Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Recepcja encykliki Rerum novarum papieża Leona XIII w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1891-1919 (PDF)

26,00 zł

Autor książki analizuje wpływ wymienionej w tytule encykliki na sytuację Kościoła rzymskokatolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w tym szczególnie na postrzeganie kwestii społecznej i problemów robotniczych przez głównych przedstawicieli duchowieństwa amerykańskiego. Zasadnicze pytania badawcze dotyczą kształtowania się w amerykańskim duchowieństwie wrażliwości na problemy społeczne przed wydaniem i po wydaniu encykliki (tj. przed i po 1891 r.) oraz jej wpływu na katolicką naukę społeczną w Stanach Zjednoczonych i ustawodawstwo federalne USA. Autor stawia tezę, że pod wpływem encykliki Rerum novarum, doszło do uformowania jednolitej myśli społecznej katolików w Stanach Zjednoczonych dostosowanej do realiów i specyfiki gospodarki i społeczeństwa amerykańskiego.

Praca koncentruje się na latach 1891–1919, czyli okresie od ukazania się encykliki Rerum novarum do opublikowania przez biskupów amerykańskich Bishops’ Program of Social Reconstruction, jednakże w celu przedstawienia specyficznych warunków, w jakich funkcjonował Kościół katolicki w USA i szerszego kontekstu związanego z jego stosunkiem do tzw. kwestii robotniczej autor cofa się do III synodu plenarnego w Baltimore w 1884 r. Z kolei prezentacja długofalowych skutków recepcji postulatów zawartych w encyklice papieża Leona XIII skłoniła go do prześledzenia wpływu katolickiego programu socjalnego na ustawodawstwo federalne aż do lat 30. XX w.

Wstęp

Rozdział I
Kościół rzymskokatolicki a kwestia społeczna w drugiej połowie XIX wieku
1. Zmiana stosunku papieży do kwestii społecznej w drugiej połowie XIX wieku
2. Oddolny ruch katolicyzmu społecznego
3. Kwestia społeczna w encyklikach papieża Leona XIII

Rozdział II
Sytuacja społeczna i ekonomiczna robotników w Stanach Zjednoczonych Ameryki
1. Robotnicy w Stanach Zjednoczonych Ameryki jako grupa społeczna
2. Położenie prawne i tworzenie się organizacji związkowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
3. Sytuacja materialna i warunki pracy w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Rozdział III
Kościół rzymskokatolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki
1. Stosunki państwo – Kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki
2. Sukcesy i problemy Kościoła rzymskokatolickiego w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku

Rozdział IV
Amerykański episkopat katolicki wobec kwestii robotniczej i społecznej. Program rekonstrukcji społecznej biskupów amerykańskich
1. Biskupi amerykańscy wobec kwestii społecznej
2. Kwestia społeczna na Amerykańskim Uniwersytecie Katolickim
3. Działalność księdza Johna A. Ryana
4. Biskupi amerykańscy o przebudowie systemu społecznego

Zakończenie

Bibliografia

Summary. The Reception of Pope Leo XIII’s Encyclical Rerum novarum in the United States of America, 1891–1919

Notka o autorze

The author of this book analyses the influence of the encyclical mentioned in the title on the situation of the Roman Catholic Church in the United States of America, and especially on how the social issue and workers' problems were perceived by the main figures in the American clergy. The basic research questions concern how sensitivity to social problems was fostered in the American clergy before and after the encyclical's publication (i.e. before and after 1891), and its influence on Catholic social teaching in the United States and on US federal legislation. The author posits that under the influence of the encyclical Rerum novarum, a unified social thought was formed in Catholics in the United States which was adapted to the realities and peculiarities of the American economy and society. 

The work focuses on the years 1891-1919, i.e. the period between the publication of the encyclical Rerum novarum and the publication of the Bishops' Program of Social Reconstruction. However, in order to present the particular conditions in which the Catholic Church functioned in the USA and the broader context related to its attitude to what was called ‘the workers' question’, the author draws on the Third Plenary Synod in Baltimore in 1884. In turn, after presenting the long-term effects of the reception of the demands contained in Pope Leo XIII's encyclical, he traces the influence of the Catholic social programme on federal legislation up to the 1930s. 

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Recepcja encykliki Rerum novarum papieża Leona XIII w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1891-1919 (PDF)
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji e-book
Język polski
Tytuł (EN) USA; United States of America; Roman Catholic Church; Rerum novarum, Bishops' Program of Social Reconstruction
Wydanie I
Seria Historia nr 246
ISSN 0554-8217
ISBN 978-83-232-4065-5 (PDF)
DOI 10.14746/amup.9788323240655
Liczba stron 184
Liczba arkuszy wydawniczych 10,50

Produkty powiązane

Zapisz się