Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia Rossica Posnaniensia, v.XXXII

Open Access Open Access
28,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

A. Markunas, Filologia rosyjska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza - wczoraj i dziś

LITERATUROZNAWSTWO

K. W i n d l e, Aleksander Zuzienko a australijski temat w literaturze radzieckiej
N. D u b r o w i n a, Problem rozumienia socrealizmu w kontekście kulturowo-historycznym O. F r o l o w a, Terminologia obcojęzyczna w opowiadaniu A.S. Puszkina "Dama Pikowa"
J. K u l i k o w a, "Dokądże mamy płynąć?..." (Zaproszenie do podróży Puszkina, Baudelaire'a i Gumilowa)
W. A m i n i e w a, Funkcje szczegółu w prozie A.P. Czechowa i F. Amirchana: aspekt porównawczy
W. K o m p a n i e j e c, Problematyka metafizyczna poezji S.A. Jesienina
S. O w s i a n n i k o w a, Forma sonatowa w poezji Anny Achmatowej
J. K a p i n o s, Antib I. Bunina przez pryzmat Guy de Maupassanta

JĘZYKOZNAWSTWO

N. N i k o ł a j e w a, Współczesne przekłady ,Areopagityk" na język rosyjski
R. J u n u s o w, Osobowość językowa w kontekście przekładu literatury pięknej z języka polskiego na rosyjski
T. W o ł y n i e c, Gramatyczne problemy przekładu literatury pięknej
K. S z t a j n, D. Pietrienko, Kaukaz oczyma Polaka: semiotyczny portret Piatigorska wg danych tekstu pamiętnika Sergiusza S. Powoiockiego "Co moje oczy widziały"
N. T u p i k o w a, Aspekt lingwistyczny badania dokumentów początku XVII w. w składzie archiwum "rosyjskiego" Jana Piotra Sapiehy
O. K r y I o w a, Ubiór wieśniaczki północnorosyjskiej jako znak semiotyczny
J. M a l e ń k o, Prezentacja werbalna locusu bytu Słowian wschodnich w piosenkach ludowych
T. T a r a s i e n k o, Anegdota jako fenomen języka i kultury
L. K o w a l o w a, Koncept jako kategoria lingwokulturologii (na materiale języka rosyjskiego, niemieckiego i angielskiego)
A. O n k o w i c z, Neologoepistemy ukraińskie we współczesnym języku rosyjskim
W. C h o d u s, Milczenie w przestrzeni tekstu dramaturgicznego
W. K a m i ń s k i, L. Mironiuk, Frazeologia rosyjska w aspekcie metonimii i negacji

GLOTTODYDAKTYKA

J. J a n u s z, Związki rosyjsko-ukraińskie w dydaktyce języka rosyjskiego jako obcego
D. P r e s t e l, N. Filimonowa, Technologia komunikowania się pedagogicznego ze studentami amerykańskimi w warunkach letnich kursów językowych
L. S m ę d z i k, Komunikacyjne kształcenie obcojęzyczne oparte na koncepcjach programowych nauczania języka rosyjskiego i niemieckiego w szkole polskiej
J, R u d y k i n a, Rola slownictwa z komponentem narodowo-kulturowym "znaczenia" w procesie nauczania języka rosyjskiego
S. M i t i n a, Projektowanie w kształtowaniu kompetencji językowej przyszłego nauczyciela M. D ż u s u p o w, Narodowe obrazy psychologiczne jednostek językowych i treść podręcznika języka rosyjskiego w krajach WNP
A. M a r k u n a s, Język rosyjski jako obcy w przestrzeni ogólnoeuropejskiej

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Studia Rossica Posnaniensia, v.XXXII
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana, e-book
Język rosyjski, polski, angielski, niemiecki
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
ISSN 0081-6884
ISBN 83-232-1609-6
DOI 10.14746/strp
Liczba stron 250
Liczba arkuszy wydawniczych 17,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się