Język
Nawigacja mobilna Strona główna

Prawo prywatne czasu przemian. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego

120,00 zł

Księga przygotowana z okazji 65. rocznicy urodzin Prof. S. Sołtysińskiego, związanego z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Dzieło jest wyrazem uznania dla znakomitego dorobku naukowego Profesora i znaczącego wkładu w tworzenie prawa, a także podziękowaniem za pracę na rzecz Wydziału, zwłaszcza w okresie pełnienia funkcji dziekana (1981-1984). Tom zawiera 65 artykułów autorów polskich i zagranicznych.

Uwaga! Ostatnie egz. outletowe - uszkodzenia i zabrudzenia na okładkach i grzbietach!

SŁOWO WSTĘPNE

WYKAZ PUBLIKACJI PROFESORA STANISŁAWA SOŁTYSIŃSKIEGO

WYBRANE KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE, NA KTÓRYCH PROFESOR STANISŁAW SOŁTYSIŃSKI WYGŁOSIŁ REFERATY

l. ŹRÓDŁA PRAWA. ZAGADNIENIA INSTYTUCJONALNE l LEGISLACYJNE

WILLIAM R. CORNISH
Taking the Common Law to Poland
KATHARINA PISTOR
In Search of Property Rights
MAREK SAFJAN
Refleksje o roli zwyczaju
ANDRZEJ STELMACHOWSKI
Problemy legislacji
SŁAWOMIRA WRONKOWSKA
O źródłach prawa i aktach normatywnych raz jeszcze

II. PRAWO CYWILNE

WOJCIECH J. KATNER
O rękojmi i gwarancji według kodeksu cywilnego i ustany o sprzedaży
konsumenckiej -słów kilka
MARIAN KĘPIŃSKI
O interpretacji art. 417 k.c. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
z 4 grudnia 2001 r.
EWA ŁĘTOWSKA
Trzydzieści pięć lat później (Żywotność koncepcji tzw. "przyrzeczenia
gwarancyjnego")
MIROSŁAW NESTEROWICZ
Adekwatny związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej
w świetle orzecznictwa sądowego
ADAM OLEJNICZAK
Uwagi o charakterze prawnym umowy offsetowej
JANINA PANOWICZ-LIPSKA
Zastrzeżenie wypowiedzenia w umowie zawartej na czas oznaczony (Uwagi na tle
art. 673 § 3 k.c.)
WOJCIECH PYZIOŁ
Kilka uwag o umowie kredytowej (na gruncie znowelizowanej ustawy - prawo
bankowe)
ZBIGNIEW RADWAŃSKI
Teorie oświadczeń woli w świetle najnowszych zjawisk społecznych - komunikacji
elektronicznej i ochrony konsumentów
STANISŁAW RUDNICKI
Wybrane problemy z zakresu ochrony dóbr osobistych na tle orzecznictwa Sądu
Najwyższego
JANUSZ SZWAJA
Pojęcie przedsiębiorcy a instytucja prokury (Przedsiębiorca jako podmiot udzielający
prokury)
SYLWESTER WÓJCIK
Umowa zlecenia - uwagi de lege ferenda
CZESŁAWA ŻUŁAWSKA
O niektórych zmianach w regulacjach stosunku klienteli

III. PRAWO SPÓŁEK

GERARD BIENIEK
Nieruchomość jako wkład niepieniężny
ANDRZEJ CAŁUS
Koncepcja spółki komandytowo-akcyjnej w ujęciu prawnoporównawczym
ALEKSANDER CHŁOPECKI
Informacja poufna w prawie papierów wartościowych
GRZEGORZ DOMAŃSKI
Znaczenie dobrych praktyk ładu korporacyjnego dla odpowiedzialności cywilnej
spółek publicznych i członków ich organów
JÓZEF FRĄCKOWIAK
Spółka akcyjna w organizacji
ANDRZEJ KIDYBA
Prowadzenie przedsiębiorstwa w spółkach osobowych jako cecha warunkująca
powstanie spółki
ANDRZEJ KOCH
Sankcja nieważności niektórych czynności prawnych spółek kapitałowych,
dokonanych bez uchwały wspólników
MARCUS LUTTER
Corporate Governance: Kodex statt Gesetz?
ROBERT H. MUNDHEIM
Some Thoughts About Corporate Governance
JACEK NAPIERAŁA
Transgraniczna fuzja spółek
JÓZEF OKOLSKI, JERZY MODRZEJEWSKI, ŁUKASZ GASIŃSKI
Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych - miernik staranności
WOJCIECH POPIOŁEK
Niektóre przesłanki stosowania artykułu 394 kodeksu spółek handlowych
JANUSZ A. STRZĘPKA
Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za
niezgłoszenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
ANDRZEJ SZAJKOWSKI
Status prawny zarządu spółki partnerskiej
ANDRZEJ SZLĘZAK
Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami/udziałami. (Zagadnienia wybrane)
ANDRZEJ SZUMAŃSKI
Umorzenie dobrowolne akcji jako forma wystąpienia akcjonariusza ze spółki
STANISŁAW WŁODYKA
Forma czynności prawnych w prawie spółek handlowych w aspekcie
intertemporalnym
KAZIMIERZ ZAWADA
Zaskarżanie uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy
FELIKS ZEDLER
Wpływ ogłoszenia upadłości spółki kapitałowej na umowę pożyczki udzielonej
upadłej spółce przez wspólnika albo akcjonariusza

IV. PRAWO NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

JANUSZ BARTA, RYSZARD MARKIEWICZ
Wybrane aspekty licencjonowania wolnego oprogramowania
GUILLERMO CABANELLAS
Parallel Imports. Difficulties Caused by Conflicting Goals and Regulations
MONIKA CZAJKOWSKA - DĄBROWSKA
Zasięg przedmiotowo-czasowy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a
zasady intertemporalne
AURELIA NOWICKA
Ochrona innowacji farmaceutycznych
EWA NOWIŃSKA, MICHAŁ DU VALL
Zasady odpowiedzialności prasy z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorcy
MARIA POŹNIAK - NIEDZIELSKA
Ochrona wzoru niezarejestrowanego w prawie europejskim
RYSZARD SKUBISZ
Dylematy wyczerpania prawa z rejestracji znaku towarowego w prawie
Unii Europejskiej
JOSEPH STRAUS, KAROLINA HERRLINGER
Zur Patentierbarkeit von Verfahrenzur Herstellung individuumspezifischer
Arzneimittel
ELŻBIETA TRAPLE
Program komputerowy w systemie ochrony patentowej

V. PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE l MIĘDZYNARODOWE PRAWO GOSPODARCZE

FRANCOIS DESSEMONTET
Arbitration and International Distributorship Agreements
HENRY D. GABRIEL
Harmonization of the Law: A Taxonomy of Difficulties
BERNARD HANOTIAU
The Merger of Civii Law and Common Law Traditions in International Commercial
Arbitration
ANDRZEJ W. KAWECKI
Z problematyki kolizyjnoprawnej współczesnego obrotu papierami wartościowymi
ANDRZEJ MĄCZYŃSKI
O potrzebie, zakresie i sposobie reformy polskiego prawa prywatnego
międzynarodowego
TOMASZ PAJOR
O projekcie harmonizacji międzynarodowego prawa spadkowego w Unii Europejskiej
MAKSYMILIAN PAZDAN
Zagadnienia kolizyjnoprawne przelewu wierzytelności
JERZY POCZOBUT
Harmonizacja prawa prywatnego w skali światowej a regionalna integracja
gospodarcza.IV Kongres UNIDROIT, Rzym, 26-28 września 2002 r.
JERZY RAJSKI
Rola mediacji przy rozwiązywaniu sporów związanych ze stosunkami w obrocie
gospodarczym
TlBOR YARADY
The Language Issue in International Commercial Arbitration - Notions, and Questions
EDDY WYMEERSCH
Developments in European Financial Regulation

VI. PRAWO MORSKIE

JAN ŁOPUSKI
Tradycja i nowoczesność: czynniki wpływające na kształt współczesnego prawa
morskiego
JERZY MŁYNARCZYK
Prawo morskie Unii Europejskiej

VII. PRAWO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

TADEUSZ ERECIŃSKI
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
JACEK GUDOWSKI
O kilku naczelnych zasadach procesu cywilnego - wczoraj, dziś, jutro
ANDRZEJ JAKUBECKI
Zdolność sądowa osobowych spółek handlowych a status ich wspólników w procesie
cywilnym i egzekucji
ROGER ZACH, RETO A. HEIZMANN
Durchsetzung des Wettbewerbsrechts durch Private - Vorschlage zur Erleichterung
der Prozessfuhrung

CONTENTS

Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Prawo prywatne czasu przemian. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Stanisława Sołtysińskiego
Informacje szczegółowe
Wersja publikacji drukowana
Typ publikacji Monografia
Wydanie I
ISBN 83-232-1473-5
Liczba stron 1082
Liczba arkuszy wydawniczych 78,00
Format [cm] 17,5 x 24,0
Rodzaj oprawy twarda
Zapisz się