Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Wywoływanie autonarracji w badaniach psychologicznych. Ocena (auto)narracyjności wypowiedzi

20,00 zł

Monografia z zakresu narratopsychologii, a ściślej metodologii badań jakościowych typu narracyjnego. Autorka podejmuje stosunkowo nowy problem z zakresu ludzkich form komunikacji i ekspresji. O wysokich walorach pracy świadczy bogactwo zebranego materiału, klarowny sposób prezentacji oraz wyjątkowo rzetelne i precyzyjnie opisane procedury badawcze i analizy psychometryczne. Zjawisko narracji stanowi przedmiot zainteresowań nie tylko językoznawców czy literaturoznawców, ale także coraz częściej etnometodologów, socjologów i kulturoznawców.

Self-narrative (as reporting one's own experience in a narrative form) is a significant source of information for a psychologist, because the self-narrative reflects an individual pattern of meaning-making, which is constitutive for the sense of identity. It is claimed that the usefulness of methods (instructions) aimed at generating self- narrative should be assessed. The moreuseful the instruction is, the highere level of narrativity it produces. It might be assumed, that there are some factors (intrapersonal and situational), which may modify the effects of self-narrative elicitation instructions. One of the intrapersonal factors is the self-narrative inclination - a dispositional tendency to story-telling about one's own experience. The book concerns the estimation of narrativity levels in the texts produced by the participants during three different self-narrative elicitation instructions (1. open-ended question; 2. photo-elicitation interview; 3. life-as-book metaphor). The participants differed in the self-narrative inclination level. Texts were quantitatively contentanalyzed in search for narrativity indices and narrativity levels. Briefly speaking, the peace of research suggests, that the psychologist should not disregard the impact of self-narrative inclination on the usefulness of self-narrative elicitation instructions.

Wstęp

1. Narracja, autonarracja i (auto)narracyjność
1.1. Narracja - metafora czy zjawisko naturalne?
1.2. Narracja i autonarracja w psychologii - konteksty teoretyczne
1.3. Narracyjność i autonarracyjność
1.4. Inklinacja autonarracyjna i jej pomiar
1.4.1. Określanie poziomu inklinacji autonarracyjnej - kwestionariusz IAN-R
1.4.2. Wokół konstrukcji kwestionariusza
1.4.3. Niektóre psychometryczne właściwości kwestionariusza IAN-R
1.4.3.1. Statystyki opisowe
1.4.3.2. Rzetelność
1.4.3.3. Trafność kryterialna
1.5. Diagnostyczna użyteczność (auto)narracyjności wypowiedzi

2. Metody generowania autonarracji
2.1. Podejście jakościowe - podstawowe założenia i strategie badawcze
2.2. Badania (auto)biograficzne
2.3. Badania narracyjne
2.4. Kontekst relacyjny metod generowania autonarracji
2.4.1. Relacja interpersonalna badacza i osoby uczestniczącej w badaniu i jej wpływ na przebieg wywiadu
2.4.2. Proces opowiadania a problematyka współkonstruowania danych w relacji badawczej
2.4.3. Rola badacza prowadzącego wywiady jakościowe
2.5. Przegląd wybranych metod (instrukcji) generowania autonarracji
2.5.1. Metody nieautobiograficzne, sprawozdania słowne i niedostatki w procesie autonarracji
2.5.2. Ogólna klasyfikacja wywiadów a charakterystyka metod generowania autonarracji
2.5.3. Dialog hermeneutyczny jako przykład metody niesformalizowanej a sformalizowane wywiady tematyczne
2.5.4. Metodyka prowadzenia wywiadu na przykładzie biograficznego wywiadu narracyjnego Schützego
2.5.5. Wywiad na temat historii życia i metafora rozdziałów życia
2.5.6. Wywiad z wykorzystaniem linii życia i inne metody uwzględniające czasowość egzystencji
2.5.7. Wywiad z wykorzystaniem fotografii i innych przedmiotów osobistych
2.6. Kryteria dobrej metody autonarracyjnej

3. Wybrane aspekty analizy treści i analizy (auto)narracji
3.1. Rozumienie i interpretacja
3.2. Analiza treści jako metoda interpretowania
3.2.1. Podstawowe pojęcia i etapy analizy treści
3.2.2. Sposoby kategoryzowania jednostek analizy
3.3. Analiza (auto)narracji
3.3.1. Hermeneutyczna analiza (auto)narracji
3.3.2. Treściowa i formalna analiza (auto)narracji i pomiar narracyjności

4. Przebieg badań własnych i analiza danych
4.1. Przebieg badań własnych
4.1.1. Problem badawczy
4.1.2. Ogólny plan badań, sposób doboru próby i charakterystyka grupy badawczej
4.1.3. Procedura generowanie autonarracji - tematy, metodyka oraz instrukcje
4.1.4. Przebieg wywiadów i modyfikacje przyjętej procedury badania
4.1.5. Dwa sposoby transkrypcji wywiadów
4.2. Opracowanie wskaźników (auto)narracyjności i sposobów ich pomiaru
4.2.1. Opracowanie wskaźników (auto)narracyjności i innych wskaźników opisowych tekstu
4.2.2. Opracowanie słownika kodowego
4.3. Analiza wyników badań własnych
4.3.1. Opracowanie wskaźnika narracyjności
4.3.2. Testowanie hipotezy o występowaniu różnic w poziomie narracyjności wypowiedzi w zależności od inklinacji, metody, kolejności lub tematu, a także interakcji między nimi
4.3.3. Poszukiwanie wzorców wypowiedzi
4.3.3.1. Efekty grupowania wypowiedzi - charakterystyka podstawowa
4.3.3.2. Efekty grupowania wypowiedzi a inklinacja autonarracyjna oraz warunki prowadzenia wywiadu
4.3.3.3. Efekty grupowania wypowiedzi - charakterystyka szczegółowa
4.4. Dyskusja wyników

Zakończenie

Literatura

Spis tabel

Spis fotografii i rysunków

Spis wykresów

Eliciting of self-narratives in psychological research and diagnosis. Assessment of the (self)narrativity utterances (Summary)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Wywoływanie autonarracji w badaniach psychologicznych. Ocena (auto)narracyjności wypowiedzi
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Tytuł (EN) Eliciting of self-narratives in psychological research and diagnosis. Assessment of the (self)narrativity utterances
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia nr 8
ISBN 978-83-232-2135-7
Liczba stron 228
Format [cm] 17,5 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się