Language
Mobile navigation Home page

Samochód. Tożsamość, wolność i przestrzeń

Open Access Open Access
Digital version
Platform: Adam Mickiewicz University Press

Książka poświęcona jednemu z najbardziej spektakularnych fenomenów społeczno-kulturowych XX i XXI wieku. Jej bohaterem jest samochód: nie tyle (choć także) jako technologia, co jako integralny komponent tożsamości, zarówno jednostek, jak i całych społeczeństw. Autor przedstawia samochód z wielu perspektyw, często ze sobą sprzecznych, wychodząc z założenia, że samochód jest wieloznaczny, dzięki czemu dostarcza niezwykle bogatych możliwości w interpretacji związanych z nim problemów i zjawisk. Publikację podzielono na sześć rozdziałów. Pierwszy dotyczy społecznych i psychologicznych aspektów samochodu i jazdy samochodem, w kontekście zmiany relacji człowieka do czasu i przestrzeni. Drugi i trzeci odnoszą się do roli samochodów w konstruowaniu kobiecości i męskości; pokazana jest w nim dynamika relacji między płciami w kontekście „walki o znaczenia”. W czwartym rozdziale analizowane są różne konteksty niebezpiecznej jazdy oraz zjawisko kradzieży samochodów. Na rozdział piąty składają się cztery szczegółowe „samochodowe” studia przypadków reprezentujące odmienne społeczno-kulturowe wizerunki samochodu: szwedzkie Volvo, włoskie Ferrari, japońska Toyota i wschodnioniemiecki Trabant. Wreszcie rozdział ostatni poświęcony jest relacjom między samochodem i statusem społecznym.

Wprowadzenie

R O Z D Z I A Ł 1
Tożsamość kierowcy: wolność, droga i euforia przyspieszenia

R O Z D Z I A Ł 2
Samochód i kobiecość: między stereotypami a emancypacją

R O Z D Z I A Ł 3
Samochód i męskość: a jeśli twój rywal jeździ Porsche?

R O Z D Z I A Ł 4
Niebezpieczna jazda i kradzieże samochodów

R O Z D Z I A Ł 5
Samochód i konstrukcje tożsamości – studia przypadków
A. Volvo i serce kultury szwedzkiej
B. Ferrari – apogeum technologicznego piękna i charyzmy
C. Toyota – paradoksy globalnego sukcesu japońskiej marki
D. Cadillac – spektakularny upadek amerykańskiej ikony
E. Jeep i wolność jazdy „poza drogą”
F. Trabant i tożsamość wschodnioniemiecka

R O Z D Z I A Ł 6
Samochody luksusowe: mityczność marki i status społeczny

Zakończenie

Bibliografia

Nota o Autorze

The book is devoted to one of the most spectacular socio-cultural phenomena of the 20th and 21st century. Its protagonist is the car: not so much as a technology (although this is also the case), but as an integral component of identity, both for individuals and for entire societies. The author presents the car from many, often contradictory, perspectives, and assumes that the car is ambiguous, thus providing extremely rich possibilities for interpreting related problems and phenomena. The publication is divided into six chapters. The first deals with the social and psychological aspects of cars and driving, in terms of humans' changing relationship to time and space. Chapters Two and Three relate to the role of cars in the construction of femininity and masculinity; they show the dynamics of gender relations in the context of the 'struggle for meaning'. The fourth chapter analyses the different contexts of dangerous driving and car theft. Chapter Five consists of four detailed 'car' case studies representing different socio-cultural images of the car: the Swedish Volvo, Italian Ferrari, Japanese Toyota and East German Trabant. The final chapter is devoted to the relationship between the car and social status.

Write Your Own Review
You're reviewing:Samochód. Tożsamość, wolność i przestrzeń
Detailed information
Publication Version e-book, open access
Language polski
Type of publication Monografia
ISBN 978-83-232-3804-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323238041
Number of pages 196
Number of publishing sheets 13,00
Sign up