Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Studia Edukacyjne - 5/2000

Open Access Open Access

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

Marian Nowak, Antropologia pedagogiczna i antropologiczne podstawy pedagogiki

Grażyna Teresa Wysocka, Dyskusja nad implikacjami pedagogicznymi i edukacyjnymi dylematów wolności i odpowiedzialności

Zbyszko Melosik, Uniwersytet a przemiany kultury wspólczesnej

MARIA DUDZlKOWA, Mity walentne i mity posybilne Szkolnego programu wychowania

Ewa Muszyńska, Wychowanie i edukacja a płeć

Jerzy Modrzewski, Dzieciństwo - funkcja i kwestia społeczna

Dorota Żołądź-Strzelczyk, "Starania o obyczajach i przystojności" w świetle staropolskiej teorii pedagogicznej

Marian Bybluk, Od zmian edukacji w ZSRR okresu pierestrojki do przemian edukacji w Rosji postradzieckiej

Urszula Ostrowska, Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym

Halina Sowińska, Nauczyciel wobec zjawiska agresji w szkole

Janina Staniszewska, Nauczyciel z testem w ręku

Eugenia Potulicka, Przemiany edukacji w Australii na tle reform w krajach anglosaskich

Jan Hellwig, Badania w dziedzinie historii wychowania w RFN (po zjednoczeniu Niemiec)

Sławomir Krzychała, Młodzież pomiędzy zaangażowaniem i zniechęceniem. Bilans dwunastu studiów młodzieżowych Shella

II. SPRAWOZDANIA Z BADAŃ

Tomasz Kucharski, Charakterystyka wybranych cech osobowości i kandydatów do Gimnazjum Akademickiego w Toruniu

Magdalena Piorunek, Planowanie zawodowo-edukacyjnej przyszlości na etapie wczesnej adolescencji

Julita Niszczak, Wydarzenia krytyczne i zmaganie się z nimi w życiu młodzieży

Aneta Mac, Uwarunkowania i przyczyny lęku u dzieci w młodszym wieku szkolnym

III. RECENZJE I NOTY

Gdy osobowość horyzontem wychowania, praca zbiorowa pod red. Janusza Homplewicza, Rzeszów 1997 (Janusz Gnitecki)

Antonina Gurycka, O sztuce wychowywania - dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 1997(Sławomir Jabłoński

Edukacyjne herezje? (o efektach edukacji elastycznej). Refleksje na tle hsiążki Rolanda Meighana: The Next Learning System and why Home-Schoolers are Trailblazers, Nottingham 1997 (Maria Czerpaniak-Walczak)

Agata Cudowska, Orientacje życiowe współczesnych studentów, Białystok 1997 (Justyna Jakubowska Baranek)

Michale Cole, Cultural psychology: once and future discipline, Cambridge, Massachusetts-London 1998 (Marta Marchow)

Aleksander Zandecki, Wykształcenie a jakość życia. Dynamika orientacji młodzieży szkół średnich, Toruń - Poznań 1999 (Urszula Ostrowska)

"Zielone światło"(dla) kaganka oświaty. Pedagogika. Leksykon, red B.Milerski i B.Śliwerski, Warszawa 2000 (MAREK BUDAJCZAK)

IV. Z ŻYCIA NAUKOWEGO

Sprawozdanie z VIII Europejskiego Sympozjum Somatoterapii. Kraków, 19-25 października 1998 r. (Danuta Taradejna, KATARZYNA WASZYŃSKA)

Publikacje zwarte pracowników Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w roku 1999
Informacje o autorach
Informacje dla autorów

I. ARTICLES AND DISSERTATIONS

Marian Nowak, Pedagogical Anthropology and Anthropological Base of Pedagogy

GRAŻYNA TERESA WYSOCKA, Discussion o f the Pedagogical and Educational Implications of the Dilemmas of Freedom and Responsibility

ZBYSZKO MELOSIK, University and the Changes of Contemporary Culture

Maria DUDZIKOWA, Walentne and Posybilne Myths of the School Educational Programme

EWA MUSZYŃSKA, Upbringing, Education and Gender

JERZY Modrzewski, Childhood - Function and Social Issue

DOROTA ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, Efforts to Develop Customs and Good Manners in the Light of Old Polish Educational Theory

MARIAN BYBLUK, From Changes in the Soviet Union Education in the Perestroika Time to Changes of Education in the Post-Soviet Russia

URSZULA OSTIROWSKA, The Dialogue in the Pedagogic Qualitative Research

HALINA SOWIŃSKA, Teacher and the Phenomenon of School Aggression

JOANNA STANISZEWSKA, Teacher with the Test in Hand

EUGENIA POTULICKA, Educational Change in Australia Against a Background of Reform in Anglo-Saxon States

JAN HELLWIG, Research in the Field of the History of Education in Germany After Unification

SŁAWOMIR KRZYCHAŁA, Youth - Between Engagement and Apathy. The Balance Sheet of Shell Youth Studies

II. RESEARCH REPORTS

TOMASZ KUCHARSKI, The Characteristics of the Selected Personality Features of the Candidates to Academic Gymnasium in Toruń

MAGDALENA PIORUNEK, Planning the Professional and Educational Future at the Level of Early Adolescence

JULITA NISZCZAK, Critical Events and Youth's Dealing with Them

ANETA MAC, Condition and Reasons of Children's Fear in Early School Age

III. REVIEWS AND NOTES

Gdy osobowość horyzontem wychowania [When the Personality Becomes a Horizon of Education], ed. Janusz Homplewicz, Rzeszów 1997 (by JANUSZ GNITECKI)

Antonina Gurycka, O sztuce wychowywania - dla wychowawców i nauczycieli [About the Art of Education - For Educators and Teachers], Warszawa 1997 (by SŁAWOMIR JABŁOŃSKI)

Edukacyjne herezje? (o efektach edukacji elastycznej). Refleksje na tle książki Rolanda Meighana: The Next Learning System and why Home-Schoolers are Trailblazers [Educational Heresy? On the Results of Flexible Education. Reflections on Roland Meighan's Book: The Next Learning System and Why Home-Schoolers are Traiblazers], Educational Heretics Press, Nottingham 1997 (by MARTA CZEREPANIAK-WALCZAK)

Agata Cudowska, Orientacje życiowe współczesnych studentów [Life Orientations of the Contemporary Students], Białystok 1997 (by JUSTYNAJ JAKUBOWSKA-BARANEK)

Michael Cole, Cultural psychology: once and future discipline, Cambridge, Massachusetts London 1998 (by MARTA MARCHOW)

Aleksander Zandecki, Wykształcenie a jakość życia. Dynamika orientacji młodzieży szkół średnich [Education and the Quality of Life. The Dynamics of Youth's Orientation in the Secondary School], Toruń - Poznań 1999 (by URSZULA OSTROWSKA)

"Zielone światło" (dla) kaganka oświaty. Pedagogika. Leksykon. ["Green Light" for the Educational Enlightenment, "Pedagogy". Lexicon], eds. B. Milerski, B. Śliwerski, Warszawa 2000 (by MAREK BUDAJCZAK)

IV. CONFERENCES AND OTHER ACTIVITIES

Report from the VIIIth European Symposium of Somatotherapy. Kraków, 19-25 October 1998 (by DANUTA TARADEJNA, KATARZYNA WASZYŃSKA)

List of Books Published in 1999 by Research Workers of the School of Educational Studies, Adam Mickiewicz University

Information on Authors
Information for Authors

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Studia Edukacyjne - 5/2000
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 1233-6688
ISBN 83-232-1046-2
DOI 10.14746/se
Liczba stron 350
Liczba arkuszy wydawniczych 27,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się