Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję

24,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: Wydawnictwo Naukowe UAM

Publikacja zawiera trzy zasadnicze bloki tematyczne: 1. Konstrukcja ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2. Granice ochrony osób poszkodowanych, 3. Dystrybucja ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Celem publikacji jest połączenie doświadczeń nauki prawa oraz praktyki w kontekście aktualnych wyzwań związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W ramach pierwszego bloku poruszono m.in. zagadnienia konstrukcji ubezpieczenia OC PPM oraz jego ewolucji i kierunków przemian, actio directa, jurysdykcji w sporach z zakresu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych, szkód wynikających z użycia pojazdu jako środka transportu oraz szkód wyrządzonych przez pasażera tudzież pojazd autonomiczny, wyczerpania sumy gwarancyjnej i ubezpieczenia OC nadwyżkowego, a także problematyce oddziaływania prewencyjnego. Drugi blok tematyczny poświęcono analizie roli orzecznictwa sądowego w wyznaczaniu granic ochrony osób poszkodowanych, ich szczególnej sytuacji i prawom oraz lukom w systemie ich ochrony. W ramach trzeciego bloku zaprezentowano zagadnienia analizy potrzeb i wymagań klienta przy zawieraniu umów ubezpieczenia OC PPM, uwagom de lege ferenda  oraz praktyce dystrybucji i obsługi ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wstęp (Marcin Orlicki, Jakub Pokrzywniak, Aleksander Raczyński)

CZĘŚĆ 1

Konstrukcja ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Marcin Orlicki

Obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – obszary ochrony uzasadnione aksjologicznie i uzasadnienia pozbawione

Andrzej Maciążek

Zależność między ubezpieczeniem obowiązkowym posiadaczy pojazdów mechanicznych a dobrowolnymi ubezpieczeniami OC

Anna Grykin

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w kontekście braku opłacenia składki

Zbigniew Długosz

Wpływ funkcji przepisów o regresie nietypowym w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na ich interpretację

Joanna Twardowska

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – wnioski de lege ferenda, punkt widzenia praktyki

CZĘŚĆ 2

Granice ochrony osób poszkodowanych

Marcin Krajewski

Rola orzecznictwa w wyznaczaniu granic ochrony poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

Dariusz Fuchs

Jurysdykcja w sporach z zakresu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w świetle rozporządzenia Bruksela I bis na tle rozwoju europejskiego prawa ubezpieczeniowego

Bartosz Kucharski

O rozbieżnym pojęciu ruchu pojazdu

Dorota Maśniak

Kompensacja szkód wynikających z użycia pojazdu pełniącego funkcję maszyny przez ubezpieczyciela OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Aleksander Raczyński

Szkody wyrządzone przez pasażera a zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na tle prawodawstwa i orzecznictwa Unii Europejskiej

CZĘŚĆ 3

Dystrybucja ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Jakub Pokrzywniak

Analiza wymagań i potrzeb klienta przy zawieraniu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

The publication contains three main thematic areas: 1. the construction of liability insurance for motor vehicle owners, 2. the limits of the protection of injured parties, 3. the distribution of liability insurance for motor vehicle owners. The aim of the publication is to combine the experience of law and practice in the context of current challenges related to the mandatory civil liability insurance for motor vehicle owners.

Within the first area, the issues discussed include the construction of third-party liability motor insurance and its evolution and the direction of changes, actio directa, jurisdiction in disputes within the scope of obligatory motor insurance, damages resulting from the use of a vehicle as a means of transport and damage caused by a passenger or an autonomous vehicle, exhaustion of the guarantee amount and additional TPL motor insurance, as well as the issue of preventive impact. The second thematic area is devoted to an analysis of the role of judicial decisions in setting the limits for the protection of injured parties, their special situation and rights, as well as gaps in the system for their protection. The third area presents issues related to analysing customer needs and their requirements when concluding third-party liability insurance agreements, de lege ferenda comments, and the distribution and servicing of motor insurance.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – nowe spojrzenie na znaną instytucję
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Język polski
Tytuł (EN) Motor vehicle liability insurance – new perspective on a well-known institution
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Prawo nr 249
ISSN 0083-4262
ISBN 978-83-232-3972-7
DOI 10.14746/amup.9788323239734
Liczba stron 160
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka

Produkty powiązane

Zapisz się