Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Wyzwania edukacyjne i artystyczne. Od inspiracji do kreacji (PDF)

27,00 zł

Praca koncentruje się na popularyzacji wiedzy oraz promocji badań własnych poprzez edukacyjno-artystyczną konceptualizację (od inspiracji do kreacji) odnoszoną do osobistych doświadczeń dydaktycznych, naukowych i warsztatowo-artystycznych w kontekście zmieniających się wyzwań edukacyjnych i estetycznych. Rozważania autorów dotyczą konceptualizacyjnego postępowania w takich obszarach integracji pedagogiki i sztuki (estetyki), jak: (1) opisanie własnych działań pedagogicznych, artystycznych lub pedagogiczno-artystycznych, (2) rozpoznanie metodologiczne opracowanych płaszczyzn poznawczo-badawczych, różnicujących i integrujących konceptualizację w pracy artystów i pedagogów, (3) opisanie procesu twórczego w kontekście wyzwań edukacyjnych i artystycznych.
Zrozumienie twórczych procesów własnych działań poznawczych i badawczych, uwspólnianych praktyką pedagogiczną i artystyczną, prowadzi do społecznej i kulturowej refleksji nad sobą, którą wzbogaca się w pracy naukowej poprzez kontakt z „materiałem” badań własnych. W książce znajdziemy przemyślenia odnoszące się do teorii konferencji, myślenia algorytmicznego i receptywnego, fenomenu marzeń po skupieniu, kreacji, mody i edukacji, edukacyjnej funkcji architektury, stylu, awangardowych form relacji wirtualnych, transformacji systemowej, pragmatycznej organizacji sztuki (w) edukacji, kształcenia językowego, kreatywności języka, heurystyki w nauczaniu literatury obcej, kształcenia muzyczno-matematycznego oraz tożsamości wychowania i malowania.

Wstęp
Mariusz Dembiński
Wprowadzenie: próba nakreślenia teorii konferencji jako pedagogiczno-artystycznego
widowiska kulturowego. Na przykładzie przebiegu konferencji Od inspiracji do kreacji.
Wyzwania edukacyjne i artystyczne
Andrzej Tarnopolski
Przekraczanie reguł myślenia algorytmicznego i recepturalnego oraz ich znaczenie
dla funkcjonowania świata kultury
Małgorzata Piasecka
Marzenie po skupieniu jako fenomen pomiędzy obrazem (peinture) a obrazem poetyckim
(image)
Monika Kostrzewa
Kreacja, moda, edukacja – wzajemne relacje obecne w procesie zmian kulturowo-estetycznych
Jerzy Suchanek
Światło w edukacyjnej funkcji architektury
Nataliya Sheliahovich
Aктуальные интерпретации научной категории «стиль» в современном искусство-знании
Mirosława Ściupider-Młodkowska
Awangardowe formy relacji wirtualnych jako szansa dla współczesnej edukacji
Robert Poklek
Transformacja systemowa jako wyzwanie dla kształcenia pedagogów
Małgorzata Ptak
Pragmatyzm idei i organizacji sztuki (w) edukacji
Dorota Frątczak, Gracjana Herman
Istota i problemy kształcenia językowego na etapie edukacji wczesnoszkolnej
Gracjana Herman
Językowa kreatywność uczniów a ich możliwości komunikacyjne – wykorzystanie metody systemowej
Katsiaryna Dzichkouskaya
Heuristics in teaching foreign literature for university language students: basis for the design of a training module
Anna Łuczak
Kształcenie muzyczno-matematyczne a kompetencje kluczowe dziecka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
Mariusz Dembiński
Tym samym bowiem jest malowanie i wychowanie

The work focuses on popularizing knowledge and promoting the authors' own research through educational-artistic conceptualization (from inspiration to creation) related to own didactic, scientific and workshop-artistic experiences, in the context of changing educational and aesthetic challenges. The authors deal with the conceptualization procedure in such areas integrating pedagogy and art (aesthetics) as: (1) describing their own pedagogical, artistic or pedagogical-artistic activities; (2) methodological recognition of the cognitive-research planes, differentiating and integrating conceptualization in the work of artists and pedagogues; (3) describing the creative process in terms of educational and artistic challenges.
Understanding the creative processes of one's own cognitive and research activities, shared through pedagogical and artistic practice, is therefore an expression of the social and cultural reflection on oneself, which is enriched in scientific work by contact with the "material" of one's own research. The book features discussions relating to: the theory of conferences, algorithmic and receptive thinking, the phenomenon of dreams after concentration, creation, fashion and education, the educational function of architecture, style, avant-garde forms of virtual relations, systemic transformation, pragmatic organization of art (in) education, language education, language creativity, heuristics in teaching foreign literature, musical-mathematical education, and the identity of education and painting.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Wyzwania edukacyjne i artystyczne. Od inspiracji do kreacji (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski, angielski, białoruski
Tytuł (EN) Educational and Artistic Challenges. From inspiration to creation
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 340
ISSN 0083–4254
ISBN 978-83-232-3945-1 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323239451
Liczba stron 240
Liczba arkuszy wydawniczych 16,00

Produkty powiązane

Zapisz się