Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej

38,00 zł

Autor opisuje poszukiwania użytecznej przeszłości prowadzone przez mieszkańców postsocjalistycznej Azji Wewnętrznej. Traktując historię jako politykę skierowaną ku przeszłości, analizuje jej użycia na poziomie państwa, społeczności lokalnej i na poziomie rodzinnym. Wiele uwagi zostało poświęcone praktycznym formom funkcjonowania przeszłości wykraczającym poza tradycyjną historiografię i politykę historyczną, a także poza instytucje ją reprodukujące: szkoły, muzea, uniwersytety. Bogaty materiał etnograficzny odsłonił oddolne i pozatekstualne praktyki związane z wizualnym, cielesnym, materialnym i rytualnym wymiarem użytkowania przeszłości.
Czytelnik może dowiedzieć się, dlaczego syberyjscy buddyści widzą w Putinie kobietę, po co ałtajscy szamani walczą z archeologami, a duchy ofiar komunizmu w Mongolii domagają się upamiętnienia. Antropologiczna perspektywa wykorzystana w książce do wyjaśnienia procesów społecznych zachodzących na Syberii, w Mongolii czy na chińskich peryferiach, może także zostać wykorzystana do zrozumienia otaczającej rzeczywistości.

Wprowadzenie
Użytkowanie przeszłości jako przedmiot badań antropologicznychCel pracy
Pola badawcze a układ książki
Praca terenowa
Stan badań
Zasady transkrypcji i transliteracji

1. Azja Wewnętrzna
1.1. Nieznośna subiektywność regionalizacji
1.2. Mongolia
1.3. Buriacja
1.4. Tuwa
1.5. Mongolia Wewnętrzna

2. Przeszłość a państwo
2.1. Dziedzictwo utracone w stepie
2.2. Historie narodowe
2.3. Buriacka teologia polityczna

3. Przeszłość a wspólnota
3.1. Dwa pojęcia wolności, czyli Hunowie kontra kapitalizm
3.2. Goście z przeszłości
3.3. Ułan Ude – miasto o nieprzewidywalnej przeszłości

4. Przeszłość a pokrewieństwo
4.1. Neotrybalizm po buriacku
4.2. Cienie zapomnianych przodków
4.3. Biografia i historia rodzinna jako narzędzia zarządzania przeszłością

Zakończenie

Bibliografia

Summary (Too Loud a Historicity. The Usable Past in Inner Asia)

The book describes the inhabitants of postsocialist Inner Asia's search for usable past. Treating history as a policy directed towards the past, the author analyses how it is used at the state, local community and family level. A great deal of attention has been paid to practical forms of how the past functions beyond traditional historiography and historical policy, as well as beyond the institutions reproducing it: schools, museums, universities. The rich ethnographic material revealed bottom-up and non-extractual practices related to the visual, corporeal, material and ritual dimensions of the use of the past. The reader can therefore discover why Siberian Buddhists see Putin as a woman, why Altai shamans fight archaeologists, and why the spirits of the victims of communism in Mongolia demand to be remembered. The anthropological perspective used in the book to explain the social processes taking place in Siberia, Mongolia or the Chinese periphery can also be used to understand the reality that surrounds the reader.

Więcej informacji
Typ publikacji Monografia
Rok wydania 2020
Wersja publikacji drukowana
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej
Informacje szczegółowe
Tytuł (EN) Too Loud a Historicity. The Usable Past in Inner Asia
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 32
ISSN 1230-8595
ISBN 978-83-232-3753-2
Liczba stron 428
Liczba arkuszy wydawniczych 26,50
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się