Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia Rossica Posnaniensia, v.XXIX

Open Access Open Access
22,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

A. Markunas, Na jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa

LITERATUROZNAWSTWO

A. Tśaikovskaja, Bóg, człowiek i wąż w biblijnych określeniach (na podstawie tekstu rosyjskiego synodalnego przekładu)
I. Pawlenko, Rola chrystianizacji w powstawaniu i rozwoju wschodnio-słowiańskiej (rosyjskiej i ukraińskiej) prozy niebajkowej
E. Dobrowieckaja, Stary Testament w muzyce rosyjskiej XIX wieku: interpretacje i koncepcje
I. Szarycz, Kanon religijny w "Legendzie o Borysie i Glebie" i "Opowieści o Piot-rze i Fewronii". Porównanie
H. Chałacińska - Wiarte1ak, Ewangelia świętego Jana i epizod powieści "Bracia Karamazow" F.M. Dostojewskiego. (Dzieło literatury w perspektywie "wielkiego kodu")
I. Fiedorczuk, Symbolika biblilna w twórczości Anny Achmatowej
O. Mamaj, Poetycki świat Mariny Cwietajewej z punktu widzenia chrześcijaństwa
N. Pietrowa, "Nie wierząc cudowi wskrzeszenia... " O. Mandelsztama
Cz. Andruszko, "Pieśń nad pieśniami " w strukturze "konarmiejskiego" cyklu Isaaka Babla
O. Lebioduszkina, Motywy biblijne we współczesnej poezji rosyjskiej: od Nowego do Starego Testamentu

JĘZYKOZNAWSTWO

M. Wójtowicz, Z historii równoległych form imion chrześcijańskich w języku rosyjskim
I. Jerofiejewa, Formacje słowotwórcze w tekstach religijnych "Powieści minionych lat"
E. Balalykina, Cerkiewnoslowianizmy w języku A. Puszkina
T. Nikolajewa, Stylistyczna transformacja cerkiewnosłowianizmów w utworach demokratycznej satyry
W. Chlebda, Desakralizacja i resakralizacja frazeologii biblijnej w rosyjskiej prozie ostatniego dziesięciolecia
K. Shtain, Dyskurs filozoficzno-religijny ojca Pawła Floreńskiego. Uzupełnienie
I. Ratnikowa, Chrześcijański model onomastycznej charyzmy w języku rosyjskim i kulturze XX wieku
N. Alefirienko, Frazeologiczna hermeneutyka światopoglqdu chrześcijańskiego (na materiale języków wschodniosłowiańskich)
Z. Czapiga, Z obserwacji nad językiem Biblii
L. Mironiuk, Językowe demonologizmy w diaboliadzie Michała Bułhakowa

GLOTTODYDAKTYKA

O. Makarowska, Poznawanie, zrozumienie i interioryzacja rosyjskiej prawosławnej ikony jako fenomenu religijnego i kulturowego
M. Biersieniewa, Praca z obcokrajowcami na zajęciach praktycznych na podstawie rozdziału "Pascha"z utworu LS. Szmielowa "Lato Pańskie"
V. Gwazowa, Jednostki etykiety językowej w kulturze chrześcijańskiej
N. Zamkowaja,I.Moisiejanko, Poznanie kultury prawosławnej przez studentów estońskich na ćwiczeniach praktycznych z języka rosyjskiego
I. Lakariewa, S.Ordynskaja, Zachowanie się językowe chrześcijanina w komunikacji sakralnej
A. Machmutowa, G.Chisamowa, Frazeologizmy biblilne na ćwiczeniach praktycznych z języka rosyjskiego na studiach uniwersyteckich
E. Kazimianec, D.Eigirdiené, Specyfika przyswajania słownictwa.religii chrześcijańskiej na ćwiczeniach praktycznych z języka rosyjskiego (w środowisku litewskim, tureckojęzycznym i chińskim)
D. Klumbite, Poznawanie motywów biblijnych w literaturze rosyjskiej przez studentów

A. Markunas, For the second millennium jubilee of Christianity

LITERARY STUDIES

A. Tchaykovskaya, Lexical representation of God, man and serpent in the Russian canonical text of the Bible
I. Pavlenko, The function of Christianization in creating and developing of Eastern European (Russian and Ukrainian) nonfabulous fiction
E. Dobrovetsky, The Old Testament plots in Russian music of the 19th.century from the viewpoint of the national art conception
I. Szarycz, Religious canons in "The tale of Boris and Gleb" and "The Legend of Peter- and Fevronia". A comparison
H. Chałacińska - Wiertalak, The Gospel according to St John and the episode of the novel "The Brothers Karamazov" by F. M. Dostoyevsky. (The work of art in the perspective of "the great code")
I. Fiedorczuk, Biblical symbols in Anna Akhmatova's works of art
O. Mamay, Poetic world of Marina Tsvetaeva from the Christian point of view
N. Petrova, "Unbelieving in the miracle of resurrection... " by O. Mandelschtam
Cz. Andruszko, "The Song of Songs" in the structure of Isaac Babel's "Cavalry " cycle
O. Lebedushkina, Biblical motives in contemporary Russian poetry from the New to the Old Testament

LINGUISTIC STUDIES

M. Wójtowicz, On the history of parallel Christian names in the Russian language
I. Erofeeva, The derivatives in the religious works of the Old Russian chronicle "The Story of Temporal Ages"
E. Balalykina, Words of Old Church Slavonic origin in A.S. Pushkin's language
T. Nikolaeva, Stylistic transformation of Old Church Slavonic lexis in the works of democratic satire
W. Chlebda, Desacralisation and resacralisation of biblical phraseology in the Russian press of the last decade
K. Shtain, The philosophical-religious discourse of Pavel Florensky. The Addition
I. Ratnikova, The Christian model of onomastic charisma in Russian language and culture of the 20th century
N. Alefiranko, Phraseological hermeneutics of the Christian outlook in Eastern Slavonic languages
Z. Czapiga, From the studies of the Bible's language
L. Mironiuk, Language demonological words in M. Bulgakov's works of diabolic subject

GLOTTODIDACTICA

O. Makarowska, Learning, understanding and interiorating of the Russian Orthodox icon as a religious and cultural phenomenon
M. Berseneva, Classwork with foreign students on the basis of chapter "Easter" from "The Year of the Lord " by I.S. Shmelev
V. Gvazova, Language etiquette units in Christian culture
N. Zamkovaya, I. Moisseenko, Knowledge of Orthodox culture at the practical lessons of Russian language in Estonian auditorium
I. Lakareva, S. Ordynskaya, Language behavior of a Christian in sacred communication
A. Machmutova, G. Chisamova, Biblical phraseology in practical Russian classes at the academic level
E. Kazimianec, D. Eigirdirné, Specificity of Christian vocabulary acquisition in practical classes of Russian with regard to Lithuanian-, Turkish-, and Chinese-speaking students
D. Klumbite, Studies of Biblical motives at literature classes for the students of Russian

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Studia Rossica Posnaniensia, v.XXIX
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana, e-book
Język rosyjski, polski, angielski, niemiecki
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
ISSN 0081-6884
ISBN 83-232-1052-7
DOI 10.14746/strp
Liczba stron 228
Liczba arkuszy wydawniczych 15,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się