Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia wyższe a jakość życia osób niepełnosprawnych. Studium porównawcze

17,00 zł

Współczesność obfituje w wiele trudno przewidywalnych zmian, które zachodzą w sferze ekonomicznej, społecznej czy politycznej. Zmiany te pociągają za sobą również wiele konsekwencji, które nie zawsze i nie dla wszystkich mieć muszą pozytywny wymiar. Konsekwencją owych przemian jest pojawianie się kategorii ludzi zmarginalizowanych, tzw. underclass, którzy nie dysponują odpowiednią wiedzą i umiejętnościami, by sprostać zachodzącym zmianom (por. Radziewicz-Winnicki 2004). Osoby te pozostają więc bez szans na partycypację w ogólnie dostępnych dobrach społecznych, takich jak praca, kultura czy aktywność obywatelska. Wśród grup zagrożonych marginalizacją społeczną są również osoby niepełnosprawne, które jak w soczewce skupiają całe spektrum barier. Do obszarów szczególnie zagrożonych marginalizacją w życiu osób z niepełnosprawnościami należą: edukacja, zatrudnienie oraz dostęp do szeroko rozumianej rehabilitacji. Trzeba jednak pamiętać, że sytuacja życiowa osób niepełnosprawnych, określająca ich pozycję społeczną, jest niewątpliwie wypadkową wielu składników, takich jak między innymi parametry zdrowotne, psychiczne czy funkcjonalne. Nie należy zapominać przy tym o niezwykle istotnych cechach położenia społecznego, sytuacji rodzinnej, sytuacji ekonomicznej kraju czy uregulowań prawnych, które decydują o miejscu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Czynnikami determinującymi doświadczanie jakości życia przez osoby z niepełnosprawnościami są głównie możliwości rozwoju jednostki, widziane przez pryzmat wykształcenia, realizacji w zawodzie czy poprzez ocenę własnych doświadczeń.

Wstęp    

Rozdział 1
Edukacja! niepełnosprawność - determinanty jakości życia    
1.1.    Jakość życia    
1.2.    Jakość życia a edukacja    
1.3.    Jakość życia a niepełnosprawność    

Rozdział 2
Szanse i zagrożenia społecznej integracji osób niepełnosprawnych    
2.1.    W stronę społecznego modelu niepełnosprawności    
2.2.    Społeczny kontekst procesu integracji osób niepełnosprawnych: od mar¬ginalizacji do integracji społecznej    
2.2.1.    Postawy wobec osób z niepełnosprawnościami    
2.2.2.    Bariery integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem ....
2.2.3.    Wsparcie społeczne jako istotny czynnik wyjścia z marginalizacji spo¬łecznej osób niepełnosprawnych      

Rozdział 3
Dostępność szkolnictwa wyższego dla osób niepełnosprawnych    
3.1.    Polityka oświatowa Polski i Francji wobec kreowania równych szans w do¬stępie do edukacji wyższej osób niepełnosprawnych    
3.2.    Dostępność uczelni wyższych gwarantem równych szans w edukacji osób z niepełnosprawnościami. Doświadczenia polskie i francuskie    

Rozdział 4
Metodologia badań       
4.1.    Temat, przedmiot i cele badań       
4.2.    Problemy badawcze    
4.3.    Metody, techniki i narzędzia badawcze    
4.4.    Dobór próby    
4.5.    Charaktery styka grupy badawczej       
4.5.1.    Rodzaj niepełnosprawności    
4.5.2.    Wiek    
4.5.3.    Płeć    
4.5.4.    Rok studiów      
4.6.    Weryfikacja hipotez badawczych       
4.6.1.    Dostępność Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Nancy 2 dla osób niepełnosprawnych     
4.6.1.1.    Działalność Biura Pełnomocnika do spraw Osób Niepełno¬sprawnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i na Uniwersytecie Nancy 2 - zakres oferowanej pomocy    
4.6.1.2.    Formy pomocy dla studentów niepełnosprawnych dostępne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Uniwersytecie Nancy 2    
Podsumowanie       
4.6.2.    Motywy podejmowania studiów wyższych przez osoby niepełnosprawne      
4.6.2.1.    Motywy decyzji o rozpoczęciu studiów wyższych przez oso¬by niepełnosprawne    
4.6.2.2.    Motywy wyboru uczelni przez osoby niepełnosprawne ....
Podsumowanie       
4.6.3.    Rola studiów wyższych w kształtowaniu sytuacji ekonomicznej studentów niepełnosprawnych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Nancy 2    
4.6.4.    Rola studiów wyższych w kształtowaniu sytuacji społecznej studentów niepełnosprawnych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Nancy 2    
4.6.5.    Rola studiów wyższych w kształtowaniu sytuacji zawodowej studentów niepełnosprawnych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Nancy 2    
4.6.6.    Rola studiów wyższych w kształtowaniu sytuacji zdrowotnej studentów niepełnosprawnych z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Nancy 2    

Zakończenie i wnioski    
Bibliografia    
Higher education and the quality of life of handicapped persons. A comparative study (S u m m a r y)

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Studia wyższe a jakość życia osób niepełnosprawnych. Studium porównawcze
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
Seria Psychologia i Pedagogika nr 151
ISBN 978-83-232-2161-6
Liczba stron 220
Zapisz się