Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo

 • Dostępność: dostępny
 • ISBN: 83-232-1373-9
 • Kategoria: OUTLET, Socjologia
 • Data wydania: 2004
6,00 zł

Treść tego erudycyjnego i niezwykle cennego poznawczo dzieła stanowi problem kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego oraz przeobrażeń dokonujących się we współczesnych nowoczesnych państwach w świetle badań i refleksji socjologicznych. Za kluczową kategorię analityczną w nauce o przeobrażeniach zachodzących prawie we wszystkich krajach uważa autor problematykę własności. Drugą wszechstronnie omówioną w rozprawie dziedziną życia publicznego jest problematyka zróżnicowania społecznego. Można przewidzieć, że publikacja ta, rozpatrująca rzeczywistość społeczną w wymiarach uniwersalnych, będzie miała odkrywcze i inspirujące znaczenie.

 • Wstęp

 • WŁASNOŚĆ A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY I POZORNA PRZESZŁOŚĆ

  • Socjologia teoretyczna a praktyka
  • Społeczeństwo obywatelskie jako utopia i teoria socjologiczna
  • Państwo a socjologia malkontencka i liryczna
  • Naród a socjologiczne pojmowanie własności
  • Nowa praca i nowa własność intelektualna a neoklasycyzm socjologiczny
  • Metody zawłaszczania starej i nowej myśli klasycznej
  • Literatura

 • Rozdział l
 • STANY A SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE I PAŃSTWO

  • Hegel i neoklasycyzm socjologiczny
  • Urzędnicy nie są sługami ani państwa, ani ludu
  • Społeczeństwo obywatelskie, mieszczańskie i cywilne
  • Urzędnicy a wielkie i małe stany społeczeństwa obywatelskiego i państwa
  • Urzędnicy a stan średni i nowa klasa średnia
  • "Klasa" jako wyraz wolności gospodarczej i obywatelskiej
  • Stany w sensie archaicznym i współczesnym
  • Urzędnicy - stan ludzi wykształconych
  • Prawda jako kwalifikacja profesjonalna
  • Sposoby przekształcania rzeczywistego państwa w państwo o złej egzystencji
  • Urzędnicy a praca najemna
  • Szacunek stanowy urzędników
  • Stan urzędniczy a prywatyzacja urzędów i funkcji publicznych
  • Urzędnicy jako stan państwa nieklasowego
  • Urzędnik - błędny rycerz
  • Służący i lokaj państwa
  • Urzędnicy a lud
  • Urzędnicy a opinia publiczna
  • Czy można oszukać lud?
  • Idea stanu urzędniczego a typ idealny biurokracji
  • Literatura

 • Rozdział 2
 • SOCJOLOGIA I PRAWO O PRZEDMIOTACH WŁASNOŚCI

  • Własność a społeczeństwo obywatelskie
  • Wywłaszczanie socjologii z teorii własności
  • Majątek, władza i wolność
  • Strukturalno-historyczna wieloznaczność pojęcia własności
  • Stosunki własnościowe uwarunkowane przez własność i doniosłe własnościowe
  • Własność a doktryny praktyczne i nauki empiryczne
  • Kiedy powstaje i istnieje własność?
  • Pozaprawne środki ujmowania i regulacji własności
  • Sofizmaty kauzalne w teorii identyfikacji gospodarki i pozagospodarczych dziedzin życia społecznego
  • Rzeczy zmysłowe i niezmysłowe (res corporales - res incorporales) jako fikcje myślowe
  • Powietrze, światło słoneczne i inne wolne dobra a własność
  • Środki produkcji a pop-socjologia i pop-ekonomika
  • Intelektualne środki produkcji jako obiekty własności
  • Intelektualne środki produkcji a materialne środki produkcji i dystrybucji dóbr duchowych
  • Rzeczywistość wirtualna, intelektualne środki produkcji a klasyczna teoria prawdy
  • Intelektualne środki organizacji pracy, regulacji i ochrony własności
  • Własność a ergodynamis, dynamis osobowości i ciało ludzkie
  • Obiekty własności a czyn
  • Pieniądz jako obiekt własności
  • Obiekty własności w klasycznych i wpływowych koncepcjach socjologicznych i ekonomicznych
  • Zasoby i kapitał ludzki
  • Pierre'a Bourdieu redukcja zasadniczych obiektów własności do jakiegoś rodzaju kapitału
  • Kapitał kulturowy a ergodynamis, dynamis osobowości i redukcjonizm ekonomiczny
  • Kapitał społeczny a sofizmat Abrahama i Izaaka
  • Kapitał polityczny a obiekty własności państwowej
  • Kapitały Pierre'a Bourdieu a przekształcanie pojęć partykularnych w totalne
  • Nowa ekonomika domu a intelektualny imperializm ekonomiczny
  • Weberowskie obiekty apropriacji i własności
  • Apropriacja stanowisk pracy i urzędów a własność zasadniczych czynników produkcji i pracy
  • Apropriacja rzeczowych środków zaopatrywania i trudnienia a uwłaszczanie pracowników najemnych
  • Sens ekonomiczno-socjologiczny pojęcia apropriacji stanowisk kierowniczych
  • Apropriacja władzy politycznej i administracyjnej a stosunki własnościowe i doniosłe własnościowe
  • Literatura

 • Rozdział 3
 • PRAWNE I SOCJOLOGICZNE PODMIOTY WŁASNOŚCI

  • Osoby fizyczne, osoby prawne, bogowie i władcy
  • Własność wspólnot a własność konkretnych jednostek ludzkich
  • Społeczny podział pracy a podmioty własności. Bezpośredni wytwórcy i bezpośredni producenci nowoczesnych społeczeństw
  • Usługi a bezpośrednia produkcja. Co to jest za wód?
  • Ergodynamis a podmioty własności
  • Formalne i realne kwalifikacje, profesjonaliści i banglerzy
  • Podmioty własności w stosunkach wierzycielsko-dłużniczych
  • Podmioty własności w stosunkach dzierżawczych
  • Korporalna i niekorporalna własność państwowa. Socjologiczno-ekonomiczny sens podatków
  • Podatki a częściowe wywłaszczanie posiadaczy rzeczowych środków trudnienia oraz klas i stanów pracy najemnej
  • Udział konkretnych jednostek we własności wspólnot narodowych i lokalnych
  • Własność państwowa a własność rządzących i rządzonych
  • Nieegalitarny współczynnik zjawisk gospodarczo-społecznych. Starzy kontra młodzi czy bogaci kontra biedni?
  • Zawłaszczanie państwa opiekuńczego (welfare state) przez klasy średnie i wyższe a organiczne pojęcia klasy społecznej
  • Wywłaszczanie dochodowej klasy średniej a wywłaszczanie organicznych klas i stanów
  • z partycypacji we własności państwa opiekuńczego
  • Przedkopernikański styl myślenia o podmiotach własności
  • Subsydia a podmioty własności narodowej
  • Dominacja własności publicznej nad prywatną i osobistą
  • Kapitał akcyjny jako nowoczesna własność rzeczowych środków zaopatrywania. Menedżerowie a właściciele wielkich korporacji
  • Realne uwłaszczanie robotników i pracowników w nowoczesnych korporacjach
  • Wskaźniki pracowniczej współwłasności majątku korporacyjnego
  • Architektura biurowa a współwłasność pracownicza i wywłaszczanie
  • Dożywotnie zatrudnienie, płaca senioralna i stały awans klasowy
  • Uwłaszczanie pracowników w społecznej gospodarce rynkowej
  • Przeciwieństwo interesów między klasami pracowników-współwłaścicieli nowoczesnych
  • środków produkcji a klasami typowej pracy najemnej
  • Formalny socjalizm a dziadowska własność wspólna
  • Literatura

 • Rozdział 4
 • DONACYJNE POJMOWANIE WŁASNOŚCI

  • Osobliwa cecha stosunku własnościowego. Własność a praca
  • Środki produkcji i trudnienia jako dary przyrody pozaludzkiej
  • Powstrzymanie się od produkcji i pracy sposobem tworzenia bogactwa
  • Dary nowoczesnej i postnowoczesnej przyrody ludzkiej
  • Mniej pracy, a więcej bogactwa. Nie spełnione prognozy neomalthuziańskie i Klubu Rzymskiego
  • Dawne pokolenia i nieobecni fizycznie cudzoziemcy jako członkowie każdego narodu i twórcy jego bogactwa
  • Nowi superbogacze Ameryki i dary nauki
  • Praca przekazywana w darze przez zatrudnianych ludzi. Płaca minimalna a własność
  • Nie dzień, lecz doba pracy
  • Formalni i realni płatnicy podatków
  • Korzystne dla robotników i pracowników sposoby przyswajania części ich pracy
  • Nadwyżka konsumenta, pracownika i oszczędzającego, superadditum z bogactwa
  • Ergodynamis a donacyjne pojmowanie własności. Wspólna i prywatna własność siły roboczej
  • Dobra gratisowe a wyzysk. Uwagi krytyczne o obiegowej koncepcji wyzysku
  • Donacyjne pojmowanie własności w naukach społecznych i prawnych
  • Utylitarne i dominacyjne pojęcia własności
  • Chicagowska szkoła praw własności, Fichte, Parsons i Smelser
  • Literatura

 • Rozdział 5
 • MIKROSOCJOLOGIA I MAKROSOCJOLOGIA ZRÓŻNICOWANIA SPOŁECZNEGO

  • Socjalizm realny, formalny czy państwowy?
  • "Klasa" jako kategoria naukowa, element doktryny praktycznej, brzytwa w ręku wariata i narzędzie przymusu
  • Losy pozamarksistowskich teorii klas w formalnym socjalizmie
  • Omnia pro temporel
  • Zróżnicowanie społeczne a podział pracy. Młodsi wiekiem, lecz starsi myślą od klasyków socjologii
  • Relacyjność kategorii zróżnicowania społecznego
  • Własność siły roboczej (ergodynamis), kapitał ludzki a zróżnicowanie społeczne
  • Łady produkcji a mikroklasy. Organiczne pojęcie klasy
  • Makroklasy a wielkie dychotomie. Kiedy nowa klasa jest nowa?
  • Heurystyczno-monorelacyjne pojęcie klasy
  • Mikrosocjologia i makrosocjologia stanów, quasi-klas, ąuasi-stanów i podklas
  • Własnościowo-kolektywistyczne, własnościowo-antagonistyczne i ekononomiczno-monadyczne pojęcia klasy
  • Sorokinowskie pojęcie neokolumbizmu socjologicznego
  • Literatura

 • Rozdział 6
 • KLASY, STANY I PARTIE W WYBORACH DO PARLAMENTU

  • Demos a idee-upiory
  • Archaiczne i nowoczesne pojęcia ludu i elit
  • Lud a stara i nowa Newspeak
  • Klasy, stany i partie a nieobecni przy urnach wyborczych
  • Stare schematy a nowy porządek pracy i własności
  • Rolnicy a niechciana klasowość i stanowość partii
  • Robotnicy i pięć rodzajów partii robotniczych
  • Przedsiębiorcy, pracujący na własny rachunek a właściciele kapitału i klasy demiurgiczne
  • Inteligencja a klasy i stany kierownicze i akademicko wykształcone
  • Pracownicy umysłowi bez wyższego wykształcenia a klasy i stany pozarobotniczej pracy
  • wykonawczej
  • Partie a quasi-klasy i quasi-stany emerytów i rencistów
  • Gospodynie domowe. Praca jako forma uspołecznienia a treść materialno-zmysłowa pracy
  • Bezrobotni a ąuasi-klasy, quasi-stany i partie
  • Małe jest ważne
  • Przeciwnicy i zwolennicy "społeczeństwa obywatelskiego"
  • Oligopol i dyskryminacja obywatelska
  • Lud a partie wyznaniowe i narodowe
  • Elity i lud a Polska powojenna
  • Stosunek elektoratu do rządów silnej ręki
  • Uwaga końcowa
  • Literatura

 • Rozdział 7
 • ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA

  • Spór o istnienie świadomości
  • Świadomość społeczna a intelektualne środki prac i działań
  • Świadomość społeczna a ergodynamis i prakseodynamis
  • Profesjonalna i potoczna świadomość społeczna
  • Warunkowanie świadomości przez świat społeczny
  • Wpływ świadomości ludzi na ich świat społeczny
  • Inne sposoby pojmowania świadomości społecznej
  • Literatura

 • Indeks nazwisk

 • Sociology, Civil Society and State (Summary)
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Podręcznik, skrypt
Wydanie II poszerzone
ISBN 83-232-1373-9
Liczba stron 392
Liczba arkuszy wydawniczych 28,00
Format [cm] 16,5 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się