Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Przegląd Prawa Rolnego 2(7)2010

Open Access Open Access
Wersja elektroniczna
Platforma: ibuk.pl

„Agricultural Law Review” jest nowym, zarejestrowanym już (ISSN 1897 - 7626) czasopismem (półrocznikiem) z zakresu prawa rolnego. Zostało ono tak pomyślane, by dostarczyć Czytelnikowi wiedzy z różnych dziedzin tej dyscypliny. Powinno służyć nie tylko rozwojowi nauki o prawie rolnym, wspierać proces stanowienia prawa, ale także wspomagać administrację rolnictwa w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Dlatego są i będą w przyszłości zamieszczane w Przeglądzie prace z zakresu teorii prawa rolnego, ale również studia i materiały z badań, nowości wspólnotowego prawa rolnego, opracowania z zakresu międzynarodowego prawa rolnictwa, a także prace dotyczące praktyki. Każdy numer będzie zawierał również przegląd orzecznictwa oraz przegląd piśmiennictwa, w tym przegląd czasopism zagranicznych.

Logo czasopisma umieszczone na okładce wyraża szerokie ujęcie prawa rolnego, obejmujące obok (tradycyjnie rozumianego) rolnictwa, także prawną problematykę żywności, środowiska (w rolnictwie), obszarów wiejskich i krajobrazu wiejskiego. Łączy ono element lokalny z elementem globalnym w rozwoju tej dziedziny. W Przeglądzie są i będą publikowane opracowania przedstawicieli zagranicznej nauki prawa rolnego. W warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej wręcz niezbędne jest uwzględnianie doświadczeń innych państw-członków UE w zakresie wdrażania wspólnotowego prawa rolnego. By ułatwić wymianę i dostęp do zamieszczonych w Przeglądzie publikacji, do wszystkich artykułów zostały dołączone streszczenia w języku angielskim, a od numeru 2 z 2007 r. - również w języku włoskim.

„Agricultural Law Review” is a newly registered (ISSN 1897 – 7626) periodical (published twice a year) dealing with agricultural law. The main reasoning for the Review is to provide the Reader with knowledge from various spheres of this discipline. It should serve not only to the benefit of the development of agricultural law school or for the legislative process, but it should also assist the administration bodies in solving practical issues. Therefore, the Review will continue to include the results of work on agricultural law theory, research studies with materials, novelties of Community agricultural law, works on international rules in agriculture together with some practical evaluations. Every issue will also contain an overview of developments in case-law and literature, including foreign periodicals.

I. ARTYKUŁY

Teoria prawa rolnego

ROMAN BUDZINOWSKI (UAM, Poznań)
Jeszcze o przyszłości prawa rolnego

DANIEL GADBIN (Uniwersytet Rennes I, Francja)
Wpływ prawa żywnościowego na prawo rolne

JOSÉ MARTÍNEZ (Georg-August Universität, Göttingen, Niemcy)
Pojęcie "obszar wiejski" jako odpowiedź na wielofunkcyjność przyszłej działalności rolniczej

Studia i materiały z badań

ALEKSANDER LICHOROWICZ (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Potrzeba prawnego uregulowania dzierżawy rolnej w Polsce (na podstawie doświadczeń krajów Unii Europejskiej)

DAMIAN PUŚLECKI (Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań)
Nowy model społecznego ubezpieczenia wypadkowego rolników

ANNA KAPAŁA (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
Regulacja prawna agroturystyki - uwagi de lege ferenda

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (UAM, Poznań)
Prawna regulacja rolnictwa ekologicznego - próba oceny

FERDINANDO ALBISINNI (Uniwersytet Tuscia, Viterbo, Włochy)
Transgraniczna ochrona produktów żywnościowych

PAWEŁ BLAJER (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Zmiana generacji w gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle polityki rozwoju obszarów wiejskich (aspekty prawne)

ANNA STANIEWSKA (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa)
Pojęcie kontroli w prawie dotyczącym pomocy Unii Europejskiej dla rolnictwa

Prawo rolne za granicą

KAMILA BŁAŻEJEWSKA (UAM, Poznań)
Produkcja energii termicznej z biomasy we Francji - wybrane aspekty prawne

Prawo rolne w praktyce

HELENA SZEWCZYK (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Prawne pojęcie rolniczej choroby zawodowej

II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Recenzje i noty bibliograficzne

Bożena Tańska-Hus, Dzierżawa rolnicza w Polsce na przestrzeni wieków, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2009 (rec. ANDRZEJ ZIELIŃSKI)

Agriculture and the Polluter Pays Principle, red. Margaret Rosso Gross-man, British Institute of International Law, London 2009 (rec. URSZULA MOSKWA)

Przegląd czasopism zagranicznych

"Agrar- und Umweltrecht" (opr. MICHAŁ MARCINKOWSKI)

"Diritto e Giurisprudenza Agraria, Alimentare e dell'Ambiente" (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)

"Revue de Droit Rural" (opr. KAMILA BŁAŻEJEWSKA)

"Rivista di Diritto Agrario" (opr. KATARZYNA LEŚKIEWICZ)

III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Wyrok ETS z 16 lipca 2009 r. w sprawie C-168/08, Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (opr. AGNIESZKA SZYMECKA-WESOŁOWSKA)

IV. SPRAWOZDANIA I INFORMACJE

Polsko-włoska konferencja "Przyszłość prawa rolnego" (Futuro di diritto agrario), Poznań-Obrzycko 22-25 września 2010 r. (ROMAN BUDZINOWSKI)

I. PAPERS

From the theory of agricultural law

ROMAN BUDZINOWSKI (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Some more remarks on the future of agricultural law

DANIEL GADBIN (University of Rennes I, France)
The effect of food law on agricultural law

JOSÉ MARTÍNEZ (Georg-August University Göttingen, Germany)
The concept of "rural area" as a response to multifunctionality of future agricultural activity

Research and studies

ALEKSANDER LICHOROWICZ (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
The necessity to provide legal regulations for farmland lease in Poland (based on experiences of other EU countries)

DAMIAN PUŚLECKI (University of Life Sciences in Poznań, Poland)
The new model of social insurance accident protection for farmers

ANNA KAPAŁA (University of Life Sciences in Wrocław, Poland)
Legal regulation of agritourism - de lege ferenda remarks

KATARZYNA LEŚKIEWICZ (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Legal regulation of organic agriculture - an attempt at an evaluation

FERDINANDO ALBISINNI (University of Tuscia, Viterbo, Italy)
Agri-food products and trans-border protection

PAWEŁ BLAJER (Jagiellonian University, Kraków, Poland)
A generational change in farms in Poland in view of the rural development policy (legal aspects)

ANNA STANIEWSKA (Ministry of Regional Development, Warsaw, Poland)
The concept of control in law concerning support of the European Union for agriculture

Agricultural law abroad

KAMILA BŁAŻEJEWSKA (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Production of thermal energy from biomass in France - selected legal aspects

Agricultural law in practice

HELENA SZEWCZYK (Silesian University, Katowice, Poland)
The legal concept of occupational disease in agriculture

II. LITERATURE REVIEW

III. REVIEW OF JUDICIAL DECISIONS

IV. REPORTS AND NOTICES

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Przegląd Prawa Rolnego 2(7)2010
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Wydawnictwo ciągłe
Wydanie I
ISSN 1897-7626; eISSN: 2719-7026
ISBN 978-83-232-2242-2
Liczba arkuszy wydawniczych 18,00
Format [cm] 17,0x24,0
Rodzaj oprawy miękka
Zapisz się