waldemar Segiet, Edukacja akademicka. O znaczeniu wiedzy i wspólnotowości

Magdalena Barańska, Nauczyciel akademicki w czasie pandemii. Wyzwania kształcenia zdalnego

The book is a post-conference volume of the 11th Pedagogical Congress and is devoted to the issue formulated as Turning point. Crises in educational contexts – challenges for pedagogy. It is a collection of texts by the participants of the session organized by the editors of the volume, which combined the interests of critical pedagogues, sociologists of education and social pedagogues, focusing on social, structural and environmental conditions, going beyond the constructivist paradigm, through the pluralism of ideas and interpretative frameworks. The events of recent decades, and in, new crises such as climate change, pandemics, ethnic and cultural wars, mass migration, religious fundamentalism, the monopoly of neoliberal economies, the expansion of poverty, the pathogenic use of the Internet, educational systems in the service of the past, constitute constant challenges for pedagogy (including social inequalities in education). The authors of the texts seek an answer to the question: What should pedagogy be like in the 21st century? What is its social, political, economic and cultural role, locally and globally? What actions should educators take in the face of growing inequalities and increasing uncertainty?

Write Your Own Review
You're reviewing:Przesilenie. Kręgi kryzysów kontekstów edukacji - wyzwania dla pedagogiki
Detailed information
Publication Version printed, open access
Language polski
Title (EN) Turning point. Crises in educational contexts – challenges for pedagogy
Type of publication Monografia
Edition I
Series Psychologia i Pedagogika nr 366
ISSN 0083-4254
ISBN 978-83-232-4261-1
DOI 10.14746/amup.9788323242628
Number of pages 184
Number of publishing sheets 11,50
Binding type miękka

Related Products

Sign up