Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Roczniki Socjologii Rodziny, tom XVI. Dylematy współczesnych rodzin

31,00 zł

„Roczniki Socjologii Rodziny” to czasopismo ukazujące się regularnie od 1989 roku. Głównym jego celem jest upowszechnianie najnowszych wyników badań nad procesami zachodzącymi w rodzinie a także nad procesami wywierającymi wpływ na rodzinę jako instytucję, grupę i wspólnotę. Zgodnie z regułą przyjętą od początku jego istnienia, czasopismo to ma charakter interdyscyplinarny i sprzyja wymianie doświadczeń badaczy, którzy uczynili rodzinę ważnym przedmiotem badań, prezentowane są tu artykuły socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne i demograficzne, pokazujące różne aspekty życia rodzinnego a także procesy mikrospołeczne bezpośrednio i pośrednio wiążące się z rodziną.

Od redakcji

ARTYKUŁY

Anna Kwak (Uniwersytet Warszawski), Gillian Pascall (Uniwersytet w Nottingham), Kobiety na rynku pracy - bariery płci
Maria Beisert (U AM Poznań), Patologia seksualna w systemie rodzinnym
Olga N. Biezrukowa, Walentina A. Samojłowa (State University St. Petersburg), Sytuacja i niektóre tendencje w rozwoju współczesnej rodziny w Rosji i Sankt-Petersburgu
Aldona Żurek (UAM Poznań), Relacje zachodzące pomiędzy osobami samodzielnymi życiowo a ich rodzinami pochodzenia
Piotr Szukalski (Uniwersytet Łódzki), Wielkość i struktura rodziny a przejście demograficzne
Mirosława Kowalczyk-Szymańska (Uniwersytet Łódzki), Zagrożenia przebiegu procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej-jakościowa analiza opinii
Inga Jaguś (UMCS Lublin), Od wielodzietności do bezdzietności? Przemiany w poglądach na posiadanie dzieci i ich uwarunkowania
Magdalena Florek (UMCS Lublin), Rodzina wobec poszkodowanego w wypadku jej członka
Monika Oliwa-Ciesielska (UAM Poznań), Pożądany i unikany absenteizm członków rodziny w oczekiwaniach osób bezdomnych
Monika Frąckowiak (UAM Poznań), Anorexia nervosa - fenomen ponowoczesnej kultury i choroba systemu rodzinnego
Witold Wrzesień (UAM Poznań), "Europejscy poszukiwacze" czy "alterkontestatorzy" - kolejne ogniwo wymiany pokoleń

REFERATY

Wygłoszone podczas XII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Poznaniu w ramach grupy ad noc "Profesor Zbigniew Tyszka jako główny badacz rodziny w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku"

Anna Kotlarska-Michalska (UAM Poznań), Profesor Zbigniew Tyszka jako badacz rodziny i koordynator ogólnopolskich programów badawczych
Stanisław Kosiński (UMCS Lublin), Rola Zbigniewa Tyszki w rozwoju socjologii lubelskiej
Anna Wachowiak (Uniwersytet Zielonogórski), Poznańska socjologiczna szkoła badań nad rodziną w nurcie powojennej ewolucji socjologii rodziny w Polsce
Iwona Przybył (UAM Poznań), Refleksje Profesora Zbigniewa Tyszki nad człowiekiem i rodziną XXI wieku
Aldona Żurek (UAM Poznań), Koncepcja rodziny i sposoby jej badania w ujęciu profesora Zbigniewa Tyszki
Mikołaj Gębka (UAM Poznań), Znaczenie systemu metodologicznego wieloaspektowej, integralnej analizy życia rodzinnego w badaniach nad rolą ojca w rodzinie

RECENZJE

Anna Szkoła, recenzja pracy: Społeczeństwo - rodzina - wychowanie. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Henryka Bednarskiego, (red.) J. Sztumski
Stanisław Kosiński, recenzja pracy: L. Sułkowski, Organizacja a rodzina. Więzi rodzinne w życiu gospodarczym

From the Editor

ARTICLES

Anna Kwak, Gillian Pascal 1, Women in the labour market - gender barriers
Maria Beisert Sexual pathology in the family system
Olga N. Biezrukowa, Walentina A. Sam oj low a, Situation and selected trends in the development of the present-day family in Russia and St. Petersburg
Aldona Żurek, The relations between self-reliant people and their families of orientation Piotr Szukalski, The size and the structure of the family and the demographic transition
Miroslawa Kowalczyk-Szymariska, The threats of the process of upbringing in the contemporary Polish family. A qualitative opinion poll analysis
Inga Jagus, From having a number of children down to having no child children at all? The change in the views on having children, and conditioning thereof
Magdalena Florek, The family facing one of their members falling victim to an accident
Monika Oliwa-Ciesielska, The desired and the avoided absenteeism of the family members in the expectations of the homeless
Monika Frąckowiak, Anorexia nervosa - the phenomenon of postmodern culture and dysfunction of family system
Witold Wrzesień, European searchers or alterdissenters - next link in the generation change process ?

PAPERS

Anna Kotlarska-Michalska Professor Zbigniew Tyszka as a researcher on family an coordinator of all-Polish research programmes
Stanistaw Kosiński, Zginiew Tyszka's role in development of sociology in Lublin
Anna Wachowiak, The Poznan Sociological School of Research on Family in the current of the post-war evolution of sociology of family in Poland
Iwona Przybył, Professor Zbigniew Tyszka's reflections on the 21-century man and family
Aldona Zurek, The conception of family and ways of studying it as interpreted by Professor Zbigniew Tyszka
Mikolaj Gąbka, The significanse of the methodological system of the multiaspect integral analysis of family life in studies on the role of father in family

REVIEWS

Anna Szkola, review of book: Janusz Sztumski (ed.), Society -family - education. A book in honoir of Professor Henryk Bednarski
Stanisław Kosiński, review of book: Łukasz Sułkowski, Organization and family. Family's ties in economic life

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Roczniki Socjologii Rodziny, tom XVI. Dylematy współczesnych rodzin
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 0867-2059
Liczba stron 277
Liczba arkuszy wydawniczych 21,00
Format [cm] 17,0 x 24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się