Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia Rossica Posnaniensia, v.XXXIII

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

LITERATUROZNAWSTWO

W. B r i o, "Triumwirat poetów": Milosz, Brodski, Wenclowa
S. K r y ł o w a, System lejtmotywów w zbiorze losifa Brodskiego "Nowe stonce do Augusty"
L. Żarawina, "Opowiadania kołymskie" W.T. Szlamowa jako palimpsest
A. Podczinienow, T. Snigiriewa, "Obywatel świata" jako kategoria i jako obraz literatury rosyjskiej
M. Łoskutnikowa, Cechy treści artystycznych w opracowaniu literackim "wiecznych" obrazów(Don Juan)

JĘZYKOZNAWSTWO

Ł. W j a z i k o w a, O historii alternacji samogłosek w sylabie rdzeniowej w języku rosyjskim
J. Chabibullina, Jeszcze raz o kontaminacji słowotwórczej w języku rosyjskim
B. N o w i c k a, Feminativa z przedrostkiem "" w nowym słownictwie rosyjskim
A. N a r l o c h, Prefiksalne przymiotniki kolorystyczne we współczesnej prasie rosyjskiej
B. Hrynkiewicz-Adamskich, Współczesne nazwy moskiewskich agencji nieruchomości
A. Szczerba k, Podejście lingwokognitywne w badaniach regionalnej onomastyki
T. Pleszkowa, Słownictwo dialektalne prowincji archangielskiej
N. A ni s i m o w a, O strukturze i pochodzeniu terminologii meteorologicznej
G. I w a n o w a, Rosyjska terminologia lingwistyczna: problem zapożyczeń
A. Sutkiewicz, Idiomy jako odzwierciedlenie mentalności narodowej
W. Z i m i n, Konotacja kulturowa frazeologizmów w języku rosyjskim
3. G a b r i k, Zmiany semantyczne we współczesnym języku rosyjskim (na przykładzie ewolucji znaczenia frazeologicznego "noewyje pycckije")

LITERARY STUDIES

I. Brio, "The triumvirate of poets"'. Milosz, Brodsky, Venclova
S. K r y l o v a, The system of leitmotifs in Joseph Brodsky's poetry collection "New Stanzas to Augusta"
L. Zharavina, "Kolyma stories" by V. Shalamov as a palimpsest
A. Podchinenov, T. Snigireva, "Citizen of the world" as a category and as an image of Russian literature
M. Loskutnikova, Specifics of art content in literary development of "eternal" images (Don Juan)

LINGUISTIC STUDIES

L. V y a z i k o v a. On the variation of vowels in the root syllable in the Russian language
Y. Khabibullina, Once again about the derivational contamination in Russian
B. N o w i c k a, Feminatives with the suffix ""in new Russian lexicon
A. N a r I o c h, Structural and semantic description of colour adjectives with prefixes in Russian press
B. Hrynkiewicz -Adamskich, The present-day proper names of realty services in Moscow
A. Shcherbak, Linguocognitive approach in regional onomastic research
T. Pleshkova, The dialectal vocabulary of Arkhangelsk Region
N. A n i s i m o v a, On the structure and origin of meteorological terminology
G. I v a n o v a, Russian linguistic terminology: problem of borrowing
A. S u t k e v i t c h, Idioms as an expression of national mentality
V. Z i m i n, Cultural connotation of phraseological units in Russian language
H. G a b r i c k, Semantic changes in the modern literary language (on the example of the development of the phraseological meaning "New Russians")

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Studia Rossica Posnaniensia, v.XXXIII
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język rosyjski, polski, angielski, niemiecki
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
ISSN 0081-6884
ISBN 83-232-1736-X
DOI 10.14746/strp
Liczba stron 149
Liczba arkuszy wydawniczych 10,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się