Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Przestrzenie Teorii 7/2007

Open Access Open Access
43,00 zł
Wersja elektroniczna
Platforma: PRESSto

„Przestrzenie Teorii” – czasopismo teoretycznoliterackie powstałe w 2002 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu jest redagowane i rozwijane we współpracy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. "Przestrzenie Teorii" ukazywały się jako rocznik, a od 2007 są półrocznikiem wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Pismo jest recenzowane, ma zasięg ogólnopolski, wzbudza również zainteresowanie w uniwersyteckich ośrodkach zagranicznych. Każdy artykuł poprzedza abstrakt w języku angielskim. Pismo skupia autorów z wielu uczelni polskich i prezentuje tłumaczenia wybitnych literaturoznawców obcych. W skład redakcji wchodzą: Stanisław Balbus, Anna Burzyńska, Sylwester Dworacki, Irena Górska (sekretarz redakcji), Anna Krajewska (redaktor naczelna), Magdalena Popiel, Wojciech Sztaba, Elżbieta Tabakowska, Giovanna Tomassucci, David Williams, Seweryna Wysłouch. Pismo podejmuje i przedstawia kluczowe problemy współczesnej teorii literatury. Stwarza płaszczyznę dialogu naukowego, w którym kontrowersje, spory i komplementarność głosów kształtują i odzwierciedlają świadomość naukową i artystyczną. Prezentuje teksty w różnorodnych metodologiach poruszające problemy zarówno estetyki, jak i poetyki, pokazujące obszary filozofii i przestrzeni fizyki, obejmujące pola teatru i filmu, a także dramatu, plastyki i muzyki, które oświetlają się wzajemnie, korespondują ze sobą lub ujawniają sprzeczności. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, uczestniczy we współczesnych dyskusjach z zakresu filozofii nauki, realizuje w swoich założeniach model wielogłosowego, dramaturgicznego literaturoznawstwa. Dramaturgię pisma współtworzą artykuły ułożone w działy: rozprawy, interpretacje, prezentacje, przekłady, recenzje. "Przestrzenie Teorii" przedstawiając interesującą panoramę współczesnych sposobów myślenia, stają się wielowymiarową przestrzenią ponowoczesnej wypowiedzi naukowej, a teoria nie ogranicza się do samej tylko literatury, ale otwiera na rozległe obszary kultury i sztuki.

„Spaces in Theory” [„Przestrzenie Teorii”] is a theoretical and literary journal of scholarly criticism. Established in 2002 in the Faculty of Polish and Classical Philology of the Adam Mickiewicz University in Poznań (AMU), it is co-edited and developed in a close cooperation with the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University in Krakow. In the past, Przestrzenie Teorii was issued once a year, but since 2007, the journal is published by Adam Mickiewicz University Press bi-annually. The journal is refereed and has a nationwide range. It has also been able to attract growing interest in academic communities throughout Europe and overseas. Each article is preceded with an English translation of its abstract. The journal reflects the research interests of authors from across a wide range of universities and colleges in Poland and presents translations of texts of distinguished foreign theoreticians in literature publishing abroad. The editorial board includes: Stanisław Balbus, Anna Burzyńska, Sylwester Dworacki, Irena Górska (secretary), Anna Krajewska (editor-in-chief) Magdalena Popiel, Wojciech Sztaba, Elżbieta Tabakowska, Giovanna Tomassucci, David Williams and Seweryna Wysłouch. The journal undertakes to present key and essential problems in the contemporary criticism and theory of literature, provides a platform for a transdisciplinary dialogue, in which arguments, controversy and complementarity of the contributions reflect and shape the present research and artistic awareness and consciousness (at the scholary community level). The published texts, present in diversified methodological approach, address both aesthetical and poetical problems, show particular areas of research in philosophy and physics encompassing theatre and film, but also drama, fine arts and music, which enlight one another, correspond with one another, or reveal contradictions. The journal is characterized by its interdisciplinary approach, participates in the present-day scholarly discourse in the field of the philosophy of science and attempts to effect its policy of fostering the polyphonic form of literary studies in drama. The creative dramatics of the journal is co-produced by particular thematic sections: essays, interpretations', presentations, translations and reviews. Przestrzenie Teorii, presenting an interesting overview across a wide spectrum of modem thinking, becomes thus a multi-dimensional space of post-modern scholarly declarations of theoretical turns or shifts and of view and opinions. Presented theoretical considerations are not limited in their scope to just literature, but open up to the vast areas of culture and arts.

Z recenzji

Rozprawy

Danuta Ulicka
Czy jest możliwa inna historia teorii (literatury)?

Piotr Bogalecki
Literaturoznawstwo jako roztwarzanie. Problem podwójnego autorstwa w tekstach Tadeusza Rachwała i Tadeusza Sławka

Andrzej Zawadzki
Osłabianie Nietzschego

Marek Tański
Czas melancholii - czasem przemian (transgresji) czy czasem destrukcji?

Michał Kaczmarek
Retoryka pamięci (z problemów mnemologii Vincenza)

Agnieszka Kłosińska-Nachin
Miguel de Unamuno. Pomiędzy fikcją a rzeczywistością

Irena Górska
O spotkaniach literatury i komentarza w twórczości Witkacego

Agnieszka Karpowicz
Kolaż - rzeźbienie rzeczywistości

Magdalena Lachman
Literatura do oglądania? Proza polska po 1989 roku pod naporem kultury wizualnej

Mariusz Kraska
Metafora w kulturze popularnej. Przypadek graffiti

Bogna Choińska
Sztuka religijna dawniej i dziś - "Wędrówki po Europie" Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej

Beata Popczyk-Szczęsna
Tekstualność i teatralność

Piotr Dobrowolski
Teatralne wojny z kontrolą medialną

Marek Dybizbański
O teatrze "science fiction" kilka uwag

Piotr Olkusz
Jeszcze teatr, czy już kino? Jeszcze kino, czy już teatr? O przestrzeniach wideo w spektaklach Heinera Goebbelsa, Roberta Lepage'a, JoseMontalvo

Interpretacje

Tomasz Bocheński
"Sądy boże" opisane przez Witkacego i Gombrowicza

Dorota Jarząbek
"Ach, bal więc bal!" - polifoniczność dialogu w "Za kulisami" Norwida i "Operetce" Gombrowicza

Aleksandra Reimann
Tekst do słuchania (?), czyli uwagi o "muzyczności" dramatu "Partita na instrument drewniany" Stanisława Grochowiaka

Monika Żółkoś
Podróż do granic aktorstwa w teatrze Krystiana Lupy

Prezentacje

Ewa Kraskowska
Doświadczenie a gender w literackim i filozoficznym dyskursie oświecenia i romantyzmu (zarys problematyki)

Przekłady

Gianni Vattimo
Nietzsche i hermeneutyka współczesna (Przełożyli Andrzej Zawadzki i Monika Surma-Gawłowska)

Itamar Even-Zohar
Teoria polisystemów (Przełożyła Katarzyna Lukas)

Roberto Simanowski
Hipertekst. Znamiona, badania, poetyka (Przełożyła Joanna Roszak)

Pamięć

Sławomir Świontek
Dlaczego nie daje się lub dlaczego nie można opisać gry aktorskiej

Noty o Autorach

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Przestrzenie Teorii 7/2007
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana, e-book
Typ publikacji Czasopismo naukowe
Wydanie I
ISSN 1644-6763; ISSN (Online) 2450-5765
DOI 10.14746/pt
Liczba stron 397
Liczba arkuszy wydawniczych 30,00
Format [cm] 17,0 x 24.0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się