Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Syndrom postcovidowy w języku. Polsko-bułgarskie studium przypadku. Raport z badań eksperymentalnych (PDF)

20,00 zł

O wpływie pandemii COVID-19 na język pisano już wiele. Niniejsze studium ma jednak odmienny charakter niż opracowania, które ukazały się dotychczas na polskim czy bułgarskim rynku wydawniczym – przede wszystkim ma charakter porównawczy polsko-bułgarski. Opisane w badaniu obserwacje były czynione ad hoc, zatem przedmiot eksploracji stanowi język „w jego dzianiu się”. Rzadko spotykane okazuje się wykorzystanie w badaniu danych pozyskanych w drodze eksperymentu asocjacyjnego oraz eksperymentu ankietowego jednocześnie. Autorki celowo sięgają po wcale nieoczywisty typ otwartej kognitywnej definicji znaczenia.

Książka jest złożoną reakcją syntezy i analizy tworzywa językowego, która zachodzi w kontekście silnego oddziaływania ekstremalnej rzeczywistości fizycznej na człowieka. Badaczki w przyjętym przez siebie sposobie reagowania starają się uwzględnić złożony substrat pojęciowy, tj. zaktywizować wiedzę ogólną (wymiary fizyczny, społeczny i metajęzykowy), by następnie zrekonstruować sposób postrzegania pewnych elementów rzeczywistości, który jest silnie zdeterminowany zdolnościami wyobrażeniowymi człowieka oraz jego konstrukcją mentalną. W procesie konceptualizacji znaczenia każdego z badanych konceptów dostrzegają wyraźnie podstawowe procesy wchodzenia w interakcję ze światem, z otaczającą człowieka (w tym wypadku wrogą) rzeczywistością. Badane koncepty koronapanika, koronaparty i koronaturystyka to w dużej mierze odpowiedzi i sposoby reagowania na bardzo konkretne pandemiczne okoliczności.

Wprowadzenie

I. „Covidowy język” – badania nad zmianami w języku polskim i w języku bułgarskim w kontekście pandemi Covid-19

II. Przedmiot badań i metoda badawcza

III. Schemat konstrukcyjny compositów

IV. Od pandemicznej paniki do koronaturystyki. Sieć asocjacji
Przebieg badania
Wyniki badań
Podsumowanie

V. Wyniki badań eksperymentalnych
Кoronapanika vs. ковидпаника, czyli dlaczego wykupiliśmy cały papier toaletowy
Кoronaparty vs. ковидкупон, czyli o tym, jakich młodzież studencka szuka uciech
Кoronaturystyka vs. ковидтуризъм, czyli o eksploracji świata w dobie pandemii

Zakończenie

Bibliografia

Indeks osób

Indeks derywatów polskich

Indeks derywatów bułgarskich

Indeks słów i wyrażeń reakcji polskich

Indeks słów i wyrażeń reakcji bułgarskich

Streszczenie
Syndrom postcovidowy w języku. Polsko-bułgarskie studium przypadku (raport z badań eksperymentalnych)

Резюме
Постковиден синдром в езика. Полско-българската ситуация (доклад от експериментални изследвания)

Resume
Postcovid syndrome in the language. Polish-Bulgarian case study (experimental research report)

Much has been written about the impact of the Covid-19 pandemic on language. However, this study is of a different nature than studies already published on the Polish or Bulgarian publishing market. First of all, it has a comparative Polish-Bulgarian character. The observations described in the study were made on the spur of the moment, so the subject is exploring language "as it happens". It uses data obtained through an association experiment and a survey simultaneously, which is rare in research. Finally, we deliberately reach for a completely unobvious type of open cognitive definition of meaning.

The book is a complex reaction of the synthesis and analysis of linguistic material, which takes place in the context of the strong impact of extreme physical reality on humanity. In the way we react, we try to take into account a complex conceptual substrate, i.e. activate general knowledge (physical, social and metalinguistic dimensions), and then reconstruct the way of perceiving certain elements of reality, which is strongly determined by our imaginative abilities and mental construction. In the process of conceptualizing the meaning of each of the concepts studied here, we clearly see the basic processes of interacting with the world, with the surrounding reality (in this case a hostile one). The concepts of Corona panic, Coronaparty and Corona tourism are largely answers and ways of reacting to very specific pandemic circumstances.

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Syndrom postcovidowy w języku. Polsko-bułgarskie studium przypadku. Raport z badań eksperymentalnych (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język bułgarski/polski
Tytuł (EN) Post-Covid syndrome in language. A Polish-Bulgarian case study (experimental research report)
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Filologia Słowiańska nr 58
ISSN 1429-7612
ISBN 978-83-232-4207-9 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323242079
Liczba stron 140
Liczba arkuszy wydawniczych 8,00
Zapisz się