Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Teologia dogmatyczna. Kościół w Polsce wobec pandemii, t. 17/2022 (PDF)

22,00 zł

Kolejne tomy monografii wieloautorskiej Teologia dogmatyczna zawierają teologiczne komentarze do najnowszych dokumentów oficjalnego nauczania Kościoła oraz ważnych wydarzeń z życia Kościoła katolickiego. W takim formacie jest to seria wyjątkowa w polskiej literaturze teologicznej. Obecny siedemnasty już tom został zatytułowany Kościół w Polsce wobec pandemii. Dwunastu autorów z różnych środowisk naukowych, z Poznania, Wrocławia, Warszawy, Gniezna, Obry, Krakowa podjęło się inspirującego i zobowiązującego wyzwania krytycznego teologicznego skomentowania doświadczenia Kościoła katolickiego w Polsce w obliczu pandemii SARS-CoV-2. Tom zawiera teksty, które są próbą opisu i zrozumienia samego wydarzenia, a także wskazują wyzwania teologiczne i duszpasterskie, które stoją przed chrześcijanami żyjącymi w Polsce. Na monografię składają się teksty napisane z punktu widzenia teologii dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, teologii duchowości oraz prawa kanonicznego.

Paweł Kiejkowski, Wprowadzenie

Bogdan Ferdek, Pandemia jako wyzwanie dla teologii i filozofii oraz ideologizacja pandemii

Adam Wojtczak, Z Maryją wobec wirusa bezbożności w dobie COVID - 19

Jacek Hadryś, Nowe szanse i zagrożenia w dążeniu do pełni życia w Bogu ujawnione w okresie pandemii COVID-19

Andrzej Bohdanowicz, Cierpienie duchowe człowieka w kontekście pandemii SARS-CoV-2 wyzwaniem dla służby zdrowia i posługi duszpasterskiej w szpitalu

Mieczysław Polak, „Pandemiczne” wyzwania dla „post-pandemicznego” duszpasterstwa. Inspiracje papieża Franciszka

Małgorzata Pagacz, Towarzyszenie młodemu człowiekowi w świetle nauczania papieża Franciszka na tle sytuacji pandemicznej w Polsce

Agnieszka Łoza, Gdzie jest Bóg? Pandemia COVID-19 a podstawowe pytania teodycei

Paweł Kiejkowski, Czy Kościół może jeszcze nauczać o gniewie Bożym? Kilka refleksji w kontekście doświadczenia epidemii COVID-19

Tomasz Nawracała, (Nie)wiarygodność Kościoła w czasie pandemii

Paweł Beyga, Kryzys wizerunkowy Kościoła w czasie pandemii COVID-19 jako wyzwanie dla teologii i duszpasterstwa

Dawid Pietras, Postawy i formy przyjmowania Komunii św. przez wiernych świeckich według dyscypliny kościelnej w trakcie pandemii COVID-19

Noty o Autorach

Subsequent volumes of the monograph by the multi-author Dogmatic Theology contain theological commentaries on the latest documents of the official teaching of the Church and important events in the life of the Catholic Church. In such a format, it is a unique series in Polish theological literature. The current, seventeenth, volume is entitled The Church in Poland in the face of the pandemic. Twelve authors from various scientific circles, from Poznań, Wrocław, Warsaw, Gniezno, Obra, Kraków, undertook the inspiring and obliging challenge of critical theological commentary on the experience of the Catholic Church in Poland in the face of the SARS-CoV-2 pandemic. The volume contains texts that are an attempt to describe and understand the event itself, as well as indicate theological and pastoral challenges that are faced by Christians living in Poland. The monograph consists of texts written from the point of view of dogmatic, moral, pastoral theology, theology of spirituality and canon law. 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Teologia dogmatyczna. Kościół w Polsce wobec pandemii, t. 17/2022 (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) Dogmatic Theology, t.17, The Church in Poland Towards the Pandemic
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 978-83-232-4114-0 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323241140
Liczba stron 214
Liczba arkuszy wydawniczych 11,50
Zapisz się