Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Wszędzie i zawsze… Żydzi. Obraz społeczności żydowskiej w prasie i publicystyce obozu narodowego w Polsce w latach 1930–1939 (PDF)

55,00 zł

W okresie międzywojennym Żydzi stanowili drugą pod względem liczebności mniejszość narodową w Rzeczypospolitej. Mniejszość żydowska nie miała charakteru terytorialnego, jej przedstawicieli można było spotkać na terenie całego państwa, choć oczywiście ich rozmieszczenie nie było równomierne.

Tak zwana kwestia żydowska stanowiła jedno z istotniejszych zagadnień w ówczesnej Polsce, dotykających wszystkich sfer życia. Z pewnością była zagadnieniem pierwszoplanowym dla zwolenników szeroko rozumianego obozu narodowego. Rzecz jasna tematyka żydowska zajmowała również poczesne miejsce w ówczesnej prasie i publicystyce narodowej – nieprzypadkowo mówi się o żydocentryzmie przekazu narodowców. Liczba publikacji dotyczących społeczności żydowskiej gwałtownie wzrosła po 1931 roku i utrzymała się na wysokim poziomie do schyłku roku 1938. Pole badawcze jest zatem niezwykle szerokie, także z powodu podziału obozu narodowego w latach 30. na liczne grupy, nierzadko nastawione do siebie nieprzychylnie. Opinie – brzmiące dla współczesnego czytelnika często dość egzotycznie – wyrażane na łamach prasy i w publicystyce, dotyczące tak licznej społeczności żydowskiej w ostatnim okresie jej istnienia w warunkach polskiej niepodległości pozwalają lepiej zrozumieć skomplikowane relacje polsko-żydowskie oraz wielonarodowe społeczeństwo, którego już nie ma.

Wykaz skrótów

Wstęp

1. „Żydoznawstwo”
1.1. Żydzi w dziejach powszechnych
1.2. Żydzi w dziejach Polski
1.3. Żydzi w ujęciu socjologicznym i etnograficznym
1.4. Stereotyp Żyda

2. Żydzi w życiu politycznym i społecznym
2.1. Komunizm
2.2. Syjonizm
2.3. Międzynarodowy kontekst kwestii żydowskiej
2.4. Związki z masonerią
2.5. Relacje Żydów z polskimi stronnictwami politycznymi
2.5.1. Sanacja
2.5.2. Polska Partia Socjalistyczna
2.5.3. Obóz narodowy
2.5.4. Pozostałe ugrupowania na polskiej scenie politycznej
2.6. Stosunek Żydów do Kościoła katolickiego
2.7. Żydzi a zagadnienia obronności państwa
2.8. Żydzi w dyplomacji, administracji państwowej i samorządowej
2.9. Zagadnienie asymilacji Żydów
2.10. Relacje Żydów z państwem polskim i Polakami

3. Żydzi w życiu gospodarczym
3.1. Handel i usługi
3.2. Rzemiosło i przemysł
3.3. Rolnictwo
3.4. Bankowość i finanse
3.5. Wolne zawody

4. Żydzi w życiu kulturalnym
4.1. Prasa
4.2. Radio
4.3. Sztuka
4.3.1. Literatura
4.3.2. Teatr
4.3.3. Kino
4.3.4. Muzyka
4.3.5. Sztuki plastyczne
4.4. Szkolnictwo
4.4.1. Powszechne i średnie
4.4.2. Wyższe uczelnie
4.5. Sport i wypoczynek

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osób

Everywhere and always... Jews. The image of the Jewish community in national camp press and journalism in Poland from 1930-1939 (Summary)

In the interwar period, Jews constituted the second largest national minority in the Republic of Poland. The Jewish minority did not have a territorial character, and its representatives could be found all over the country, although their distribution was obviously not even. The so-called Jewish question was one of the most important issues in Poland at that time, affecting all spheres of life. It was certainly the most important issue for the supporters of what was broadly defined as the national camp. Of course, Jewish themes also figured prominently in the national press and journalism of the time – it is no coincidence that the nationalists' message was Judeocentric. The number of publications on the Jewish community rose sharply after 1931 and remained at a high level until the end of 1938. The field of research is therefore extremely broad, not least because of the division of the national camp in the 1930s into numerous groups, often hostile to each other. Opinions that often sound somewhat exotic to the contemporary reader were expressed in the press and political commentary about the large Jewish community in the last period of its existence under the conditions of Polish independence. These opinions allow for a better understanding of complicated Polish-Jewish relations and that now non-existent multinational society.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Wszędzie i zawsze… Żydzi. Obraz społeczności żydowskiej w prasie i publicystyce obozu narodowego w Polsce w latach 1930–1939 (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) Everywhere and always... Jews. The image of the Jewish community in national camp press and journalism in Poland from 1930–1939
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Historia nr 249
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-4155-3 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241553
Liczba stron 546
Liczba arkuszy wydawniczych 46,00

Produkty powiązane

Zapisz się